Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Kingston

Παρακάτω παρέχονται πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με τις εγγυήσεις της Kingston. Μπορείτε να μεταφερθείτε απευθείας στην ενότητα που επιθυμείτε πιο γρήγορα επιλέγοντας το αντίστοιχο θέμα από την παρακάτω λίστα:

Η Kingston εγγυάται στον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα της είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στο υλικό και στην εργασία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα. Βάσει των προϋποθέσεων και των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω, η Kingston, κατά την κρίση της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος των προϊόντων της αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό λόγω ακατάλληλης κατασκευής ή ακατάλληλων υλικών. Τα επισκευασμένα μέρη ή προϊόντα αντικατάστασης θα παρέχονται από την Kingston σε βάση ανταλλαγής και θα είναι καινούργια ή πιστοποιημένα εκ νέου. Όλα τα πιστοποιημένα εκ νέου προϊόντα θα έχουν δοκιμαστεί ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι λειτουργικώς ισοδύναμα με καινούργια. Εάν η Kingston δεν είναι δυνατόν να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν, θα επιστρέψει το αντίτιμο ή θα πιστώσει είτε την τρέχουσα αξία του προϊόντος κατά το χρόνο που εγείρεται η απαίτηση εγγύησης είτε την αξία αγοράς, οποιοδήποτε ποσό από τα δύο είναι το μικρότερο. Πρέπει να παρέχεται η απόδειξη αγοράς, στην οποία θα αναφέρεται η αρχική ημερομηνία και ο τόπος αγοράς, καθώς και περιγραφή του προϊόντος και η τιμή.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες στο προϊόν λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης, ατυχήματος, κακομεταχείρισης, λανθασμένης χρήσης, φυσικής καταστροφής, ανεπαρκούς ή υπερβολικής τροφοδοσίας ρεύματος, μη φυσιολογικών μηχανολογικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών, ή λόγω οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης, επισκευής ή τροποποίησης. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση θα πάψει να ισχύει αν: (i) το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν, ή (ii) το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα στα οποία έχουν τροποποιηθεί, απαλειφθεί ή διαγραφεί οι πρωτότυπες πληροφορίες ταυτοποίησης, σε προϊόντα τα οποία δεν έτυχαν σωστού χειρισμού ή συσκευασίας, τα οποία πωλήθηκαν ως μεταχειρισμένα ή τα οποία μεταπωλήθηκαν αντιβαίνοντας σε κανονισμούς εξαγωγών που ισχύουν στις Η.Π.Α. και άλλους ισχύοντες κανονισμούς.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει μόνο την επισκευή, αντικατάσταση, επιστροφή του αντιτίμου ή πίστωση της αξίας για ελαττωματικά προϊόντα Kingston, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η Kingston δεν ευθύνεται και δεν καλύπτει στα πλαίσια της εγγύησης, ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε τύπου που προκλήθηκαν από απώλεια, βλάβη ή καταστροφή περιεχομένου ή δεδομένων ή τυχόν κόστη που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της πηγής των προβλημάτων του συστήματος ή με την αφαίρεση, επισκευή ή εγκατάσταση των προϊόντων Kingston. Η παρούσα εγγύηση εξαιρεί λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, συνδεδεμένες συσκευές ή αποθηκευμένα δεδομένα. Η Kingston δεν ευθύνεται επομένως για τυχόν πραγματικές ή επακόλουθες απώλειες ή βλάβες που αποδίδονται σε λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, συνδεδεμένες συσκευές ή αποθηκευμένα δεδομένα. Σε περίπτωση αξίωσης, η αποκλειστική και μέγιστη υποχρέωση της Kingston θα είναι να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό ή να προβεί σε επιστροφή χρημάτων, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Kingston.

Διάρκεια της εγγύησης

Ισόβια εγγύηση προϊόντος:**

&Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από αυτή την εγγύηση καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος:

Μονάδες μνήμης όπως ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory και ειδικές μνήμες Kingston system-specific memory, κάρτες μνήμης Flash (π.χ., Secure Digital, Secure Digital HC και XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, εκτός των καρτών microSD Industrial Temp) και προσαρμογείς Flash.

Πενταετής εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη: Μονάδες USB DataTraveler® (εκτός του DataTraveler® Workspace), μονάδες USB IronKey® και SSDNow® KC100 (Solid State Drives) και κάρτες microSD Industrial Temp.

