Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Kingston

Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις που παρέχει η Kingston. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην ενότητα που επιθυμείτε πιο γρήγορα, επιλέγοντας το αντίστοιχο θέμα από την παρακάτω λίστα:

Η Kingston εγγυάται στον αρχικό πελάτη και στον τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα της είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στο υλικό και στην εργασία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα. Βάσει των προϋποθέσεων και των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω, η Kingston, κατά την κρίση της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος των προϊόντων της αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό λόγω ακατάλληλης κατασκευής ή ακατάλληλων υλικών. Τα επισκευασμένα μέρη ή προϊόντα αντικατάστασης θα παρέχονται από την Kingston σε βάση ανταλλαγής και θα είναι καινούργια ή πιστοποιημένα εκ νέου. Όλα τα πιστοποιημένα εκ νέου προϊόντα θα έχουν δοκιμαστεί ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι λειτουργικώς ισοδύναμα με καινούργια. Εάν η Kingston δεν είναι δυνατόν να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν, θα επιστρέψει το αντίτιμο ή θα πιστώσει είτε την τρέχουσα αξία του προϊόντος κατά το χρόνο που εγείρεται η απαίτηση εγγύησης είτε την αξία αγοράς, οποιοδήποτε ποσό από τα δύο είναι το μικρότερο. Πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά αγοράς στα οποία να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αρχικής αγοράς, καθώς και η περιγραφή και η τιμή του προϊόντος.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες στο προϊόν λόγω (α) εσφαλμένης εγκατάστασης, ατυχήματος, κακομεταχείρισης, λανθασμένης χρήσης, φυσικής καταστροφής, ανεπαρκούς ή υπερβολικής τροφοδοσίας ρεύματος, μη φυσιολογικών μηχανολογικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών, (β) αισθητικής φθοράς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, γρατσουνιών, βαθουλωμάτων και ρωγμών σε οθόνες αφής ή περιβλήματα, ή (γ) λόγω οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης, επισκευής ή τροποποίησης. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση θα πάψει να ισχύει αν: (i) το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν, ή (ii) το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα στα οποία έχουν τροποποιηθεί, απαλειφθεί ή διαγραφεί οι πρωτότυπες πληροφορίες ταυτοποίησης, σε προϊόντα τα οποία δεν έτυχαν σωστού χειρισμού ή συσκευασίας, τα οποία πωλήθηκαν ως μεταχειρισμένα ή τα οποία μεταπωλήθηκαν αντιβαίνοντας σε κανονισμούς εξαγωγών που ισχύουν στις Η.Π.Α. και άλλους ισχύοντες κανονισμούς.

Για τις μονάδες IronKey™, πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα μπορούν να βρεθούν στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος που έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kingston.com. Η Kingston δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το λογισμικό IronKey™ θα είναι συμβατό με μελλοντικές αλλαγές ή αναβαθμίσεις στο υλικό ή στο λειτουργικό σύστημα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει μόνο την επισκευή, αντικατάσταση, επιστροφή του αντιτίμου ή πίστωση της αξίας για ελαττωματικά προϊόντα Kingston, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η Kingston δεν ευθύνεται και δεν καλύπτει στα πλαίσια της εγγύησης, ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε τύπου που προκλήθηκαν από απώλεια, βλάβη ή καταστροφή περιεχομένου ή δεδομένων ή τυχόν κόστη που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της πηγής των προβλημάτων του συστήματος ή με την αφαίρεση, επισκευή ή εγκατάσταση των προϊόντων Kingston. Η παρούσα εγγύηση εξαιρεί λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, συνδεδεμένες συσκευές ή αποθηκευμένα δεδομένα. Η Kingston δεν ευθύνεται επομένως για τυχόν αληθείς ή παρεπόμενες απώλειες ή βλάβες που αποδίδονται σε λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, συνδεδεμένες συσκευές ή αποθηκευμένα δεδομένα. Σε περίπτωση υποβολής αξίωσης, η αποκλειστική και μέγιστη υποχρέωση της Kingston θα είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του εξοπλισμού ή η επιστροφή χρημάτων, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Kingston.

