SSD disk Design-In

Prohlášení o omezené záruce

Společnost Kingston Digital, Inc. (dále jen „společnost Kingston“) zaručuje OEM zákazníkům, že celá řada SSD disků Desing-In (dále jen „výrobky“) za běžného používání a servisu nevykazuje vady zpracování ani materiálu, a to po dobu níže uvedené platné záruční doby. Tato záruka se vztahuje na každý výrobek po dobu tří (3) let od data odeslání nebo do konce životnosti, podle toho, co nastane jako první (dále jen „záruční doba“). Společnost Kingston na základě vlastního uvážení opraví nebo vymění jakýkoli výrobek, který příslušným způsobem nefunguje, za podobný nebo funkčně rovnocenný výrobek, nebo převede na účet zákazníka částku rovnající se ceně zaplacené za výrobek, který během platné záruční doby selhal. Společnost Kingston bude mít k dispozici přiměřený čas na opravu nebo výměnu všech vadných výrobků vrácených v rámci záruky, nebo na převedení prostředků na účet zákazníka.

Po přijetí podmínek obchodní smlouvy na nákup výrobků uzavřené mezi firmami, na které se tato záruka vztahuje, má zákazník nárok na záruku uvedenou v tomto dokumentu. Pokud chce zákazník využít výhody této záruky, (i) je povinen dodržovat pokyny společnosti Kingston pro vrácení zboží, (ii) je povinen neprodleně zaslat písemné oznámení společnosti Kingston v platné záruční lhůtě, že daný výrobek je vadný, a musí uvést vysvětlení vady, (iii) dotyčný výrobek musí být vrácen do servisního závodu určeného společností Kingston na náklady a riziko zákazníka, (iv) společnost Kingston musí dojít k závěru, že uváděné vady existují a nebyly způsobeny nehodou, nesprávným používáním, nedbalostí, pozměněním, opravou, nesprávnou instalací nebo nesprávným zkoušením. Pokud společnost Kingston zjistí, že vrácený výrobek nebyl vadný nebo že jeho vada byla způsobena nehodou, nesprávným použitím, nedbalostí, pozměněním, nevhodnou opravou, nesprávnou instalací nebo nesprávným zkoušením, zákazník ponese veškeré náklady na zkušební analýzu vady, přepravu a všechny ostatní související poplatky.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly nesprávně použity (včetně statického výboje, nesprávné instalace, opravy, nehody nebo použití, které není v souladu s pokyny poskytnutými společností Kingston), zanedbány či pozměněny nebo které společnost Kingston nedokáže za obvyklých zkušebních podmínek přezkoušet.

Selhání způsobená nadměrným zapisováním jsou považována za stav konce životnosti a tato záruka se na ně nevztahuje. Když společnost Kingston provede měření podle SMART, bude v případě SSD disků s rozhraním SATA nový, nepoužitý výrobek vykazovat hodnotu ukazatele opotřebení jedno sto (100) pro atribut SMART 231 (E7h) s označením „zbývající životnost SSD disku“, zatímco výrobek, který dosáhl záruční meze, bude vykazovat hodnotu ukazatele opotřebení jedna (1). V případě SSD disků s rozhraním NVMe, bude nový, nepoužitý výrobek vykazovat stav atributu s hodnotou „procenta využití“ 0, zatímco výrobek, který dosáhl záruční meze, bude vykazovat hodnotu „procenta využití“ větší nebo rovnou jednomu stu (100). Podrobnosti naleznete na webu Kingston.com/wa.

Je odpovědností výrobce OEM systému zajistit kompatibilitu hostitelského systému a aplikace s dostatečnou rezervou. Selhání spojená s opotřebením paměti NAND jsou z této záruky vyloučena. Výrobky jsou navrženy jako úložiště na úrovni Consumer nebo Client grade kvality. Použití výrobku jiným způsobem nebo uplatnění pracovního zatížení, které je vyšší než zatížení uvedené ve specifikacích výrobku, může způsobit předčasné opotřebení nebo selhání, na které se tato záruka nevztahuje.

Kromě toho společnost Kingston poskytuje záruční servis pouze původnímu zákazníkovi, který výrobky začlenil do svých zařízení po provedení kvalifikačního procesu ve spolupráci se společností Kingston.

Všechny vrácené výrobky se stávají majetkem společnosti Kingston. Náhradní výrobky mohou být nové nebo repasované, a to podle uvážení společnosti Kingston. Každý vyměněný nebo opravený výrobek je krytý zárukou omezenou na 90 dní, nebo zbývající částí původní záruky pro tento konkrétní výrobek podle toho, která lhůta je delší. Společnost Kingston nenese odpovědnost za jakýkoli vlastní software nebo firmware, informace o konfiguraci ani paměťová data obsažená, uložená nebo začleněná do jakéhokoli výrobku vráceného společnosti Kingston na základě jakékoli záruky.

