Изјава за ограничената гаранција на Kingston

Сите информации за гаранциите на Kingston се наведени подолу. Можете директно да отидете до делот што Ви треба на побрз начин одбирајќи ја потребната тема од листата подолу:

Kingston му гарантира на првобитниот краен корисник-купец дека неговите производи немаат недостаток во поглед на материјалот и квалитетот на изработката под условите и одредбите кој се наведени тука. Во согласност со условите и ограничувањата наведени подолу, Kingston, според сопствен избор, или ќе ги поправи или ќе ги замени деловите од неговиот производ за кои е докажано дека се дефектни поради лоша изработка или лоши материјали. Kingston ќе ги обезбеди поправените делови или заменетите производи врз основа на размена и тие ќе бидат или нови или со обновена потврда. Сите производи со обновена потврда се тестирани за да се утврди дека се функционално еквивалентни на новите производи. Ако Kingston не е во можност да го поправи или замени производот, ќе ги врати парите или ќе ја кредитира помалата вредност или од тековната вредност на производот во моментот кога е поднесено гарантното побарување или од набавната цена на производот. Мора да се достави доказ за купување со оригиналниот датум и место на купување, како и опис и цена на производот.

Оваа ограничена гаранција не покрива каква било штета на производот што произлегува од (а) неправилна инсталација, несреќа, злоупотреба, погрешна употреба, природна катастрофа, недоволно или прекумерно напојување со електрична енергија, абнормални механички услови или услови на околината, (б) козметичко оштетување, вклучително, но не ограничено на гребнатини, вдлабнатини и пукнатини на екраните на допир или кутиите; или (в) какво било неовластено расклопување, поправка или измена. Оваа ограничена гаранција нема да важи доколку: (i) производот не се користел во согласност со приложените упатства или (ii) производот не се користел за неговата наменета функција.

Оваа ограничена гаранција исто така се однесува на било кој производ кај кој оригиналните идентификациски информации биле изменети, избришани или отстранети, производ со кој не се ракувало правилно или кој не бил правилно спакуван, кој бил продаден како половен или бил препродаден спротивно на прописите на САД или други прописи кои се применуваат на извозот.

За дисковите IronKey™, информациите за компатибилноста може да се најдат на листот со податоци за производот објавен на www.kingston.com. Kingston не дава гаранција дека софтверот IronKey™ ќе биде компатибилен со идните промени или надградби на хардверот или оперативниот систем.

Оваа ограничена гаранција покрива само поправка, замена, враќање на парите или давање одобрение за дефектни производи на Kingston, како што е наведено погоре. Kingston не презема одговорност и не покрива со гаранција, штети или загуби што се резултат на загуба, штета или неисправна содржина или неисправни податоци или какви било трошоци поврзани со одредување на изворот на проблемите во системот или отстранување, сервисирање или инсталирање на производите на Kingston. Оваа гаранција не опфаќа софтвер од други производители, поврзана опрема или зачувани податоци. Затоа, Kingston is не е одговорен за било какви стварни или последични загуби или оштетувања кои се припишуваат на софтверот на трета страна, на приклучената опрема или на меморираните податоци. Во случај на побарување, единствена и максимална обврска на компанијата Kingston е го поправи или да го замени хардверот или да ги врати парите според сопствената дискреција.

Времетраење на гаранцијата

Доживотна гаранција за производот:**

Следниве производи на Kingston се покриени со оваа гаранција во векот на траење на производот.

Мемориски модули вклучувајќи:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Retail Memory
 • Мемoрија специфична за системот Kingston

Флеш-мемориски картички, вклучувајќи:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC и XC, со исклучок на картичките Industrial Temp и Endurance
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Флеш-адаптери

Петгодишна гаранција:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во рок од пет години од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник:

 • USB DataTraveler® дискови (освен DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM (“CBD”)
 • IronKey™ дискови (освен IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Industrial Temp картичка microSD (SDCIT).

Петгодишна условна гаранција на SSD-то:

The Следите Kingston производи се покриени со оваа гаранција за еден од следните периоди, зависно од тоа што ќе дојде прво: (i) пет (5) години од датумот на купувањето што го направил првобитниот краен корисник; (ii) кога употребата на SATA SSD измерена со имплементацијата на Kingston на SMART aтрибутот 231, означен како „Преостанат век на траење на SSD -то“ не ја достигне нормализираната вредност од еден (1), како што навел SDD менаџерот на Kingston („KSM“), или (iii) кога употребата на NVME SSD, како што е наведено со Kingston-овата имплементацијата на Здравствениот атрибут „Употребени проценти“ не ја достигне или не ја надмине нормализираната вредност од сто (100), како што навел KSM.

