Изјава за ограничена гаранција на Kingston

Целосните информации во врска со гаранциите на Kingston се наведени подолу. Можете директно да отидете до делот што Ви треба на побрз начин одбирајќи ја потребната тема од листата подолу:

Kingston му гарантира на првобитниот краен корисник дека производите немаат дефекти во материјалот и во изработката, согласно условите и обврските наведени во овој документ. Во согласност со условите и ограничувањата наведени подолу, Kingston, според сопствен избор, или ќе ги поправи или ќе ги замени деловите од неговиот производ за кои е докажано дека се дефектни поради лоша изработка или лоши материјали. Kingston ќе ги обезбеди поправените делови или заменетите производи врз основа на размена и тие ќе бидат или нови или со обновена потврда. Сите производи со обновена потврда се тестирани за да се утврди дека се функционално еквивалентни на новите производи. Ако Kingston не е во можност да го поправи или замени производот, ќе ги врати парите или ќе ја кредитира помалата вредност или од тековната вредност на производот во моментот кога е поднесено гарантното побарување или од набавната цена на производот. Треба да се обезбеди доказ за купувањето, со наведени време и место на првичното купување, како и опис и цена на производот.

Оваа ограничена гаранција не покрива оштетување на овој производ како резултат на неправилна монтажа, несреќен случај, неправилна употреба, злоупотреба, природна катастрофа, низок или висок електричен напон, несоодветни механички услови и несоодветни услови во околината, или какво било неовластено демонтирање, поправка или модификација. Оваа ограничени гаранција нема да важи ако: (i) производот не се користел во согласност со приложените упатства или (ii) производот не се користел за наменетата функција.

Оваа ограничена гаранција исто така не се применува за производ кому му се променети, избришани или отстранети оригиналните информации за идентификација, производ со којшто не се ракувало правилно или не бил соодветно спакуван, којшто бил продаден на старо или којшто бил повторно продаден спротивно на важечките прописи за извоз на САД и други држави.

Оваа ограничена гаранција покрива само поправка, замена, враќање на парите или давање одобрение за дефектни производи на Kingston, како што е наведено погоре. Kingston не презема одговорност и не покрива со гаранција, штети или загуби што се резултат на загуба, штета или неисправна содржина или неисправни податоци или какви било трошоци поврзани со одредување на изворот на проблемите во системот или отстранување, сервисирање или инсталирање на производите на Kingston. Оваа гаранција не опфаќа софтвер од други производители, поврзана опрема или зачувани податоци. Поради тоа Kingston не е одговорен за какви било вистински или индиректни загуби или штета предизвикани од софтвер на друг производител, поврзана опрема или зачувани податоци. Во случај на барање оштета, единствената и максимална одговорност на компанијата Kingston ќе биде поправка или замена на хардверот или, само по одлука на компанијата Kingston, ќе биде одобрено враќање на парите.

Времетраење на гаранцијата

Гаранција за животен век на производот:**

Следните производи на Kingston се покриени со оваа гаранција во текот на целиот употребен век на производот:

Мемориски модули вклучително и ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory и Kingston меморија за специфични системи; Flash мемориски картички (на пр., Secure Digital, Secure Digital HC и XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, со исклучок на Industrial Temp microSD картички) и Flash адаптери.

Петгодишна гаранција:

Следниве производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција за период од пет години од датумот на купување од страна на првиот краен корисник. УСБ-драјвовите DataTraveler® (без Работниот простор DataTraveler®), УСБ-драјвовите IronKey® и SSDNow® KC100 (Solid State Drives) и микро СД-картичките Industrial Temp.

Гаранција за производ за пет години или за преостаната вредност од животниот век на SSD:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во текот на еден од следниве периоди, без разлика кој ќе дојде прв: (i) пет години од датумот на купување од страна на првичниот краен корисник или (ii) до датумот кога употребата на драјвот, како што ја мери Kingston со примена на SMART-атрибутот 231 „Преостанат животен век на SSD“ ќе достигне нормализирана вредност еден (1), како што ја наведува Управителот на Kingston SSD (KSM): SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400 и SSDNow® M.2 G.2 Series (SM2280SEG2) и DCP1000* Series SSD.

Управителот на Kingston SSD (KSM) е наведен во техничкиот лист на производот и до него може да се пристапи бесплатно преку веб-локацијата на Kingston, на www.kingston.com/ssdmanager. За нов, некористен производ ќе има вредност на показателот за истрошеност од сто (100), додека за производ кој има достигнато граница на издржливост од циклусите за бришење на програмата, ќе има вредност на показателот за истрошеност од еден (1).