Εγγύηση προϊόντος με βάση την πενταετία ή την αξία υπόλοιπης διάρκειας ζωής SSD:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από αυτή την εγγύηση για μία από τις ακόλουθες περιόδους, όποια επέλθει πρώτη: (i) πέντε έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη (ii) έως την ημερομηνία κατά την οποία η χρήση του δίσκου, όπως μετράται από την εφαρμογή του χαρακτηριστικού SMART 231 «SSD Life Remaining», φθάσει την κανονικοποιημένη τιμή (1), όπως αναφέρεται από το Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400 και SSD των σειρών SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) και DCP1000*.

Το Kingston SSD Manager (KSM) περιγράφεται στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος και είναι διαθέσιμο δωρεάν με τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας της Kingston, στη διεύθυνση www.kingston.com/ssdmanager. Ένα νέο, αμεταχείριστο προϊόν θα εμφανίζει τιμή ένδειξης φθοράς εκατό (100), ενώ ένα προϊόν που έχει φθάσει το όριο αντοχής των κύκλων διαγραφών του προγράμματος θα εμφανίζει τιμή ένδειξης φθοράς ένα (1).

*Για τους SSD της σειράς DCP1000, εάν η χρήση μίας ή περισσότερων από τις τέσσερις (4) μεμονωμένες μονάδες SSD της σειράς SSDNow® M.2 που απαρτίζουν το DCP1000 εμφανίζει τιμή ένδειξης φθοράς ένα (1), τότε το προϊόν δεν καλύπτεται πλέον από αυτή την εγγύηση.

Τριετής εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage και Predator) SSDNow® (Solid State Drives), εκτός από τους SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 και τους SSD της σειράς SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2).

Εγγύηση προϊόντος με βάση την τριετία ή την αξία υπόλοιπης διάρκειας ζωής SSD:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από αυτή την εγγύηση για μία από τις ακόλουθες περιόδους, όποια επέλθει πρώτη: (i) τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη (ii) έως την ημερομηνία κατά την οποία η χρήση του δίσκου, όπως μετράται από την εφαρμογή του χαρακτηριστικού SMART 231 «SSD Life Remaining», φθάσει την κανονικοποιημένη τιμή (1), όπως αναφέρεται από το Kingston SSD Manager (KSM): SSD της σειράς SSDNow® UV300.

Το Kingston SSD Manager (KSM) περιγράφεται στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος και είναι διαθέσιμο δωρεάν με τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας της Kingston, στη διεύθυνση www.kingston.com/ssdmanager. Ένα νέο, αμεταχείριστο προϊόν θα εμφανίζει τιμή ένδειξης φθοράς εκατό (100), ενώ ένα προϊόν που έχει φθάσει το όριο αντοχής των κύκλων διαγραφών του προγράμματος θα εμφανίζει τιμή ένδειξης φθοράς ένα (1).

Διετής εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® Reader, microSD Reader, ακουστικά HyperX™ Cloud (εξαιρούνται οποιαδήποτε δωρεάν προϊόντα προώθησης που περιλαμβάνονται στο πακέτο), HyperX™ Mouse Pads, Nucleum™, πληκτρολόγια HyperX™, ποντίκια HyperX™, καθώς και τα προϊόντα που ανήκουν στο Kingston Customization Program. Τα προϊόντα που ανήκουν στο Kingston Customization Program περιορίζονται σε επιστροφή αντιτίμου ή πίστωση της αξίας κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης. Σε μερικές περιπτώσεις, η Κingston ενδέχεται, κατά την κρίση της, να επιλέξει να αντικαταστήσει ελαττωματικά προϊόντα που έχουν παραγγελθεί μέσω του Kingston Customization Program με λειτουργικά ισοδύναμα προϊόντα.

Μονοετής εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη: MobileLite® Wireless - Gen 1, DataTraveler® Accessory Kit, Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC Reader και HyperX™ Fan.

Εξάμηνη εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη: Εξαρτήματα ακουστικών HyperX™ Cloud, Core και Cloud II, που περιλαμβάνουν αποσπώμενα μικρόφωνα, μαξιλάρια αυτιών, μονάδες ελέγχου (control box), διπλά καλώδια επέκτασης 3,5 mm, καλώδια επέκτασης υπολογιστή, καλώδια splitter ακουστικών, προσαρμογείς ακουστικών για αεροπλάνο και διχτυωτές θήκες μεταφοράς.

