КОДЕКС ПОВЕДІНКИ КОМПАНІЇ KINGSTON

Компанія Kingston Technology Company, Inc. та її підрозділи в усьому світі (надалі спільно іменовані як «Kingston») зобов’язуються прийняти Кодекс поведінки Альянсу відповідального бізнесу (Responsible Business Alliance, RBA), який встановлює стандарти, що гарантують безпечні умови праці, відповідальне та етичне ведення бізнесу, захист прав людини та збереження навколишнього середовища. Компанія Kingston вважає, що, впровадивши цей Кодекс поведінки RBA (надалі іменований як «цей Кодекс») і включивши його у свою комерційну діяльність, ми зможемо стимулювати та підтримувати професійну сумлінність в усіх сферах нашого бізнесу. Відповідно до принципів, викладених у цьому Кодексі, компанія Kingston очікує, що її постачальники визнають і впровадять цей Кодекс, який встановлює стандарти в галузі праці, гігієни й охорони праці, навколишнього середовища й ділової етики, а також елементи загальноприйнятної системи для забезпечення відповідності вимогам цього Кодексу. Хоча ми визнаємо, що правове й культурне середовище, в якому працюють Постачальники в усьому світі, може розрізнятися, цей Кодекс встановлює мінімальні вимоги, яким повинні відповідати всі Постачальники, що ведуть бізнес із компанією Kingston. Постачальники зобов’язані співпрацювати з Kingston під час оцінювання діяльності відповідно до вимог цього Кодексу та не перешкоджати перевіркам, зокрема інспектуванням на місцях, що виконуються представниками Kingston. Постачальники повинні вести відповідну документацію для підтвердження дотримання вимог цього Кодексу, а також надавати доступ до цієї документації на вимогу Kingston. Постачальники повинні забезпечити представникам Kingston належний доступ до виробничих об’єктів під час їх інспектування. Порушення цього Кодексу Постачальниками Kingston можуть призвести до припинення комерційної діяльності. Крім того, очікується, що Постачальники в установленому порядку співпрацюватимуть із Kingston під час оцінювання діяльності відповідно до вимог цього Кодексу. Цей Кодекс підтримуватиметься в актуальному стані та оновлюватиметься в разі випуску RBA нових редакцій.

A. ПРАЦЯ

Компанія Kingston зобов’язується поважати права працівників і ставитися до них із гідністю. Це стосується як прямих, так і непрямих постачальників, а також усіх працівників, зокрема тимчасового персоналу, мігрантів, студентів, позаштатних працівників, основних працівників і працівників будь-якого іншого типу.

Стандарти, що стосуються праці::

 1. Заборона примусової праці

  Забороняється примусова праця у будь-якій формі, зокрема підневільна праця (включно з борговою кабалою) або праця на основі договору учнівства, примусова та експлуатаційна праця ув’язнених, рабство й торгівля людьми. Крім того, забороняється транспортування, приховування, вербування, передача або приймання людей із застосуванням загроз, сили, примусу, викрадення або шахрайства для того, щоб отримати робочі ресурси або послуги. Не допускаються жодні необґрунтовані обмеження свободи пересування працівників на об’єкті на додаток до необґрунтованих обмежень щодо пропуску осіб до приміщень, які надаються компанією, зокрема до гуртожитків або житлових приміщень працівників. У процесі найму усім працівникам має бути надана письмова трудова угода, укладена їхньою рідною мовою, що містить опис умов найму. Іноземні працівники-мігранти повинні отримати трудовий договір до того, як залишать свою країну походження. Не допускаються жодні заміни або зміни в трудовому договорі після прибуття в приймаючу країну, якщо тільки ці зміни не внесені відповідно до вимог місцевого законодавства та не передбачають рівні або покращені умови. Будь-яка праця має бути добровільною, і працівники мають право будь-коли залишити роботу або припинити трудові відносини без штрафних санкцій, якщо вони своєчасно повідомили про це відповідно до положень трудового договору працівника. Працедавці, агенти та субагенти не можуть утримувати документи, що засвідчують особу, або імміграційні документи співробітників, такі, як посвідчення особи державного зразка, паспорт або дозвіл на роботу, або іншим способом знищувати, приховувати чи конфісковувати їх. Працедавці можуть утримувати документи лише згідно з вимогами законодавства. Працівникам жодним чином не можна відмовляти в доступі до їхніх документів. Агенти або субагенти працедавця не можуть вимагати від працівників сплатити відповідні збори за працевлаштування або будь-які інші пов’язані збори. Якщо буде встановлено, що такі збори були сплачені працівниками, вони мають бути повернені ним.