Διάρκεια της εγγύησης

Ισόβια εγγύηση προϊόντος:**

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από εγγύηση καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Μονάδες μνήμης, μεταξύ των οποίων:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Retail Memory
 • Kingston system-specific memory

Κάρτες μνήμης Flash, μεταξύ των οποίων:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC and XC εξαιρουμένων των καρτών Industrial Temp και Endurance
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Προσαρμογείς Flash

Πενταετής εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα της Kingston καλύπτονται από αυτή την εγγύηση για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό καταναλωτή και τελικό χρήστη:

 • Μονάδες USB DataTraveler® (εξαιρουμένου του DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM («CBD»)
 • Μονάδες IronKey™ (εξαιρουμένων των IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Κάρτα microSD Industrial Temp (SDCIT)

Πενταετής Εγγύηση SSD Υπό Όρους:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από αυτή την εγγύηση, με βάση ποιο από τα ακόλουθα συμβάντα θα προκύψει πρώτο: (i) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη και τελικό χρήστη, (ii) όταν η χρήση μιας SATA SSD, όπως υπολογίζεται από την εφαρμογή του χαρακτηριστικού SMART 231 από την Kingston, με τη σήμανση «SSD Wear Indicator» (Δείκτης φθοράς SSD), φθάσει σε κανονικοποιημένη τιμή ένα (1), όπως υποδεικνύεται από την εφαρμογή Kingston SSD Manager («KSM») ή (iii) όταν η χρήση μιας NVME SSD, όπως υποδεικνύεται από την εφαρμογή του χαρακτηριστικού εύρυθμης λειτουργίας «Percentage Used» (Ποσοστό που χρησιμοποιείται) από την Kingston φθάσει ή υπερβεί μια κανονικοποιημένη τιμή εκατό (100), όπως υποδεικνύεται από την εφαρμογή KSM.

Το KSM καθορίζεται στο τεχνικό δελτίο για τα προϊόντα και είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Kingston, στη διεύθυνση kingston.com/SSDmanager. Για τις SATA SSD, ένα νέο, αμεταχείριστο προϊόν θα εμφανίσει τιμή δείκτη φθοράς εκατό (100), ενώ ένα προϊόν που έχει φθάσει το όριο εγγύησης θα εμφανίσει τιμή δείκτη φθοράς ένα (1). Για τις NVMe SSD, ένα νέο, αμεταχείριστο προϊόν θα εμφανίσει τιμή «Percentage Used» (Ποσοστό που χρησιμοποιείται) μηδέν (0), ενώ ένα προϊόν που έχει φθάσει το όριο της εγγύησής του θα εμφανίσει τιμή «Percentage Used» (Ποσοστό που χρησιμοποιείται) μεγαλύτερη ή ίση με εκατό (100).

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα Εγγύησης SSD για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ειδικά για το κάθε προϊόν:

Πίνακας 5ετούς Εγγύησης Υπό Όρους (SATA SSD)
Οικογένεια μονάδων δίσκουΚωδικός είδους
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Πίνακας 5ετούς Εγγύησης Υπό Όρους (NVME SSD)
Οικογένεια μονάδων δίσκουΚωδικός είδους
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Πίνακας 5ετούς Εγγύησης Υπό Όρους (φορητή SSD)
Οικογένεια μονάδων δίσκουΚωδικός είδους
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Τριετής εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα της Kingston καλύπτονται από αυτή την εγγύηση για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό καταναλωτή και τελικό χρήστη:

 • IronKey™ Vault Privacy 80 External SSD (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • Κάρτα microSD High Endurance (SDCE)
 • Κάρτα Industrial (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler® microDuo3 G2(DTDUO3G2) και οι επιλεγμένες SSD που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας Τριετούς Εγγύησης (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Τριετής Εγγύηση SSD Υπό Όρους:

Τα ακόλουθα προϊόντα Kingston καλύπτονται από αυτή την εγγύηση, με βάση ποιο από τα ακόλουθα συμβάντα θα προκύψει πρώτο: (i) τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό πελάτη και τελικό χρήστη, (ii) όταν η χρήση μιας SATA SSD, όπως υπολογίζεται από την εφαρμογή του χαρακτηριστικού SMART 231 από την Kingston, με τη σήμανση «SSD Wear Indicator» (Δείκτης φθοράς SSD), φθάσει σε κανονικοποιημένη τιμή ένα (1), όπως υποδεικνύεται από την εφαρμογή Kingston SSD Manager («KSM») ή (iii) όταν η χρήση μιας NVME SSD, όπως υπολογίζεται από την εφαρμογή του χαρακτηριστικού εύρυθμης λειτουργίας «Percentage Used» (Ποσοστό που χρησιμοποιείται) από την Kingston φθάσει ή υπερβεί μια κανονικοποιημένη τιμή εκατό (100), όπως υποδεικνύεται από την εφαρμογή KSM.

Το KSM καθορίζεται στο τεχνικό δελτίο για το συγκεκριμένο προϊόν και είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Kingston, στη διεύθυνση kingston.com/SSDmanager. Για τις SATA SSD, ένα νέο, αμεταχείριστο προϊόν θα εμφανίσει τιμή δείκτη φθοράς εκατό (100), ενώ ένα προϊόν που έχει φθάσει το όριο εγγύησης θα εμφανίσει τιμή δείκτη φθοράς ένα (1). Για τις NVMe SSD, ένα νέο, αμεταχείριστο προϊόν θα εμφανίσει τιμή «Percentage Used» (Ποσοστό που χρησιμοποιείται) μηδέν (0), ενώ ένα προϊόν που έχει φθάσει το όριο εγγύησης θα εμφανίσει τιμή «Percentage Used» (Ποσοστό που χρησιμοποιείται) μεγαλύτερη ή ίση με εκατό (100).

Ανατρέξτε στον ακόλουθο Πίνακα Εγγύησης SSD για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ειδικά για το κάθε προϊόν:

Πίνακας Τριετούς Εγγύησης Υπό Όρους (SATA SSD)
Οικογένεια μονάδων δίσκουΚωδικός είδους
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Πίνακας Τριετούς Εγγύησης Υπό Όρους (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Διετής Εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα της Kingston καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς τους από τον πελάτη που αποτελεί τον αρχικό τελικό χρήστη:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • Συσκευή ανάγνωσης MobileLite®
 • Συσκευή ανάγνωσης microSD
 • Nucleum
 • Workflow Station και Workflow Readers
 • Προϊόντα του προγράμματος Kingston Customization Program. Τα προϊόντα του προγράμματος Kingston Customization Program περιορίζονται σε πίστωση της αξίας ή επιστροφή του αντιτίμου κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Κingston ενδέχεται, κατά την κρίση της, να επιλέξει να αντικαταστήσει ελαττωματικά προϊόντα που έχουν παραγγελθεί μέσω του προγράμματος Kingston Customization Program με λειτουργικά ισοδύναμα προϊόντα.

Μονοετής Εγγύηση:

Τα ακόλουθα προϊόντα της Kingston καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς τους από τον πελάτη που αποτελεί τον αρχικό τελικό χρήστη:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • Κιτ εξαρτημάτων DataTraveler®
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • Συσκευή ανάγνωσης SD/MMC
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

Σε περίπτωση κατάργησης ενός προϊόντος, η Kingston, στη διακριτική της ευχέρεια, είτε θα επισκευάσει το προϊόν είτε θα προτείνει την αντικατάστασή του με ένα συγκρίσιμο προϊόν είτε θα επιστρέψει το αντίτιμο στην τιμή αγοράς ή την τρέχουσα τιμή του προϊόντος, οποιοδήποτε ποσό από τα δύο είναι το μικρότερο.