Εγγύηση ενενήντα ημερών:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για χρονικό διάστημα ενενήντα ημερών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη: Εκ νέου πιστοποιημένα ακουστικά HyperX™.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει καταργηθεί, η Kingston, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, θα επισκευάσει το προϊόν, θα προσφερθεί να το αντικαταστήσει με αντίστοιχο προϊόν ή θα παρέχει επιστροφή χρηματικού ποσού, τουλάχιστον του ύψους της τιμής αγοράς ή της τρέχουσας τιμής του προϊόντος.

Τα επισκευασμένα προϊόντα ή τα ανταλλακτικά θα συνεχίσουν να καλύπτονται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση για το υπόλοιπο διάστημα ισχύος της αρχική εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη και υπόκειται στους όρους και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν μεταβιβάζεται. Προϊόντα που αγοράζονται ως μέρος ενός κιτ πρέπει να επιστρέφονται με ολόκληρο το κιτ έτσι ώστε να καλύπτονται από την εγγύηση.

**Η διάρκεια ζωής του προϊόντος ορίζεται ως ο φυσιολογικός προσδοκώμενος χρόνος χρήσης των προϊόντων στη βιομηχανία. Αλλά η ισόβια εγγύηση ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμούς που προσδιορίζονται διαφορετικά στις διάφορες χώρες. Για τη Ρωσία, η ισόβια εγγύηση καθορίζεται για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη.

Δωρεάν τεχνική υποστήριξη

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της επακόλουθης χρήσης ενός προϊόντος Kingston, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Kingston πριν από την επισκευή του συστήματός σας.

Για υποστήριξη μέσω Διαδικτύου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kingston.com/support.

Η Kingston παρέχει επίσης δωρεάν τεχνική υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα για τους πελάτες της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την τεχνική υποστήριξη της Kingston στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά καλώντας τον αριθμό: +1 (714) 435-2639 ή χωρίς χρέωση στο: +1 (800) 435-0640.

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της Kingston στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική με την εξαίρεση των χωρών που αναφέρονται σε άλλο σημείο καλώντας τον αριθμό +44 (0) 1932 738888 ή για τηλεφωνικούς αριθμούς εθνικής χρέωσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kingston.com/en/company/contacts .

Ασία:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την τεχνική υποστήριξη της Kingston στην Ασία καλώντας:

 • Κλήση από Αυστραλία: 1800-620-569, δωρεάν
 • Κλήση από Νέα Ζηλανδία 0800-546-478, δωρεάν
 • Κλήση από Κίνα: 800-810-1972, δωρεάν
 • Κλήση από Χονγκ Κονγκ: 800-900478, δωρεάν
 • Κλήση από Ινδία: 1-860-233-4515, κλήση με χρέωση (Δευτέρα έως Σάββατο, 9.30 π.μ. έως 5.30 μ.μ.)
 • Κλήση από Ιαπωνία: 00531-88-0018, δωρεάν
 • Κλήση από Μαλαισία: 1800-812078, δωρεάν
 • Κλήση από Σινγκαπούρη: 800-8861042, δωρεάν
 • Κλήση από Ταϊβάν: 0800-666-200, δωρεάν
 • Κλήση από Ταϊλάνδη: 001800-861-0018, δωρεάν
 • Κλήση από άλλες χώρες της Ασίας: +886-3-500-1715, κλήση με χρέωση

Απαιτήσεις και διαδικασίες για αξιώσεις στα πλαίσια της εγγύησης

Για να λάβετε υπηρεσίες σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης, μπορείτε να επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν στο αρχικό σημείο αγοράς του, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα Kingston από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν Kingston. Πριν επιστρέψετε το προϊόν επιβεβαιώστε ότι πληρούνται οι όροι επιστροφής. Τυπικά, πρέπει να συμπεριλάβετε πληροφορίες ταυτοποίησης του προϊόντος, μεταξύ των οποίων τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό (αν ισχύει) με μια αναλυτική περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Θα απαιτηθεί να παρέχετε την απόδειξη. Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται, είτε αντικατασταθούν είτε γίνει επιστροφή χρημάτων, με την παραλαβή τους περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Kingston. Το επισκευασμένο προϊόν ή το προϊόν αντικατάστασης θα σας αποσταλεί με έξοδα της Kingston. Στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα προϊόντα που δεν εισάγονται και δεν πωλούνται μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσωπιών ή διανομέων της Kingston δεν καλύπτονται από την παρούσα εεγύηση και η Kingston ενδέχεται να επιλέξει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν σας δωρεάν. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστοποίηση της ποιότητας. Επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία από την οποία αγοράσατε τα προϊόντα αυτά, για τη διαθέσιμη εγγύηση.