 2. Молоді працівники

  Дитяча праця не повинна використовуватися на жодному етапі виробництва. Термін «дитина» означає будь-яку особу, яка не досягла п’ятнадцятирічного віку, або яка не закінчила обов’язкову шкільну освіту, або яка не досягла мінімального віку для прийняття на роботу в країні. Kingston впроваджує відповідний механізм перевірки віку працівників. Підтримується використання законних програм навчання на робочому місці, які відповідають усім законам і нормативним актам. Працівники віком до 18 років (молоді працівники) не повинні виконувати роботи, які можуть створити загрозу для їхньої безпеки або здоров’я, зокрема працювати в нічну зміну або понаднормово. Kingston забезпечує відповідне управління працівниками-студентами шляхом належного ведення особистих справ студентів, ретельної перевірки освітніх партнерів і захисту прав студентів відповідно до чинних законів і нормативних актів. Kingston надає всім працівникам-студентам відповідну підтримку й освітню підготовку. За відсутності місцевого законодавства ставка заробітної плати для працівників-студентів, стажерів і учнів має бути принаймні такою, як і для інших працівників-початківців, що виконують схожі роботи. У разі виявлення використання дитячої праці надається відповідна допомога/реабілітація.

 3. Робочий час

  Робочий час не повинен перевищувати максимальну кількість робочих годин, встановлену місцевим законодавством. Крім того, робочий тиждень не повинен перевищувати 60 годин з урахуванням понаднормової праці, за винятком надзвичайних або виняткових ситуацій. Будь-яка наднормова робота має бути добровільною. Працівникам повинен надаватися щонайменше один вихідний день на тиждень.

 4. Заробітна плата й пільги

  Виплати працівникам мають відповідати всім чинним законам про заробітну плату, зокрема законам, що стосуються мінімальної заробітної плати, наднормових годин і передбачених законом пільг. Усі працівники повинні отримувати рівну оплату за рівну працю та кваліфікацію. Відповідно до вимог місцевого законодавства працівники повинні отримувати оплату за наднормову працю за ставкою, що перевищує звичайну почасову ставку. Відрахування із заробітної плати в дисциплінарних цілях не допускаються. Для кожного розрахункового періоду працівникам повинна надаватися своєчасна й зрозуміла відомість заробітної плати, що містить вичерпну інформацію для перевірки правильності нарахування зарплати за виконану роботу. Використання праці тимчасових, відрядних і залучених на договірній основі працівників має здійснюватися відповідно до вимог місцевого законодавства.

 5. Недопущення дискримінації, недопущення переслідування і гуманне поводженняt

  Компанія Kingston дотримується принципу створення робочого середовища, в якому не допускаються переслідування та незаконна дискримінація. Забороняється жорстоке або нелюдське поводження, зокрема насильство, насильство за гендерною ознакою, сексуальні домагання, примус до сексуальних стосунків, тілесні покарання, психологічний або фізичний примус, залякування, публічне приниження або словесна образа працівників; також недопустимі загрози подібного характеру. Компанії не повинні дискримінувати чи переслідувати працівників через їх расу, колір шкіри, вік, стать, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність і самовираження, етнічну приналежність або національне походження, інвалідність, вагітність, релігію, політичну приналежність, членство в профспілках, статус ветерана війни, захищену генетичну інформацію або сімейний стан, зокрема якщо йдеться про заробітну плату, просування на посаді, премії або доступ до навчання. Дисциплінарні політики й процедури на підтримку цих вимог мають бути чітко визначені та доведені до відома працівників. Працівникам мають бути запропоновані «розумні пристосування» для виконання релігійних обрядів, а для осіб з обмеженими можливостями створені спеціальні умови. Крім того, працівники або потенційні працівники не повинні проходити медичні тести, зокрема тести на вагітність чи незайманість, або фізичні обстеження, які можуть бути використані у дискримінаційний спосіб. Це положення розроблене з урахуванням Конвенції Міжнародної організації праці про дискримінацію в галузі праці та занять (№ 111).