„Ако за користењето на еден од четирите (4) поединечни SSDNow® M.2 SSD, за SSD од серијата DCP1000, кои го сочинуваат DCP1000, има вредност на показателот за истрошеност од еден (1), тогаш производот повеќе нема да биде опфатен со оваа гаранција.

Тригодишна гаранција:

Следниве производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција за период од три години од датумот на купување од страна на првиот краен корисник: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage и Predator) SSDNow® (цврсти државни дискови), со исклучок на SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 и SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) Series SSD.

Гаранција за производ за три години или за преостаната вредност од животниот век на SSD:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во текот на еден од следниве периоди, без разлика кој ќе дојде прв: (i) три години од датумот на купување од страна на првичниот краен корисник или (ii) до датумот кога употребата на драјвот, како што ја мери Kingston со примена на SMART-атрибутот 231 „Преостанат животен век на SSD“ ќе достигне нормализирана вредност еден (1), како што ја наведува Управителот на Kingston SSD (KSM): SSDNow® UV300 Series SSD.

Управителот на Kingston SSD (KSM) е наведен во техничкиот лист на производот и до него може да се пристапи бесплатно преку веб-локацијата на Kingston, на www.kingston.com/ssdmanager. За нов, некористен производ ќе има вредност на показателот за истрошеност од сто (100), додека за производ кој има достигнато граница на издржливост од циклусите за бришење на програмата, ќе има вредност на показателот за истрошеност од еден (1).

Двегодишна гаранција:

Следниве производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција за период од две години од датумот на купување од страна на првиот краен корисник: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, работниот простор DataTraveler®, DataTraveler® Bolt Duo, безжичниот полнач MobileLite® - од генерација 3, безжичниот полнач MobileLite® од генерација 2, читачот MobileLite®, читачот за микроСД, слушалки за облакот HyperX™ (без бесплатните промотивни предмети вклучени во пакетот), подлогите за глувчиња HyperX™, Nucleum™, тастатурите HyperX™, глувчињата HyperX™ и производите според програмата за приспособување на Kingston. Производите од програмата Private Logo на Kingston имаат ограничено кредитирање или враќање на парите во текот на двегодишниот гарантен период. Во некои случаи Kingston може по свој сопствен избор да направи замена на дефектните производи нарачани преку програмата Customization Program на Kingston со производи што имаат еквивалентна функционалност.

Едногодишна гаранција:

Следниве производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција за период од една години од датумот на купување од страна на првиот краен корисник: Безжичниот полнач MobileLite® од генерација 1, комплетот додатоци DataTraveler®, Wi-Drive®, СД/ММЦ читачот TravelLite® и вентилаторот HyperX™.

Шестмесечна гаранција:

Следниве производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција за период од шест месеци од датумот на купување од страна на првиот краен корисник: Облакот HyperX™, додатоците за слушалки Core и Cloud II, кои се состојат од разделиви микрофони, перничиња за слушалките, плочка со контроли, два продолжни кабли од 3,5 mm, продолжни кабли за персонален компјутер, кабли за двоење на слушалките, адаптери за слушалки за во авион и мрежести преносни торбички.

Деведесетдневна гаранција:

Следниве производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција за период од деведесет дена од датумот на купување од страна на првиот краен корисник: Одново сертифицираните слушалки HyperX™.

Во случај кога некој производ ќе се повлече од продажба, компанијата Kingston, само по своја одлука, или ќе го поправи производот, ќе понуди да го замени со споредлив производ или ќе обезбеди враќање на парите според купопродажната цена на производот или неговата тековна вредност, т.е. износот кој е понизок.

Поправените или заменетите производи и натаму ќе бидат опфатени со оваа ограничена гаранција во преостанатиот дел од оригиналниот гаранциски период или деведесет (90) дена, т.е. периодот што е подолг.

Оваа ограничена гаранција се однесува само на првичниот краен корисник и е предмет на условите и барањата што се опишани во овој документ. Оваа ограничена гаранција не е пренослива. За производи што се купени како дел од опрема, потребно е да се врати целата опрема за да можат истите да бидат подобни за гаранција.

**Животниот век на производот се дефинира како нормалното временско очекување за употреба на производите во индустријата. Меѓутоа доживотната гаранција може да биде предмет на дефинициите кои ги поставуваат различните држави. За Русија, гаранцијата за целиот работен век на производот е ограничена на десет (10) години од датумот на купување од страна на првиот краен корисник.

