KODEKS POSTĘPOWANIA FIRMY KINGSTON

Firma Kingston Technology Company, Inc. z oddziałami na całym świecie (określana dalej jako „firma Kingston”) zobowiązuje się do przyjęcia Kodeksu postępowania Responsible Business Alliance (RBA) (wersja 7.0 – 2021), który określa standardy zapewniające bezpieczne warunki pracy i traktowanie pracowników z szacunkiem i poszanowaniem ich godności oraz prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny dla środowiska. Firma Kingston jest przekonana, że przyjmując i stosując niniejszy Kodeks postępowania RBA (określany dalej „Kodeksem”) w swojej działalności biznesowej, może promować i zachowywać uczciwość we wszystkich obszarach swojej działalności. Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie firma Kingston oczekuje od swoich dostawców przestrzegania niniejszego Kodeksu, który określa standardy dotyczące ochrony środowiska, relacji ze społeczeństwem, etycznego postępowania, ochrony poufności danych, jakości i bezpieczeństwa produktów, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz systemu zarządzania. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że środowiska prawne i kulturowe, w których działają Dostawcy na całym świecie, mogą się od siebie różnić, niniejszy Kodeks określa minimalne wymagania, które wszyscy Dostawcy powinni spełnić, prowadząc interesy z firmą Kingston. Dostawcy są zobowiązani do poddania się ocenie firmy Kingston pod kątem przestrzegania niniejszego Kodeksu oraz do gotowości do poddania się kontrolom, w tym kontrolom na miejscu w siedzibie dostawcy, przeprowadzanym przez przedstawicieli firmy Kingston. Dostawcy powinni przechowywać dokumentację niezbędną do wykazania zgodności postępowania z niniejszym Kodeksem oraz zapewnić do niej dostęp na żądanie firmy Kingston. W związku z wizytami monitorującymi Dostawcy powinni zapewnić przedstawicielom firmy Kingston odpowiedni dostęp do zakładów produkcyjnych. Naruszenie niniejszego Kodeksu przez Dostawców firmy Kingston może skutkować zakończeniem współpracy, a od Dostawców oczekuje się poddania się w stosownym czasie ocenie firmy Kingston pod kątem przestrzegania niniejszego Kodeksu. Niniejszy kodeks będzie obowiązywał i podlegał aktualizacjom w miarę publikacji jego nowych wersji przez RBA.

A. Praca

Firma Kingston zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka wobec pracowników oraz do traktowania ich z godnością i szacunkiem, zgodnie z rozumieniem tych pojęć przez społeczność międzynarodową. Dotyczy to wszystkich pracowników, w tym pracowników tymczasowych, migrantów, pracujących uczniów, pracowników kontraktowych, pracowników zatrudnionych bezpośrednio i wszelkich innych pracowników. Przy opracowywaniu Kodeksu wykorzystano uznane standardy, określone w przypisach, które mogą być użytecznym źródłem dodatkowych informacji.

Standardy pracy obejmują następujące obszary:

 1. Swoboda wyboru zatrudnienia

  Niedozwolone jest korzystanie z pracy przymusowej, niewolniczej (w tym za długi), niedobrowolnej lub opartej na wyzysku pracy więźniów, niewolnictwa ani handlu ludźmi. Obejmuje to transport, przetrzymywanie, rekrutację, przekazywanie lub przyjmowanie do pracy osób z wykorzystaniem groźby, siły, przymusu, uprowadzenia lub oszustwa w kontekście pracy lub świadczenia usług. Nie mogą istnieć żadne nieuzasadnione ograniczenia swobody przemieszczania się pracowników w zakładzie ani nieuzasadnione ograniczenia dotyczące wchodzenia i wychodzenia z obiektów firmy, w tym z miejsc zakwaterowania pracowników. W ramach procesu rekrutacji wszyscy pracownicy muszą otrzymać pisemną umowę o pracę w swoim ojczystym języku, zawierającą opis warunków zatrudnienia. Pracownicy będący migrantami muszą otrzymać umowę o pracę przed wyjazdem z kraju pochodzenia i niedopuszczalne jest zastąpienie lub zmiana zapisów umowy o pracę po przyjeździe do kraju pobytu, chyba że takie zmiany zostaną wprowadzone w celu zapewnienia zgodności z przepisami lokalnego prawa oraz takich samych lub lepszych warunków pracy. Wszelka praca musi być wykonywana dobrowolnie, a pracownicy powinni mieć zapewnioną możliwość odejścia w dowolnej chwili z pracy lub rozwiązania umowy o pracę bez jakichkolwiek konsekwencji, jeśli poinformują o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z zawartą umową o pracę. Pracodawcy, pośrednicy i obsługujące ich podmioty nie mogą zatrzymywać ani niszczyć, ukrywać bądź konfiskować dokumentów tożsamości lub dokumentów imigracyjnych pracowników, takich jak wydane przez rząd dokumenty tożsamości, paszporty czy pozwolenia na pracę. Pracodawcy mogą przechowywać dokumentację tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. W takim przypadku nigdy nie wolno odmawiać pracownikom dostępu do ich dokumentów. Pośrednicy pracodawcy ani obsługujące ich podmioty nie mogą wymagać od pracowników wnoszenia opłat rekrutacyjnych ani innych powiązanych z nimi opłat. Jeżeli okaże się, że takie opłaty zostały pobrane od pracowników, należy je im zwrócić.