Ηνωμένες Πολιτείες:

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν απευθείας στο κέντρο σέρβις της Kingston αφού πρώτα λάβετε έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού («RMA») από την Kingston. Μπορείτε να λάβετε τον αριθμό RMA από την ιστοσελίδα kingston.com/us/support ή καλώντας την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Kingston στον αριθμό +1 (714) 438-1810, or +1 (800) 337-3719. Για επιστροφές προϊόντων μνήμης ValueRAM, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη στον αριθμό +1 (800) 435-0640 για υπηρεσίες σέρβις και υποστήριξη RMA.

Αφού αποκτήσετε έναν αριθμό RMA από την Kingston, πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών, να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνση Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Είστε υπεύθυνος για το κόστος ασφάλισης και αποστολής των προϊόντων που επιστρέφετε. Τα προϊόντα που αποστέλλονται στο κέντρο σέρβις πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση ζημιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο αριθμός RMA της Kingston πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας. Αν στείλετε το προϊόν σας στο κέντρο σέρβις χωρίς να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας ο αριθμός RMA, θα επιστραφεί σε εσάς χωρίς να ανοιχθεί.

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική:

Σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο αρχικό σημείο αγοράς ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Kingston από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν απευθείας στο κέντρο σέρβις της Kingston αφού πρώτα λάβετε έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού («RMA») από την Kingston. Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό RMA μέσω της ιστοσελίδας kingston.com/en/support. Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί απόδειξη αγοράς

Όταν λάβετε τον αριθμό RMA από την Kingston, πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών, να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνση Kingston Technology Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Είστε εσείς υπεύθυνοι για το κόστος ασφάλισης και αποστολής των προϊόντων που επιστρέφετε. Το(-α) προϊόν(-α) πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένο(-α) για να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο αριθμός RMA της Kingston πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας. Αν ο αριθμός RMA δεν αναγράφεται ευκρινώς, το πακέτο θα σας επιστραφεί χωρίς να ανοιχτεί.

Ασία:

Για την Ασία, ανατρέξτε στην περιοχή η οποία ισχύει για εσάς. Στην Ταϊβάν, μπορείτε είτε να επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν στον τοπικό διανομέα ή στο κέντρο σέρβις, ή να ολοκληρώσετε μια διαδικασία διαδικτυακής αίτησης. Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ για να προχωρήσετε. Στην Κίνα, μπορείτε να κάνετε αίτηση για έναν αριθμό RMA είτε μέσω ενός εξουσιοδοτημένου διανομέα είτε μέσω ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις. Για μια λίστα κέντρων σέρβις στην Κίνα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.kingston.com/cn/support/china/center

Όταν λάβετε τον αριθμό RMA από την Kingston, πρέπει, εντός τριών (3) ημερών, να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνση Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Είστε εσείς υπεύθυνοι για το κόστος ασφάλισης και αποστολής των προϊόντων που επιστρέφετε. Τα προϊόντα που αποστέλλονται στο κέντρο σέρβις πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση ζημιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο αριθμός RMA της Kingston πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας. Αν στείλετε το προϊόν σας στο κέντρο σέρβις χωρίς να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας ο αριθμός RMA, θα επιστραφεί σε εσάς χωρίς να ανοιχθεί.

Σε όλες τις άλλες χώρες της Ασίας, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή την αντιπροσωπία για να διευθετήσετε τη λήψη μιας Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού («RMA»).

ΑΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΏΝ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ KINGSTON ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KINGSTON ΚΑΙ Η KINGSTON ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KINGSTON ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ή ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΣΤΟΧΙΑ Ή Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ. Η KINGSTON ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ KINGSTON ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η KINGSTON ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ή ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ-ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ KINGSTON ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΞΟΔΑ, ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ KINGSTON, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η KINGSTON ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ KINGSTON ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΔΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ.

Η παρούσα εγγύηση παρέχεται από την:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Ανατρέξτε στη Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Kingston για πληροφορίες εγγύησης για την Αυστραλία.

Αναθεώρηση: Φεβρουάριος 2013

Προηγούμενες Εγγυήσεις
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 02/2018