KSM е наведен во техничкиот лист на производите и е достапен преку веб-страницата на Kingston на kingston.com/SSDmanager. За SATA SSD-ата, нов некористен производ ќе прикаже вредност на показателот за дотрајување од сто (100), додека производ што го достигнал ограничувањето од гаранцијата ќе прикаже вредност на показателот за дотрајување од еден (1) За NVMe SSD-ата, нов неискористен производ ќе прикаже вредност на Процент на искористеност од нула(0), додека производ што го достигнува ограничувањето од гаранцијата ќе прикаже вредност на Процент на искористеност поголема или еднаква на сто (100).

Ве молиме погледнете ја следната табела на гаранции за SSD во врска со информациите за гаранција која се однесува на специфичен производ.

Табела на петгодишна условна гаранција (SATA SSD)
Семејство од диск единицаБрој на делот
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Табела на петгодишна условна гаранција (NVME SSD)
Семејство од диск единицаБрој на делот
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Табела на петгодишна условна гаранција (пренослив SSD)
Семејство од диск единицаБрој на делот
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Тригодишна гаранција:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во рок од три години од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник:

 • IronKey™ Vault Privacy 80 надворешен SSD (IKVP80ES), тастатура 200 (IKKP200), тастатура 200C (IKKP200C)
 • MicroSD card(SDCE) со висока издржливост
 • Industrial картичка (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2), и оние што избираат SSD-дискови, наведени во следната табела:
Табела со условна гаранција за период од три години (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Тригодишна условна гаранција на SSD:

The Следите Kingston производи се покриени со оваа гаранција за еден од следните периоди, зависно од тоа што ќе дојде прво: (i) три години од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник; (ii) кога употребата SATA SSD според мерењето на Kingstonовата имплементација на SMART атрибутот 231, означена како „Преостанат век на трање на SSD-то“, ќе достигне нормализирана вредност од еден (1) како што има наведено SSD менаџерот на Kingston („KSM“); или (iii) кога употребата на NVME SSD според мерењето на Kingston-овата имплементација на Здравствениот атрибут „Преостанат век на траење“ не ја достигне или надмине нормализираната вредност од сто (100), како што има наведено KSM.

KSM е наведен во техничкиот лист за конкретниот производ и е достапен преку веб-страницата на Kingston на kingston.com/SSDmanager. За SATA SSD-ата, нов некористен производ ќе прикаже вредност на показателот за дотрајување од сто (100), додека производ што го достигнал ограничувањето од гаранцијата ќе прикаже вредност на показателот за дотрајување од еден (1). За NVMe SSD-ата, нов неискористен производ ќе прикаже вредност на Процент на искористеност од нула(0), додека производ што го достигнува ограничувањето од гаранцијата ќе прикаже вредност на Процент на искористеност поголема или еднаква на сто (100).

Ве молиме погледнете ја следната табела на гаранции за SSD во врска со информациите за гаранција која се однесува на специфичен производ.

Табела на тригодишна условна гаранција (SATA SSD)
Семејство од диск единицаБрој на делот
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Табела со условна гаранција за период од три години (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Тригодишна гаранција:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во рок од две години од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • MobileLite® Reader
 • microSD Reader
 • Nucleum
 • Работна станица и работни читачи
 • Производи во рамките на програмата за прилагодување на Kingston. Производите на Програмата за прилагодување на Kingston се ограничени на кредит или наплата на повратни средства за време на гарантниот период од две години. Во некои случаи, Kingston може, како своја опција, да избере да ги замени неисправните производи нарачани преку Програмата за прилагодување кон потребите на клиентите на Kingston со функционално еквивалентни производи.

Едногодишна гаранција:

Следните производи на Kingston се опфатени со оваа гаранција во рок од една година од датумот на купување од страна на првобитниот краен корисник:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • DataTraveler® Accessory Kit
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • SD/MMC Reader
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

Во случај производот да престане да се произведува, Kingston има единствено дискреционо право да го поправи производот, да понуди замена со сличен производ или да го врати помалиот износ од набавната или тековната вредност на производот.