 2. Pracownicy młodociani

  Na żadnym etapie produkcji nie może być wykorzystywana praca dzieci. Termin „dziecko” odnosi się do każdej osoby w wieku poniżej 15 lat lub wieku ukończenia obowiązkowej edukacji lub minimalnego wieku umożliwiającego podjęcie pracy w danym kraju, w zależności od tego, który jest wyższy. Firma Kingston wdroży odpowiedni mechanizm weryfikacji wieku pracowników. Popiera się realizowanie programów praktyk zawodowych, które są zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami. Pracownicy poniżej 18 roku życia (młodociani) nie mogą wykonywać pracy, która mogłaby zagrażać ich zdrowiu lub bezpieczeństwu, w tym pracy na nocnej zmianie i w ramach nadgodzin. Firma Kingston zapewni odpowiednie zarządzanie pracą uczniów poprzez właściwe prowadzenie ich dokumentacji, rygorystyczny dobór partnerów edukacyjnych oraz ochronę praw uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Firma Kingston zapewni odpowiednie wsparcie i szkolenie wszystkim pracującym uczniom. W przypadku braku odpowiednich przepisów lokalnego prawa stawka wynagrodzenia dla pracujących uczniów, stażystów i praktykantów powinna być co najmniej taka sama jak innych pracowników najniższego szczebla wykonujących takie same lub podobne zadania. W przypadku wykrycia pracy dzieci zostanie udzielona odpowiednia pomoc/zadośćuczynienie.

 3. Godziny pracy

  Badania praktyk biznesowych wyraźnie wskazują na związek zmęczenia pracowników ze zmniejszoną wydajnością, zwiększoną rotacją oraz wyższymi wskaźnikami obrażeń i chorób. Liczba godzin pracy nie może przekraczać maksymalnego poziomu określonego przez lokalne przepisy prawa. Ponadto tydzień pracy nie powinien przekraczać 60 godzin, włączając godziny nadliczbowe, z wyjątkiem awaryjnych lub nadzwyczajnych sytuacji. Wszystkie nadgodziny muszą być dobrowolne. Pracownicy powinni mieć co najmniej jeden dzień wolny na każde siedem dni pracy.

 4. Pensje i dodatki

  Wynagrodzenie wypłacane pracownikom powinno być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń, w tym dotyczącymi płacy minimalnej, godzin nadliczbowych i świadczeń obowiązkowych. Zgodnie z lokalnymi przepisami pracownicy otrzymują wynagrodzenie za nadgodziny według wyższych stawek niż zwykłe stawki godzinowe. Niedozwolone są potrącenia z wynagrodzenia jako środek dyscyplinarny. Dla każdego okresu rozliczeniowego pracownicy powinni terminowo otrzymywać zrozumiałe zestawienie dotyczące wynagrodzenia z informacjami umożliwiającymi weryfikację adekwatności wynagrodzenia do wykonanej pracy. Każde wykorzystanie pracy wykonywanej przez pracowników tymczasowych, delegowanych lub zatrudnionych przez firmę zewnętrzną musi być zgodne z przepisami lokalnego prawa.

 5. Humanitarne traktowanie

  Niedopuszczalne jest okrutne i nieludzkie traktowanie pracowników, w tym stosowanie przemocy, przemoc ze względu na płeć, molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne, stosowanie kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego, zastraszanie, publiczne upokarzanie, stosowanie przemocy werbalnej ani grożenie takim traktowaniem. Należy jasno określić zasady i procedury dyscyplinarne związane z realizacją tych wymagań i poinformować o nich pracowników.