Бесплатна техничка поддршка

Ако имате тешкотии при инсталацијата или понатамошната употреба на производот на Kingston, може да контактирате со одделот за техничка поддршка на Kingston пред да го сервисирате својот систем.

За поддршка преку Интернет, посетете ја www.kingston.com/support.

Kingston обезбедува и бесплатна техничка поддршка на англиски јазик за своите корисници низ целиот свет.

Соединети Американски Држави и Канада:

Со техничката поддршка на Kingston за Соединетите Американски Држави и Канада можете директно да контактирате со јавување на: +1 (714) 435-2639 или на бесплатната телефонска линија: +1 (800) 435-0640.

Европа, Блискиот Исток и Африка:

Со техничката подршка на Kingston за Европа, Блискиот Исток и Африка, со исклучок на земјите што се наведени на друго место, можете да контактирате со јавување на +44 (0) 1932 738888; или за телефонските броеви со меѓуградска тарифа, посетете ја www.kingston.com/en/company/contacts .

Азија:

Со техничката поддршка на Kingston за Азија може директно да контактирате со јавување на:

 • За повици од Австралија: 1800-620-569, бесплатна телефонска линија
 • За повици од Нов Зеланд: 0800-546-478, бесплатна телефонска линија
 • За повици од Кина: 800-810-1972, бесплатна телефонска линија
 • За повици од Хонг Конг: 800-900478, бесплатна телефонска линија
 • За повици од Индија: 1-860-233-4515, меѓуградска телефонска линија (од понеделник до сабота, од 9:30 до 17:30)
 • За повици од Јапонија: 00531-88-0018, бесплатна телефонска линија
 • За повици од Малезија: 1800-812078, бесплатна телефонска линија
 • За повици од Сингапур: 800-8861042, бесплатна телефонска линија
 • За повици од Тајван: 0800-666-200, бесплатна телефонска линија
 • За повици од Тајланд: 001800-861-0018, бесплатна телефонска линија
 • За повици од другите азиски земји: -3-500-1715, меѓуградска телефонска линија

Постапки и услови за гарантно побарување

За да добиете сервисирање со помош на гаранцијата, треба да го вратите дефектниот производ на местото каде што сте го купиле, кај овластениот застапник за Kingston или кај дистрибутерот од кого сте го купиле производот на Kingston. Ве молиме да ги прифатите условите од политиките за негово враќање пред да го вратите производот. Вообичаено, мора да ги вклучите и информациите за идентификација на производот, меѓу другото и бројот на моделот и серискиот број (ако е применливо) со детален опис на проблемот што го имате. Ќе треба да обезбедите доказ за купувањето. Сите вратени делови или производи, доколку бидат заменети или за нив бидат вратени парите, по приемот, ќе станат сопственост на компанијата Kingston. Поправениот или заменетиот производ ќе биде испорачан на трошок на Kingston. Во рамките што се дозволени со применливите закони, производите што не се увезени или не се продаваат преку овластените трговци или дистрибутери на компанијата Kingston, не се опфатени со оваа гаранција и компанијата Kingston може да избере да Ви наплати за поправка или замена на таквите производи. Со ова се гарантира потврдата за квалитет. За достапните гаранции, контактирајте со трговецот од каде што сте ги купиле таквите производи.

Соединети Американски Држави:

Во Соединетите Американски Држави, можете да го вратите производот директно во сервисниот центар на Kingston откако ќе добиете број за Одобрение за враќање на производот - ОВП ("RMA") од страна на Kingston. Со посета на kingston.com/us/support или со повик до Службата за корисници на Kingston, на +1 (714) 438-1810 или на +1 (800) 337-3719, ќе добиете број на ОВМ. За враќање на мемориските производи ValueRAM, контактирајте со Одделот за техничка поддршка на +1 (800) 435-0640 за сервис и поддршка за ОВМ.

Откако ќе го добиете бројот ОВП ("RMA") од Кingston, треба да го испратите производот до Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A во рок од триесет (30) дена. Трошоците за осигурување и транспорт на Вашите вратени производи се на Ваша сметка. Производите што се испорачуваат до сервисниот центар мора да бидат правилно спакувани за да се спречи оштетување при транспортот. Бројот ОВП („RMA“) на Kingston мора да биде прикажан и истакнат од надворешната страна од пакетот. Доколку го пратите производот во сервисниот центар без бројот на ОВМ, назначен на видно место, однадвор на пакувањето, тој ќе Ви биде вратен неотпакуван.