 6. Свобода участі в об’єднаннях і ведення колективних переговорів

  Відкрите спілкування та пряма взаємодія між працівниками та керівництвом — найефективніші способи розв’язання проблем, пов’язаних з умовами праці та виплатами. Працівники та/або їхні представники повинні мати можливість відкрито спілкуватися та ділитися з керівництвом поглядами й проблемами, що стосуються умов праці та методів управління, не побоюючись дискримінації, репресій, залякування або переслідувань. Відповідно до цих принципів Kingston поважає право всіх працівників створювати профспілки й вступати в них на власний вибір, вести колективні переговори та брати участь у мирних зборах, а також поважає право працівників утримуватися від такої діяльності. Якщо право на свободу участі в об’єднаннях і ведення колективних переговорів обмежене чинними законами й нормативними актами, працівники повинні мати можливість обирати альтернативні законні форми представництва працівників і приєднуватися до них.

B. ГІГІЄНА Й ОХОРОНА ПРАЦІ

Kingston визнає, що безпечні умови праці й такі, що не мають негативного впливу на здоров’я, не тільки сприяють мінімізації випадків травм і захворювань, пов’язаних із роботою, а й покращують якість продукції та послуг, підвищують стабільність виробництва, допомагають утримати працівників і підвищити їхній моральний дух. Ми також визнаємо, що постійна залученість працівників і підвищення їхньої кваліфікації відіграють важливу роль у виявленні та розв’язанні проблем, пов’язаних із гігієною й охороною праці.

Стандарти, що стосуються гігієни й охорони праці:

 1. Гігієна й охорона праці

  Можливість впливу небезпечних чинників на здоров’я та безпеку працівників (наприклад, хімічних, електричних та інших джерел енергії, пожеж, транспортних засобів і ризиків падіння) має бути виявлена, оцінена та зменшена за допомогою Ієрархії засобів контролю небезпек. Якщо за допомогою цих засобів неможливо належним чином контролювати небезпеки, працівникам мають бути надані відповідні засоби індивідуального захисту, що підтримуються у справному стані, а також учбові матеріали про ризики, пов’язані з цими небезпеками. Необхідно вжити заходів з урахуванням гендерних особливостей, наприклад, не допускати вагітних жінок і матерів-годівниць до роботи в умовах, які можуть представляти небезпеку для них або їхньої дитини, а також запропонувати матерям-годівницям «розумні пристосування».

 2. Готовність до надзвичайних ситуацій

  Потенційні надзвичайні ситуації й події мають бути виявлені та оцінені, а їх вплив — зведений до мінімуму завдяки впровадженню планів дій у надзвичайних ситуаціях і процедур реагування, які передбачають оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій, попередження співробітників і процедури евакуації, навчання працівників і проведення тренувань. Тренування персоналу щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій повинні проводитися щонайменше раз на рік або відповідно до вимог місцевого законодавства, залежно від того, що є більш суворим. Плани дій у надзвичайних ситуаціях також повинні містити інформацію про відповідне обладнання для виявлення та гасіння пожеж, вільний і безперешкодний вихід, відповідне обладнання в місцях виходу, контакти аварійно-рятувальних служб і плани дій з ліквідації наслідків. Такі плани й процедури мають бути спрямовані на мінімізацію шкоди, що завдається життю людей, навколишньому середовищу та майну.

 3. Професійні травми та захворювання

  Необхідно впровадити процедури й системи для попередження, контролю або відстежування професійних травм і захворювань, зокрема такі положення, що заохочують співробітників повідомляти про професійні травми та захворювання, класифікувати й реєструвати подібні випадки, надавати необхідну медичну допомогу, проводити розслідування випадків і вживати заходів для усунення їх причин, а також сприяти поверненню працівників до роботи. Працівники можуть покинути небезпечне місце та не повертатися, доки ситуація не буде мінімізована, без побоювання переслідувань.

 4. Виробнича гігієна

  Вплив хімічних, біологічних і фізичних агентів на працівників має бути виявлений, оцінений і зменшений за допомогою Ієрархії засобів контролю небезпек. У разі виявлення будь-яких потенційних небезпек Kingston шукає можливості для їх усунення та/або зменшення. Якщо усунення або зменшення небезпек неможливе, потенційні небезпеки повинні контролюватися за допомогою відповідних засобів проєктного, інженерного та адміністративного контролю. Якщо за допомогою цих засобів неможливо належним чином контролювати небезпеки, працівникам мають бути надані на безоплатній основі відповідні засоби індивідуального захисту, що підтримуються у справному стані. Необхідно створити безпечне й здорове робоче середовище та підтримувати його шляхом постійного, систематичного моніторингу стану здоров’я працівників і умов праці. Необхідно впровадити моніторинг гігієни праці, щоб регулярно оцінювати, чи не завдається шкода здоров’ю працівників. Програми з гігієни праці мають діяти на постійній основі та містити навчальні матеріали про ризики, пов’язані з небезпеками на робочому місці.