 6. Niedyskryminacja

  Firma Kingston będzie dokładać starań, aby pracownicy nie byli narażeni na nękanie i bezprawną dyskryminację. Firmy nie mogą dopuszczać do dyskryminacji ani nękania ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, ciążę religię, przynależność polityczną, przynależność do związków zawodowych, status weterana objętego ochroną, poufne informacje genetyczne lub stan cywilny w odniesieniu do kwestii związanych z zatrudnieniem, takich jak płace, awanse, nagrody i dostęp do szkoleń. Należy zapewnić pracownikom rozsądne warunki do praktyk religijnych. Ponadto pracownicy lub potencjalni pracownicy nie powinni być poddawani badaniom lekarskim, w tym testom ciążowym lub testom na dziewictwo, ani testom fizycznym, które mogłyby zostać wykorzystane w dyskryminujący sposób. Postanowienie to jest zgodnie z konwencją nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącą dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.

 7. Wolność zrzeszania się

  Zgodnie z lokalnym prawem firma Kingston będzie szanować prawo wszystkich pracowników do tworzenia i przystępowania zgodnie z własnym wyborem do związków zawodowych, do układów zbiorowych oraz do udziału w pokojowych zgromadzeniach, jak również do powstrzymywania się od takich działań. Pracownicy i/lub ich przedstawiciele powinni mieć możliwość otwartej komunikacji z kierownictwem oraz dzielenia się pomysłami i wątpliwościami dotyczącymi warunków pracy i praktyk zarządzania bez obaw o dyskryminację, odwet, zastraszanie lub nękanie.

B. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Firma Kingston zdaje sobie sprawę, że bezpieczne i zdrowe środowisko pracy nie tylko minimalizuje liczbę urazów i chorób związanych z pracą, ale także wpływa na poprawę jakość produktów i usług, stabilność produkcji oraz utrzymanie pracowników i ich wysokiego morale. Firma Kingston jest również świadoma, że stałe zaangażowanie pracowników i ich edukacja są niezbędne do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jako punkt odniesienia dla niniejszego Kodeksu wykorzystano uznane systemy zarządzania, takie jak ISO 45001, oraz wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być użytecznym źródłem dodatkowych informacji.

Standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują:

 1. Bezpieczeństwo pracy

  Należy określić i ocenić potencjalne narażenie pracownika na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (np. chemiczne, elektryczne i inne źródła energii, pożarowe, ze strony pojazdów, zagrożenie upadkiem itp.), a następnie przeciwdziałać im, stosując odpowiednią hierarchię kontroli, która obejmuje eliminację zagrożenia, zastąpienie procesów lub materiałów, kontrolę poprzez odpowiednie zaprojektowanie, kontrolę inżynieryjną i administracyjną, konserwację zapobiegawczą i procedury BHP (w tym dotyczące blokowania i oznaczania), a także zapewnienie ciągłości szkolenia w zakresie BHP. Tam, gdzie zagrożeń nie można odpowiednio kontrolować z wykorzystaniem tych środków, pracownicy powinni otrzymać odpowiedni, dobrze utrzymany sprzęt ochrony osobistej oraz materiały edukacyjne dotyczące ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Należy również podjąć rozsądne kroki w celu wyeliminowania narażenia kobiet w ciąży i matek karmiących na pracę w warunkach stwarzających wysokie ryzyko, a także wyeliminowania lub ograniczenia wszelkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa kobiet w ciąży i matek karmiących oraz zapewnienia dla matek karmiących odpowiednich warunków lokalowych.

 2. Gotowość na sytuacje awaryjne

  Należy zidentyfikować i ocenić potencjalne sytuacje i zdarzenia awaryjne, a następnie zminimalizować ich wpływ poprzez wdrożenie planów awaryjnych i procedur reagowania, w tym zgłaszania sytuacji awaryjnych, procedur powiadamiania pracowników i ewakuacji, szkolenia pracowników i ćwiczenia. Ćwiczenia na wypadek sytuacji awaryjnych muszą być przeprowadzane co najmniej raz w roku lub zgodnie z wymogami lokalnego prawa, w zależności od tego, co jest bardziej rygorystyczne. Plany awaryjne powinny również obejmować odpowiedni sprzęt do wykrywania i gaszenia pożaru, wolne i niezastawione przejścia, odpowiednie wyjścia, informacje kontaktowe dla służb ratowniczych oraz plany naprawcze. Takie plany i procedury powinny skupiać się na ograniczeniu do minimum zagrożeń dla życia, środowiska i mienia.