Поправените или заменетите производи ќе бидат и понатаму покриени со оваа ограничена гаранција во преостанатиот период на оригиналната гаранција или во временски период од деведесет (90) дена, зависно кој е подолг.

Оваа ограничена гаранција може да ја примени само првобитниот краен корисник-купувач и подлежи на условите и барањата наведени овде. Оваа ограничена гаранција не е пренослива. За производи што се купени како дел од опрема, потребно е да се врати целата опрема за да можат истите да бидат подобни за гаранција.

Бесплатна техничка подршка

Ако имате тешкотии при инсталацијата или понатамошната употреба на производот на Kingston, може да контактирате со одделот за техничка поддршка на Kingston пред да го сервисирате својот систем.

За поддршка преку Интернет, посетете ја kingston.com/support.

Kingston обезбедува и бесплатна техничка поддршка на англиски јазик за своите корисници низ целиот свет.

Соединетите Американски Држави и Канада:

Со техничката поддршка на Kingston за Соединетите Американски Држави и Канада можете директно да контактирате со бесплатен повик на: +1 (800) 435-0640.

Латинска Америка:

За техничка поддршка на Kingston во Латинска Америка, посетете ја kingston.com/support.

Европа, Блискиот Исток и Африка:

За техничката поддршка на Kingston во Европа, Блискиот Исток и Африка (со исклучок на земјите наведени на друго место), одете на kingston.com/support

Азија:

За техничка поддршка во Азија, одете на: kingston.com/support

Русија, Белорусија:

Контактирајте со техничката служба Kingston во Русија: [email protected]

Украина:

Контактирајте со техничката служба во Украина: [email protected]

Земјите на Цантрална Азија и Кафказ, Молдавија:

Контактирајте со техничката служба Kingston за земјите CIS: [email protected]

Постапки и услови за гарантни побарувања

За да добиете сервисирање со помош на гаранцијата, треба да го вратите дефектниот производ на местото каде што сте го купиле, кај овластениот застапник за Kingston или кај дистрибутерот од кого сте го купиле производот на Kingston. Ве молиме да ги проверите условите од политиките за негово враќање пред да го вратите производот. Вообичаено, мора да ги вклучите и информациите за идентификација на производот, меѓу другото и бројот на моделот и серискиот број (ако е можно) со детален опис на проблемот што го имате. Од вас ќе биде побарано да обезбедите доказ за купувањето. Сите вратени делови или производи, доколку се заменети или рефундирани, по приемот ќе станат сопственост на компанијата Kingston. Поправениот или заменетиот производ ќе биде испорачан на трошок на Kingston. Колку што е дозволено со важечките закони, производите што не се увезуваат или продаваат преку овластени дилери или дистрибутери на Kingston не се опфатени со оваа гаранција. Ова служи да се обезбеди серификат за квалитетот. За достапна гаранција, контактирајте со продавачот од којшто сте ги купиле таквите производи.

Соединетите Американски Држави:

Во Соединетите Американски Држави, може да добиете гаранциско сервисирање директно од сервисниот центар на Kingston откако прво ќе добиете број за овластување за повратен материјал („RMA“) од Kingston. RMA-број можете да добиете одејќи на kingston.com/support или со јавување на Сервисот за корисници на Kingston на +1 (714) 438-1810, or +1 (800) 337-3719. За враќање на меморијата ValueRAM, Ве молиме контактирајте со техничката подршка на +1 (800) 435-0640 за добивање на услугата ОВП ("RMA") и за поддршка.

Штом ќе добиете RMA-број од Kingston, производот мора да го испратите на адресата Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A., во рок од триесет (30) дена. Вие сте одговорни за трошоците за осигурување и испорака на вашите вратени производи. Производите кои се испорачуваат до сервисниот центар мора да бидат правилно спакувани за да се спречи оштетување во текот на транспортот. RMA-бројот на Kingston мора да биде јасно истакнат на надворешниот дел од пакетот. Ако не го прикажете RMA-бројот на надворешниот дел од пакетот, тој ќе ви биде вратен неотворен.

Европа, Блискиот Исток и Африка:

Во Европа, Блискиот Исток и Африка, ако не можете да добиете гаранциско сервисирање од вашето првобитно место на купување или од овластениот дилер или дистрибутер на Kingston од кој сте го купиле производот, можете да добиете гаранциско сервисирање директно од сервисниот центар на Kingston откако прво ќе добиете број за овластување за повратен материјал („RMA“) од Kingston. RMA-број можете да добиете одејќи на kingston.com/support. Во некои случаи може да ви побараме доказ дека сте го купиле производот.