 5. Важка фізична праця

  Необхідно виявити, оцінити та проконтролювати вплив на працівників небезпечних чинників, пов’язаних з важкими фізичними роботами, такими, як переміщення і підіймання важких предметів вручну, тривале перебування на ногах або монтажні операції, що повторюються або вимагають високої фізичної активності..

 6. Обгороджування обладнання

  Необхідно оцінити виробниче та інше обладнання на можливі загрози безпеці. Необхідно встановити відповідні фізичні огорожі, блокування та бар’єри, якщо обладнання загрожує небезпеці працівників.

 7. Санітарія, продовольство та житло

  Працівники повинні мати вільний доступ до чистих туалетів, питної води та санітарно-побутових приміщень для приготування, зберігання або приймання їжі. Гуртожитки для працівників, що надаються компанією Kingston або агентом з працевлаштування, повинні відповідати стандартам чистоти та безпеки, мати відповідний аварійний вихід, гарячу воду для купання та приймання душу, належне освітлення, опалювання та вентиляцію, сейфи для зберігання особистих і цінних речей, а також необхідний особистий простір разом із відповідним правом на вхід і вихід.

 8. Інформування про гігієну й охорону праці

  Kingston надає працівникам відповідну інформацію про гігієну й охорону праці, а також проводить навчання мовою працівника або мовою, яку працівник може зрозуміти, для виявлення будь-яких небезпек на робочому місці, зокрема механічних, електричних, хімічних, пожежних і фізичних небезпек, які впливають на працівників. Інформація, що стосується гігієни й охорони праці, має бути вивішена на видному місці об’єкта або розміщена в доступному для працівників місці. Усі працівники проходять навчання до початку роботи, а також регулярно навчаються після прийняття на роботу. Слід заохочувати працівників піднімати будь-які питання, що стосуються гігієни й охорони праці, без побоювання переслідувань.

C. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Kingston визнає, що відповідальність за стан навколишнього середовища є необхідною умовою для виробництва продукції світового класу. Крім того, ми аналізуємо вплив на навколишнє середовище та мінімізуємо негативні наслідки для громади, навколишнього середовища та природних ресурсів, розташованих у межах виробничих ділянок, дбаючи про здоров’я та безпеку населення.

Стандарти, що стосуються навколишнього середовища:

 1. Природоохоронні дозволи та звітність

  Необхідно отримати та підтримувати в актуальному стані всі необхідні природоохоронні дозволи (наприклад, моніторинг даних про викиди), затвердження та реєстрації, а також дотримуватись експлуатаційних вимог і вимог до звітності.

 2. Запобігання забрудненню навколишнього середовища та збереження ресурсів

  Викиди та скиди забруднюючих речовин і утворення відходів мають бути зведені до мінімуму або усунені в місці їх виникнення за допомогою таких методів, як додавання обладнання для контролю забруднення, зміна виробничих, експлуатаційних і адміністративних процесів, або іншими способами. Необхідно скоротити використання природних ресурсів, зокрема води, викопного палива, корисних копалин і продуктів незайманого лісу, за допомогою таких методів, як зміна виробничих, експлуатаційних і адміністративних процесів, заміна матеріалів, повторне використання, збереження, переробка, або іншими способами.

 3. Небезпечні речовини

  Необхідно виявити, позначити та проконтролювати хімічні речовини, відходи та інші матеріали, що представляють небезпеку для людей або навколишнього середовища, щоб забезпечити безпечне поводження з ними, їх переміщення, зберігання, використання, переробку або повторне використання та утилізацію. Необхідно відстежувати та документувати дані про небезпечні відходи.

 4. Тверді відходи

  Kingston застосовує систематичний підхід до виявлення, контролю, скорочення та відповідальної утилізації або переробки твердих (безпечних) відходів. Необхідно відстежувати та документувати дані про відходи.