Το επισκευασμένο προϊόν ή το προϊόν αντικατάστασης θα συνεχίσει να καλύπτεται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες, οποιοδήποτε από τα δύο διαστήματα είναι το μεγαλύτερο.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό πελάτη-τελικό χρήστη και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν μεταβιβάζεται. Προϊόντα που αγοράζονται ως μέρος ενός κιτ πρέπει να επιστρέφονται με ολόκληρο το κιτ έτσι ώστε να καλύπτονται από την εγγύηση.

Δωρεάν τεχνική υποστήριξη

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της επακόλουθης χρήσης ενός προϊόντος Kingston, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Kingston πριν από την επισκευή του συστήματός σας.

Για υποστήριξη μέσω Διαδικτύου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση kingston.com/support.

Η Kingston παρέχει επίσης δωρεάν τεχνική υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα για τους πελάτες της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την τεχνική υποστήριξη της Kingston στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά χωρίς χρέωση, καλώντας τον αριθμό: +1 (800) 435-0640.

Λατινική Αμερική:

Για τεχνική υποστήριξη της Kingston στη Λατινική Αμερική, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση kingston.com/support.

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική:

Για την τεχνική υποστήριξη της Kingston στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (με την εξαίρεση των χωρών που αναφέρονται σε άλλο σημείο), επισκεφθείτε τη διεύθυνση kingston.com/support

Ασία:

Για τεχνική υποστήριξη στην Ασία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: kingston.com/support

Ρωσία, Λευκορωσία:

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Kingston στη Ρωσία: [email protected]

Ουκρανία:

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Kingston στην Ουκρανία: [email protected]

Χώρες της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου, Μολδαβία:

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Kingston για τις χώρες της Κοινοπολιτείας: [email protected]

Απαιτήσεις και διαδικασίες για αξιώσεις στα πλαίσια της εγγύησης

Για να λάβετε υπηρεσίες σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης, μπορείτε να επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν στο αρχικό σημείο αγοράς του, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα Kingston από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν Kingston. Πριν επιστρέψετε το προϊόν επιβεβαιώστε ότι πληρούνται οι όροι επιστροφής. Τυπικά, πρέπει να συμπεριλάβετε πληροφορίες ταυτοποίησης του προϊόντος, μεταξύ των οποίων τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό (αν ισχύει) με μια αναλυτική περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς. Όλα τα εξαρτήματα ή τα προϊόντα που επιστρέφονται, εφόσον αντικαθίστανται ή γίνεται επιστροφή χρημάτων, θα αποτελέσουν ιδιοκτησία της Kingston με την παραλαβή τους. Το επισκευασμένο προϊόν ή το προϊόν αντικατάστασης θα σας αποσταλεί με έξοδα της Kingston. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα προϊόντα που δεν εισάγονται ή δεν πωλούνται μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή διανομέων της Kingston δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Αυτό προορίζεται για να διασφαλιστεί η πιστοποίηση της ποιότητας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε αυτά τα προϊόντα, για να ενημερωθείτε για τη διαθέσιμη εγγύηση.

Ηνωμένες Πολιτείες:

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης απευθείας από το κέντρο σέρβις της Kingston αφού πρώτα λάβετε έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού («RMA») από την Kingston. Ο αριθμός RMA λαμβάνεται μέσω επίσκεψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση kingston.com/support ή τηλεφωνικής κλήσης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Kingston στον αριθμό +1 (714) 438-1810 ή στον αριθμό +1 (800) 337-3719. Για επιστροφές προϊόντων μνήμης ValueRAM, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης στον αριθμό +1 (800) 435-0640 για σέρβις και υποστήριξη με RMA.