Откако ќе добиете RMA-број од Кingston, треба да го испратите производот до Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. во рок од триесет (30) дена. Трошоците за осигурување и испорака на производите се на ваша сметка. Производите мора да бидат правилно спакувани за да се спречи оштетување при транспортот. RMA-бројот на Kingston мора да биде јасно истакнат на надворешниот дел од пакетот. Ако не го прикажете RMA-бројот на надворешниот дел од пакетот, тој ќе ви биде вратен неотворен.

Азија:

Во Азија, наведете го регионот во кој се наоѓате.

Во Тајван може да добиете гаранциско сервисирање преку (а) вашето првобитно место на купување, (б) овластен сервисен центар со посета на kingston.com/support/taiwan-service-centers; или (в) директно од сервисниот центар на Кингстон откако прво ќе добиете број за овластување за повратен материјал („RMA“) од Kingston. RMA-број добиен со посета на kingston.com/support/tw-rma-apply. Во некои случаи може да ви побараме доказ дека сте го купиле производот.

Откако ќе добиете RMA-број од Kingston, морате, во рок од три (3) дена, да го испратите производот до Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Трошоците за осигурување и испорака на производите се на ваша сметка. Производите мора да бидат правилно спакувани за да се спречи оштетување при транспортот. RMA-бројот на Kingston мора да биде јасно истакнат на надворешниот дел од пакетот. Ако не го прикажете RMA-бројот на надворешниот дел од пакетот, тој ќе ви биде вратен неотворен.

IВо Кина можете да добиете гаранциско сервисирање или преку овластен дистрибутер, или директно од сервисниот центар на Kingston. За список на сервисни центри во Кина, одете на kingston.com/support/china/center.

Во сите други азиски земји, контактирајте со првобитното место на купување за да добиете гаранциско сервисирање. Ако не можете да го вратите производот на првобитното место на купување, контактирајте со Kingston со посета на kingston.com/support за услуга и поддршка за RMA.

ИЗЈАВИ ЗА ОДРЕКУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

ГОРЕНАВЕДЕНОТО, ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, ПРЕТСТАВУВА ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА KINGSTON И ГИ ЗАМЕНУВА СИТЕ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ЗАСТАПУВАЊА, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СЕ ВО УСНА ИЛИ ПИСМЕНА ФОРМА. ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА KINGSTON НЕ СЕ ДАВААТ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ОСВЕН ОНИЕ ШТО СЕ ЈАСНО НАВЕДЕНИ ПОГОРЕ И KINGSTON НЕДВОМИСЛЕНО ГИ ОДРЕКУВА СИТЕ ГАРАНЦИИ ШТО НЕ СЕ НАВЕДЕНИ ТУКА, ВКЛУЧИТЕЛНО ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, КАКВИ БИЛО ГАРАНЦИИ КОИ ШТО МОЖЕ ДА ПОСТОЈАТ СПОРЕД НЕКОЈ НАЦИОНАЛЕН, ДРЖАВЕН, ПРОВИНЦИСКИ ИЛИ ЛОКАЛЕН ЗАКОН, МЕЃУ ДРУГОТО И ГАРАНЦИИ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ, КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ ИЛИ СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА. СИТЕ ГАРАНЦИИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СЕ ЈАСНИ ИЛИ СЕ ПОДРАЗБИРААТ, СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ПОГОРЕ. ОДРЕДЕНИ ДРЖАВИ ИЛИ ДРУГИ НАДЛЕЖНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОДЗЕМАЊЕ НА ПРАВОТО НА ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ИЛИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ВРЕМЕТРАЊЕТО НА ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ЗАТОА ОГРАНИЧУВАЊАТА НАВЕДЕНИ ПОГОРЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

ПРОИЗВОДИТЕ НА KINGSTON НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ДА СЕ КОРИСТАТ КАКО СУШТИНСКИ КОМПОНЕНТИ НА ОПРЕМА ЗА ОДДРЖУВАЊЕ ВО ЖИВОТ ИЛИ ДА СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО СИТУАЦИИ КОГА ДЕФЕКТОТ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА ИЛИ СМРТ. KINGSTON НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА СМРТТА НА БИЛО КОЕ ЛИЦЕ ИЛИ ЗА БИЛО КАКВА ЗАГУБА ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ИМОТОТ ИЛИ ПОВРЕДА НА ЛИЦА НАСТАНАТА СО УПОТРЕБАТА НА ПРОИЗВОДОТ , ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА, ПРИМЕНИ ВО ВОЈСКА ИЛИ ВОЕНА ОПРЕМА, ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛА НА СОБРАЌАЈОТ, ВО СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КАТАСТРОФИ ИЛИ ВО МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА.

