Onde Comprar

Se você tem dúvidas sobre como comprar produtos da Kingston, entre em contato pelo 0800 810 5464 ou 55 11 2127 8600.

Địa chỉ mua hàng

Flash & SSD Products


Memory Products


HyperX Peripherals


Trở thành Đại lý


Nếu bạn muốn trở thành một trong những đối tác của chúng tôi tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vui lòng hoàn thành và nộp mẫu đơn dưới đây sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc lập tài khoản mới, vui lòng gửi email tới địa chỉ [email protected] để được hướng dẫn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bạn?

Para informações sobre como o COVID-19 afetou nossas operações de negócios, clique aqui.

Mantenha-se em contato! Inscreva-se para receber nossos e-mails com as notícias da Kingston e muito mais.