Αφού αποκτήσετε έναν αριθμό RMA από την Kingston, πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών, να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνση Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Το κόστος της ασφάλισης και της αποστολής των προϊόντων που επιστρέφετε βαρύνει εσάς. Τα προϊόντα που αποστέλλονται στο κέντρο σέρβις πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Ο αριθμός RMA της Kingston πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας. Αν ο αριθμός RMA δεν αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας, το πακέτο θα σας επιστραφεί χωρίς να ανοιχτεί.

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική:

Στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, αν δεν μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης από το αρχικό σημείο αγοράς ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα της Kingston από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης απευθείας από το κέντρο σέρβις της Kingston αφού πρώτα λάβετε έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού («RMA») από την Kingston. Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό RMA μέσω της ιστοσελίδας kingston.com/support. Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί απόδειξη αγοράς.

Αφού αποκτήσετε έναν αριθμό RMA από την Kingston, πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών, να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνση Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Είστε υπεύθυνος για το κόστος ασφάλισης και αποστολής των προϊόντων που επιστρέφετε. Το(-α) προϊόν(-α) πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένο(-α) για να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο αριθμός RMA της Kingston πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας. Αν ο αριθμός RMA δεν αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας, το πακέτο θα σας επιστραφεί χωρίς να ανοιχτεί.

Ασία:

Για την Ασία, ανατρέξτε στην περιοχή που σας αφορά.

Στην Ταϊβάν, μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης (α) από το αρχικό σημείο αγοράς, (β) από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μέσω της ιστοσελίδας kingston.com/support/taiwan-service-centers; ή (γ) απευθείας από το κέντρο σέρβις της Kingston αφού πρώτα λάβετε έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού («RMA») από την Kingston. Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό RMA μέσω της ιστοσελίδας kingston.com/support/tw-rma-apply. Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί απόδειξη αγοράς.

Αφού αποκτήσετε έναν αριθμό RMA από την Kingston, πρέπει, εντός τριών (3) ημερών, να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνση Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053. Είστε υπεύθυνος για το κόστος ασφάλισης και αποστολής των προϊόντων που επιστρέφετε. Το(-α) προϊόν(-α) πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένο(-α) για να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο αριθμός RMA της Kingston πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας. Αν ο αριθμός RMA δεν αναγράφεται ευκρινώς στο εξωτερικό της συσκευασίας, το πακέτο θα σας επιστραφεί χωρίς να ανοιχτεί.

Στην Κίνα, μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης είτε από έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή απευθείας από το κέντρο σέρβις της Kingston. Για έναν κατάλογο των κέντρων σέρβις στην Κίνα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση kingston.com/support/china/center.

Στις άλλες χώρες της Ασίας, επικοινωνήστε με το αρχικό σημείο αγοράς για να λάβετε σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης. Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο αρχικό σημείο αγοράς, επικοινωνήστε με την Kingston μέσω της ιστοσελίδας kingston.com/support για σέρβις και υποστήριξη RMA.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ KINGSTON ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KINGSTON ΚΑΙ Η KINGSTON ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KINGSTON ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ή ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΣΤΟΧΙΑ Ή Η ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ. Η KINGSTON ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ KINGSTON, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η KINGSTON ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ή ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ-ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ KINGSTON ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΞΟΔΑ, ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ KINGSTON, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η KINGSTON ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ή ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ KINGSTON ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΔΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ.

Η παρούσα εγγύηση παρέχεται από την:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Ενσωματωμένα προϊόντα και εξαρτήματα DRAM

Για πρόσθετες πληροφορίες εγγύησης ειδικά για το προϊόν, δείτε τις δηλώσεις εγγύησης για τα εξαρτήματα Embedded, DRAM και Design-in SSD.

Πελάτες στην Αυστραλία:

Ανατρέξτε στη Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Kingston για πληροφορίες εγγύησης για την Αυστραλία.

Αναθεώρηση: 01/2024

Προηγούμενες Εγγυήσεις

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024