ВКУПНАТА ОДГОВОРНОСТ НА KINGSTON ПОД ОВАА ИЛИ ПОД КОЈА И ДА БИЛО ДРУГ ГАРАНЦИЈА, ИЗРИЧНА ИЛИ ИМПЛИЦИРАНА, Е ОГРАНИЧЕНА НА ПОПРАВКА, ЗАМЕНА ИЛИ РЕФУНДИРАЊЕ. ПОПРАВКАТА, ЗАМЕНАТА ИЛИ РЕФУНДИРАЊЕТО СЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ И ИСКЛУЧИВИТЕ ПРАВНИ ЛЕКОВИ ЗА НАРУШУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА ИЛИ БИЛО КОЈА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА. KINGSTON, ДО НАЈВИСОК СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ КОН КУПУВАЧОТ ИЛИ КОН КРАЈНИОТ КОРИСНИК НА ПРОИЗВОДОТ НА KINGSTON ЗА КАКВА БИЛО ШТЕТА, ТРОШОЦИ, ИЗГУБЕНИ ПОДАТОЦИ, ИЗГУБЕНИ ПРИХОДИ, ИЗГУБЕНИ ЗАШТЕДИ, ИЗГУБЕНИ ДОБИВКИ ИЛИ КАКВИ БИЛО ДРУГИ СЛУЧАЈНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЗАГУБИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КУПУВАЊЕТО, УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕМАЊЕТО МОЖНОСТ ДА СЕ КОРИСТИ ПРОИЗВОДОТ НА KINGSTON, ДУРИ И КОГА KINGSTON БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ОД ПОЈАВА НА ТАКВИТЕ ШТЕТИ. ОДРЕДЕНИ ДРЖАВИ ИЛИ ДРУГИ НАДЛЕЖНИ СИСТЕМИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СЛУЧАЈНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЗАГУБИ, ЗАТОА ОГРАНИЧУВАЊАТА ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊАТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

ОВАА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ВИ ДАВА ОДРЕДЕНИ ЗАКОНСКИ ПРАВА, А МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА ШТО СЕ РАЗЛИКУВААТ ОД ДРЖАВА ДО ДРЖАВА ИЛИ ОД ЕДЕН ДО ДРУГ НАДЛЕЖЕН СИСТЕМ.

ШТО СЕ ОДНЕСУВА ДО ГРАЃАНИТЕ НА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ИЛИ ЗЕМЈИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, АКО ОВОЈ ПРОИЗВОД Е КУПЕН ОД СТРАНА НА ПОТРОШУВАЧ, А НЕ ДЕЛОВЕН КОРИСНИК, ОВАА ГАРАНЦИЈА Е ДОПОЛНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ДЕФЕКТНИ ПРОИЗВОДИ. СОВЕТИ ЗА ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА МОЖЕТЕ ДА ДОБИЕТЕ ОД ВАШИОТ ЛОКАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СОВЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ. ОВАА ИЗЈАВА ЗА ОДРЕКУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ НЕМА ЗА ЦЕЛ ДА ЈА ОГРАНИЧИ ИЛИ ОТФРЛИ ОДГОВОРНОСТА НА KINGSTON ЗА СМРТ ИЛИ ПОВРЕДА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД НЕГОВА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПОРАДИ ЛАЖНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ.

Оваа гаранција ја дава:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Интегрирани и DRAM компоненти

За дополнителни информации за гаранцијата за конкретни производи, погледнете ги гаранциските изјави за Вградени, DRAM и Design-in SSD компоненти.

Потрошувачи од Австралија:

Видете ја Изјавата за ограничената гаранција на Kingston за да добиете информации за гаранцијата за Австралија.

Ревизија: 01/2024

Претходни Гаранции

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024