 5. Викиди в атмосферу

  Викиди в атмосферу летких органічних речовин, аерозолів, їдких речовин, твердих часток, озоноруйнівних речовин і побічних продуктів згорання, що утворюються в процесі діяльності компанії, повинні класифікуватися, відстежуватися, контролюватися та оброблятися відповідно до вимог перед викиданням. Ефективне управління озоноруйнівними речовинами має здійснюватися відповідно до Монреальського протоколу і чинних нормативних актів. Kingston проводить плановий контроль роботи своїх систем контролю викидів в атмосферу.

 6. Обмеження на використання матеріалів

  Kingston дотримується всіх чинних законів, нормативних актів і вимог клієнтів щодо заборони або обмеження використання певних речовин у продуктах і виробництві, а також дотримується вимог маркування для нанесення знаків переробки та утилізації.

 7. Управління водними ресурсами

  Kingston впроваджує програму управління водними ресурсами, яка документує, класифікує і контролює джерела води, її використання та скидання, визначає можливості для економії води та контролює канали забруднення. Усі стічні води повинні класифікуватися, відстежуватися, контролюватися та оброблятися відповідно до вимог перед скиданням або відведенням. Kingston проводить регулярний моніторинг роботи своїх систем очищення й зберігання стічних вод для забезпечення оптимальної продуктивності та дотримання нормативних вимог.

 8. Енергоспоживання та викиди парникових газів

  Kingston ставить за мету скоротити викиди парникових газів у масштабах усієї організації та звітує про це. Споживання енергії та викиди парникових газів за сферами охоплення 1 і 2 та ключових категорій за сферою охоплення 3 повинні відстежуватися, документуватися та оприлюднюватися. Ми шукаємо методи більш раціонального використання енергії, а також способи мінімізації споживання енергії й викидів парникових газів.

D. ЕТИКА

Для виконання соціальних обов’язків і досягнення успіху на ринку компанія Kingston та її агенти дотримуються найвищих стандартів етики, таких, як:

 1. Сумлінність ведення бізнесу

  У будь-яких ділових взаємовідносинах слід дотримуватися найвищих стандартів сумлінності. Kingston проводить політику нульової толерантності, що забороняє будь-які форми хабарництва, корупції, здирництва та розкрадань.

 2. Недопущення неправомірної переваги

  Забороняється обіцяти, пропонувати, санкціонувати, давати або приймати хабарі або використовувати інші способи отримання неправомірної переваги. Ця заборона поширюється на обіцянку, пропозицію, санкціонування, вручення або прийняття будь-якої цінності, прямо чи побічно через третю сторону, щоб отримати або зберегти контроль над бізнесом, передати бізнес будь-якій особі або отримати неправомірну перевагу в інший спосіб. Необхідно впровадити процедури моніторингу, ведення звітності та правозастосування для забезпечення дотримання антикорупційного законодавства.

 3. Розкриття інформації

  Усі ділові операції повинні здійснюватися відкрито й прозоро, а також точно відображатися в бухгалтерських книгах і звітах Kingston. Інформація, що стосується праці, гігієни й охорони праці, екологічних практик, ділової активності, структури, фінансового положення та результатів діяльності компанії Kingston, повинна розкриватися відповідно до чинних нормативних актів і усталених галузевих практик. Фальсифікація звітів або спотворення інформації про умови або практики в ланцюгах постачання є неприйнятними.

 4. Інтелектуальна власність

  Дотримання прав інтелектуальної власності, передача технологій і науково-технічних знань мають здійснюватися таким способом, який гарантує захист прав на інтелектуальну власність, а також запобігає витоку даних про клієнтів і постачальників.

 5. Чесний бізнес, розміщення реклами та конкурентна боротьба

  Необхідно дотримуватися стандартів чесного ведення бізнесу, розміщення реклами та конкурентної боротьби.

 6. Захист особистих даних і заборона на переслідування

  Необхідно підтримувати програми, що забезпечують конфіденційність, анонімність і захист осіб, що повідомляють про порушення з боку постачальників і співробітників, якщо це не заборонено законом. Постачальники повинні налагодити процес комунікації, щоб співробітники могли повідомляти про будь-які проблеми, не побоюючись переслідування.

  Співробітники Kingston і співробітники постачальників Kingston можуть надсилати конфіденційні повідомлення про потенційні порушення етичних норм, скарги та зауваження наведеними нижче способами:

  Поштова адреса 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708
  Адреса електронної пошти [email protected]
 7. Відповідальний вибір джерел корисних копалин

  Компанія Kingston застосовує відповідну політику та ретельно перевіряє джерела й ланцюги постачання танталу, олова, вольфраму, золота й кобальту, які містяться в її продукції, щоб обґрунтовано запевнити в тому, що їх отримано відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо належної перевірки ланцюгів постачання корисних копалин з регіонів, охоплених конфліктом, або зон підвищеного ризику, або відповідно до еквівалентної та визнаної системи комплексної перевірки.