Před vrácením jakéhokoli výrobku společnosti Kingston je zákazník povinen obrátit se na společnost Kingston a získat číslo RMA (Oprávnění k vrácení zboží). Jakýkoli výrobek vrácený společnosti Kingston bez platného čísla RMA jasně vyznačeného na vnější straně balíčku, bude zákazníkovi vrácen na jeho náklady. Společnost Kingston ponese náklady na vrácení vadných výrobků za předpokladu, že zákazník dodrží pokyny pro přepravu, které poskytlo oddělení RMA společnosti Kingston. Společnost Kingston ponese náklady za zpáteční dopravu ze společnosti Kingston k zákazníkovi.

BEZ OHLEDU NA PŘEDCHOZÍ ZÁRUKU NEBO JAKÉKOLI PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU POSKYTUJE SPOLEČNOST KINGSTON VŠECHNY PROTOTYPY, REFERENČNÍ NÁVRHY A SOFTWARE PRO VÝROBKY „TAK, JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU.

VÝHRADNÍ ZÁRUKY: POKUD VÝROBEK ZNAČKY KINGSTON PŘÍSLUŠNÝM ZPŮSOBEM NEFUNGUJE, BUDE JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM OPRAVA NEBO VÝMĚNA VÝROBKU, NEBO DOBROPIS NA DOTYČNÝ VÝROBEK, A TO PODLE UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI KINGSTON. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY JSOU VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, FAKTICKÉ NEBO ZÁKONNÉ, STATUTÁRNÍ NEBO JINÉ, VČETNĚ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST KINGSTON NEPŘEBÍRÁ ANI NEOPRAVŇUJE ŽÁDNOU DALŠÍ OSOBU K TOMU, ABY ZA NI PŘEVZALA JAKOUKOLI DALŠÍ ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S PRODEJEM, INSTALACÍ, ÚDRŽBOU NEBO POUŽÍVÁNÍM JEJÍCH VÝROBKŮ. V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY SPOLEČNOST KINGSTON NENESE ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JÍ PROVEDENÉ ZKOUŠKY A VYŠETŘENÍ ODHALÍ, ŽE ÚDAJNÁ VADA VÝROBKU NEEXISTUJE NEBO ŽE BYLA ZPŮSOBENA NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM, NEDBALOSTÍ, NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO ZKOUŠENÍM ZE STRANY ZÁKAZNÍKA ČI TŘETÍ OSOBY, NEOPRÁVNĚNÝM POKUSEM O OPRAVU NEBO JAKOUKOLI JINOU PŘÍČINOU MIMO RÁMEC URČENÉHO POUŽITÍ NEBO NEHODOU, POŽÁREM, BLESKEM NEBO JINÝM NEBEZPEČÍM.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŤ UŽ SE JEDNÁ O SMLOUVU NEBO TRESTNÝ ČIN (VČETNĚ NEDBALOSTI), NENESE SPOLEČNOST KINGSTON ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, NEBO ZA ZTRÁTU PŘÍJMU, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU ÚSPOR, ZTRÁTU V PODNIKÁNÍ, ZA JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY ČI JAKÉKOLI JINÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽITÍ VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S PRODEJEM, INSTALACÍ, ÚDRŽBOU, POUŽÍVÁNÍM, VÝKONEM, SELHÁNÍM NEBO VÝPADKEM DODÁVEK VÝROBKŮ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST KINGSTON BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KINGSTON VŮČI ZÁKAZNÍKOVI V RÁMCI ZÁRUKY NIKDY NEPŘEKROČÍ CENU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZAPLATIL ZA VÝROBEK, NAVÝŠENOU O NEZBYTNÉ NÁKLADY VYNALOŽENÉ SPOLEČNOSTÍ KINGSTON.

SPOLEČNOST KINGSTON VYLUČUJE VEŠKERÉ VYJÁDŘENÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. POKUD SPOLEČNOST KINGSTON NEMŮŽE PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ VYLOUČIT PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PAK BUDOU TYTO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY. DOBA TRVÁNÍ ZÁRUKY NA VYMĚNĚNÝ VÝROBEK BUDE OMEZENA NA 90 DNÍ, NEBO NA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ZÁRUČNÍ DOBY PŮVODNÍHO VÝROBKU PODLE TOHO, KTERÁ LHŮTA JE DELŠÍ.

NIC V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NESMÍ VYLOUČIT NEBO OMEZIT ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KINGSTON ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI KINGSTON.

Rev. 08/2021