Европа, Блискиот Исток и Африка:

Во Европа, Блискиот Исток и Африка, ако не сте во можност да го вратите производот на местото од каде што сте го купиле или кај овластениот застапник за Kingston или кај дистрибутерот од каде што сте го купиле производот, можете да го вратите истиот директно во сервисниот центар на Kingston откако ќе го добиете бројот за Одобрение за враќање на производот - ОВП („RMA“) од Kingston. Бројот ОВП („RMA“) можете да го добиете ако ја посетите kingston.com/en/support. Во некои случаи може да Ви побараме доказ дека сте го купиле производот.

Откако ќе добиете број ОВП („RMA“) од Кingston, треба да го испратите производот до Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. во рок од триесет (30) дена. Трошоците за осигурување и транспорт на Вашиот производ се на Ваша сметка. Производот мора да биде правилно спакуван за да се спречи оштетување при транспортот. Бројот ОВП („RMA“) на Kingston мора да биде прикажан и истакнат од надворешната страна од пакетот. Ако не го испратите пакетот со прикажан број ОВП („RMA“), ќе Ви го вратиме неотворен.

Азија:

За Азија, Ве молиме да се однесувате на регионот што се однесува на Вас. Во Тајван можете или да го вратите дефектниот производ кај локалниот дистрибутер или во сервисниот центар, или да поминете постапка со пријава на интернет. Одете на https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ за да продолжите понатаму. Во Кина, можете да поднесете барање за бројОВП ("RMA") преку овластениот дистрибутер или преку овластениот сервисен центар. За листа со сервисните центри во Кина, посетете https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Откако ќе го добиете бројот ОВП ("RMA") од Кingston, треба да го испратите производот до Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. во рок од триесет (3) дена. Трошоците за осигурување и транспорт на Вашиот производ се на Ваша сметка. Производите што се испорачуваат до сервисниот центар мора да бидат правилно спакувани за да се спречи оштетување при транспортот. Бројот ОВП („RMA“) на Kingston мора да биде прикажан и истакнат од надворешната страна од пакетот. Доколку го пратите производот во сервисниот центар без бројот на ОВМ, назначен на видно место, однадвор на пакувањето, тој ќе Ви биде вратен неотпакуван.

За сите други азиски земји, контактирајте со локалниот дистрибутер или трговец за да добиете Овластување за враќање материјал („ОВМ“).

ИЗЈАВИ ЗА ОДРЕКУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

ГОРЕНАВЕДЕНОТО, ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, ПРЕТСТАВУВА ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА KINGSTON И ГИ ЗАМЕНУВА СИТЕ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ЗАСТАПУВАЊА, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СЕ ВО УСНА ИЛИ ПИСМЕНА ФОРМА. ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА KINGSTON НЕ СЕ ДАВААТ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ОСВЕН ОНИЕ ШТО СЕ ЈАСНО НАВЕДЕНИ ПОГОРЕ И KINGSTON НЕДВОМИСЛЕНО ГИ ОДРЕКУВА СИТЕ ГАРАНЦИИ ШТО НЕ СЕ НАВЕДЕНИ ТУКА, ВКЛУЧИТЕЛНО ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, КАКВИ БИЛО ГАРАНЦИИ КОИ ШТО МОЖЕ ДА ПОСТОЈАТ СПОРЕД НЕКОЈ НАЦИОНАЛЕН, ДРЖАВЕН, ПРОВИНЦИСКИ ИЛИ ЛОКАЛЕН ЗАКОН, МЕЃУ ДРУГОТО И ГАРАНЦИИ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ, КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ ИЛИ СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА. СИТЕ ГАРАНЦИИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СЕ ЈАСНИ ИЛИ СЕ ПОДРАЗБИРААТ, СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ПОГОРЕ. ОДРЕДЕНИ ДРЖАВИ ИЛИ ДРУГИ НАДЛЕЖНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОДЗЕМАЊЕ НА ПРАВОТО НА ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ИЛИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ВРЕМЕТРАЊЕТО НА ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ЗАТОА ОГРАНИЧУВАЊАТА НАВЕДЕНИ ПОГОРЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