 8. Конфіденційність

  Kingston прагне відповідати розумним очікуванням щодо конфіденційності особистої інформації всіх осіб, з якими вона співпрацює, зокрема постачальників, клієнтів, споживачів і співробітників. Ми дотримуємося нормативних вимог і законів про конфіденційність та інформаційну безпеку під час збирання, зберігання, обробки, передачі та розповсюдження особистої інформації.

E. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Компанією Kingston створено систему управління, сфера дії якої пов’язана зі змістом цього Кодексу. Система управління призначена для забезпечення: (a) відповідності застосовним законам, нормам і вимогам клієнтів, які стосуються діяльності та продукції Kingston; (b) відповідності цьому Кодексу; і (c) виявлення та зменшення виробничих ризиків, пов’язаних із цим Кодексом. Ця система управління також має сприяти постійному вдосконаленню.

Система управління повинна містити такі елементи:

 1. Зобов’язання компанії

  Прийняті заяви про політику в галузі захисту прав людини, гігієни й охорони праці, збереження навколишнього середовища та корпоративної етики, що підтверджують прихильність Kingston комплексній перевірці та постійному вдосконаленню, схвалені вищим керівництвом компанії. Заяви про політику оприлюдняться й доводяться до відома працівників зрозумілою їм мовою через доступні канали.

 2. Підзвітність і відповідальність керівництва

  Компанія Kingston чітко визначає керівників вищого рівня й представників компанії, відповідальних за впровадження систем управління та пов’язаних програм. Вище керівництво має перевіряти стан систем управління на регулярній основі.

 3. Юридичні вимоги і вимоги клієнтів

  Процес виявлення, моніторингу й тлумачення чинних законів, нормативних актів і вимог клієнтів, зокрема вимог цього Кодексу.

 4. Оцінка ризиків і управління ризиками

  Процес виявлення ризиків у сфері дотримання правових норм, збереження навколишнього середовища, гігієни й охорони праці, трудової практики та етики, зокрема ризиків серйозного порушення прав людини й забруднення навколишнього середовища, пов’язаних із діяльністю компанії Kingston. Визначення значущості кожного ризику та впровадження відповідних процедурних і фізичних засобів контролю для управління виявленими ризиками та забезпечення дотримання нормативних вимог.

 5. Цілі вдосконалення

  Задокументовані цілі, завдання й плани покращення соціальних, екологічних і санітарно-гігієнічних показників Kingston, включно з періодичною оцінкою діяльності компанії для досягнення цих цілей.

 6. Навчання

  Програми навчання менеджерів і працівників для реалізації політик, процедур і цілей вдосконалення компанії Kingston, а також для виконання чинних законодавчих і нормативних вимог.

 7. Надання інформації

  Процес передачі чіткої й точної інформації про політики, практики, очікування та результати діяльності компанії Kingston працівникам, постачальникам і клієнтам.

 8. Залучення працівників/зацікавлених сторін і доступ до засобів правового захисту

  Процеси постійного двостороннього зв’язку з працівниками, їхніми представниками та іншими зацікавленими сторонами, якщо виникає потреба в цьому. Цей процес націлений на отримання зворотного зв’язку щодо виробничих практик і умов, описаних у цьому Кодексі, а також сприяє постійному вдосконаленню. Працівникам має бути запропоноване безпечне середовище для надсилання скарг і відгуків без побоювання репресій або переслідувань.

 9. Аудити й оцінки

  Періодичні самооцінки на предмет відповідності законодавчим і нормативним вимогам, змісту цього Кодексу і договірним вимогам клієнтів, що стосуються соціальної та екологічної відповідальності.

 10. Коригувальні заходи

  Процес своєчасного виправлення недоліків, виявлених під час внутрішніх або зовнішніх оцінок, інспекцій, розслідувань і перевірок.

 11. Документи й звіти

  Створення та ведення документації й звітності, щоб гарантувати дотримання нормативних вимог і відповідність застосовним вимогам компанії, разом із впровадженням належних заходів для захисту конфіденційності.

 12. Відповідальність постачальника

  Процес інформування постачальників про вимоги Кодексу та моніторингу дотримання постачальниками вимог Кодексу.