ПРОИЗВОДИТЕ НА KINGSTON НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ДА СЕ КОРИСТАТ КАКО СУШТИНСКИ КОМПОНЕНТИ НА ОПРЕМА ЗА ОДДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ИЛИ ДА СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО СИТУАЦИИ КОГА ДЕФЕКТОТ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА ИЛИ СМРТ. КОМПАНИЈАТА KINGSTON НЕ Е ОДГОВОРНА ЗА СМРТТА НА НИТУ ЕДНО ЛИЦЕ ИЛИ ЗА ПРЕТРПЕНИ ЗАГУБИ, ПОВРЕДИ ИЛИ ШТЕТИ КОН ЛИЦА ИЛИ ИМОТ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ПРИМЕНИТЕ КОИ ВКЛУЧУВААТ, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА ВОЕНА ОПРЕМА ИЛИ ОПРЕМА ПОВРЗАНА СО ВОЈСКА, СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАТАСТРОФИ И МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ИЛИ ОПРЕМА ПОВРЗАНА СО МЕДИЦИНА.

ЦЕЛОСНАТА ОДГОВОРНОСТ НА КОМПАНИЈАТА KINGSTON, СОГЛАСНО ОВАА ИЛИ КОЈА БИЛО ДРУГА ИЗРЕЧНА ИЛИ НАЛОЖЕНА ГАРАНЦИЈА, Е ОГРАНИЧЕНА НА ПОПРАВКА, ЗАМЕНА ИЛИ ВРАЌАЊЕ НА ПАРИТЕ. ПОПРАВКАТА, ЗАМЕНАТА ИЛИ ВРАЌАЊЕТО НА ПАРИТЕ СЕ ЕДИНСТВЕНИ И ЕКСЛУЗИВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ ЗА НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА ИЛИ НА НЕКОЈА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА. KINGSTON, ДО НАЈВИСОК СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ КОН КУПУВАЧОТ ИЛИ КОН КРАЈНИОТ КОРИСНИК НА ПРОИЗВОДОТ НА KINGSTON ЗА КАКВА БИЛО ШТЕТА, ТРОШОЦИ, ИЗГУБЕНИ ПОДАТОЦИ, ИЗГУБЕНИ ПРИХОДИ, ИЗГУБЕНИ ЗАШТЕДИ, ИЗГУБЕНИ ДОБИВКИ ИЛИ КАКВИ БИЛО ДРУГИ СЛУЧАЈНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЗАГУБИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КУПУВАЊЕТО, УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕМАЊЕТО МОЖНОСТ ДА СЕ КОРИСТИ ПРОИЗВОДОТ НА KINGSTON, ДУРИ И КОГА KINGSTON БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ОД ПОЈАВА НА ТАКВИТЕ ШТЕТИ. ОДРЕДЕНИ ДРЖАВИ ИЛИ ДРУГИ НАДЛЕЖНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СЛУЧАЈНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЗАГУБИ, ЗАТОА ОГРАНИЧУВАЊАТА ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊАТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

ОВАА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ВИ ДАВА ОДРЕДЕНИ ЗАКОНСКИ ПРАВА, А МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА ШТО СЕ РАЗЛИКУВААТ ОД ДРЖАВА ДО ДРЖАВА ИЛИ ОД ЕДЕН ДО ДРУГ НАДЛЕЖЕН СИСТЕМ.

ШТО СЕ ОДНЕСУВА ДО ГРАЃАНИТЕ НА ЗЕМЈИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, АКО ОВОЈ ПРОИЗВОД Е КУПЕН ОД СТРАНА НА ПОТРОШУВАЧ, А НЕ ДЕЛОВЕН КОРИСНИК, ОВАА ГАРАНЦИЈА Е ДОПОЛНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ДЕФЕКТНИ ПРОИЗВОДИ. СОВЕТИ ЗА ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА МОЖЕТЕ ДА ДОБИЕТЕ ОД ВАШИОТ ЛОКАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СОВЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ. ОВАА ИЗЈАВА ЗА ОДРЕКУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ НЕМА ЗА ЦЕЛ ДА ЈА ОГРАНИЧИ ИЛИ ОТФРЛИ ОДГОВОРНОСТА НА KINGSTON ЗА СМРТ ИЛИ ПОВРЕДА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД НЕГОВА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПОРАДИ ЛАЖНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ.

Оваа гаранција ја дава:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Корисници во Австралија:
Видете ја Изјавата за ограничената гаранција на Kingston за да добиете информации за гаранцијата за Австралија.

Ревизија: Февруари 2018 година

Претходни Гаранции
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015  
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018