 3. Urazy i choroby zawodowe

  Powinny istnieć procedury i systemy zapobiegania, zarządzania, śledzenia i zgłaszania wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym zasady dotyczące zachęcania do zgłaszania przez pracowników, klasyfikacji i rejestrowania przypadków urazów i chorób, zapewnienia niezbędnego leczenia, badania przypadków i wdrażania działań naprawczych w celu wyeliminowania ich przyczyn oraz ułatwiania powrotu pracowników do pracy.

 4. Higiena przemysłowa

  Należy zidentyfikować, ocenić i kontrolować zgodnie z hierarchią kontroli narażenie pracowników na oddziaływanie czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń firma Kingston będzie szukać możliwości wyeliminowania i/lub ograniczenia potencjalnych zagrożeń. Jeżeli eliminacja lub ograniczenie zagrożeń nie jest możliwe, potencjalne zagrożenia należy kontrolować poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe, konstrukcyjne i administracyjne. Jeśli zagrożeń nie można odpowiednio kontrolować za pomocą takich środków, pracownicy powinni zostać nieodpłatnie wyposażeni w odpowiedni, dobrze utrzymany sprzęt ochrony osobistej i powinni go używać. Programy ochrony powinny mieć ciągły charakter i obejmować materiały edukacyjne dotyczące ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

 5. Praca wymagająca fizycznie

  Należy zidentyfikować, ocenić i kontrolować narażenie pracowników na zagrożenia związane z wykonywaniem prac wymagających fizycznie, takich jak ręczne przenoszenie materiałów i podnoszenie ciężarów, długotrwałe stanie czy wysoce powtarzalne lub wymagające użycia siły czynności montażowe.

 6. Zabezpieczenie maszyn

  Maszyny produkcyjne i pozostałe maszyny powinny zostać poddane ocenie pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa. Należy zapewnić obecność i odpowiednie utrzymanie fizycznych osłon, blokad i barier przy maszynach stwarzających zagrożenie odniesienia urazów przez pracowników.

 7. Warunki sanitarne, żywność i zakwaterowanie

  Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do czystych toalet, wody pitnej oraz czystych miejsc do przygotowywania, przechowywania i spożywania posiłków. Miejsca zakwaterowania pracowników zapewnione przez firmę Kingston lub agencję pośrednictwa pracy powinny być utrzymywane w czystości i bezpieczne oraz wyposażone w odpowiednie wyjścia awaryjne, ciepłą wodę do kąpieli i mycia, odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie i wentylację, indywidualnie zabezpieczone miejsca do przechowywania osobistych i wartościowych przedmiotów oraz zapewniać odpowiednią przestrzeń osobistą i stosowne możliwości wejścia i wyjścia.

 8. Komunikacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy

  Firma Kingston zapewni pracownikom odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz szkolenie w języku pracownika lub w języku zrozumiałym dla pracownika w zakresie wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń w miejscu pracy, na które narażeni są pracownicy, w tym m.in. zagrożeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych, pożarowych i fizycznych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być wyraźnie widoczne w obiekcie lub umieszczone w miejscu znanym i dostępnym dla pracowników. Wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie przed rozpoczęciem pracy, a następnie regularnie je powtarzać. Pracownicy powinni być zachęcani do zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy bez obaw o działania odwetowe.

C. Ochrona środowiska

Firma Kingston zdaje sobie sprawę, że odpowiedzialność za środowisko jest integralnym elementem produkcji światowej klasy produktów. Firma Kingston określa swój wpływ na środowisko i minimalizuje jego negatywne skutki dla społeczności, środowiska i zasobów naturalnych w ramach swojej działalności produkcyjnej, jednocześnie chroniąc zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa. Jako punkt odniesienia dla niniejszego Kodeksu wykorzystano uznane systemy zarządzania, takie jak ISO 14001 oraz system ekozarządzania i audytu środowiskowego (EMAS), które mogą być użytecznym źródłem dodatkowych informacji.

Standardy ochrony środowiska obejmują następujące obszary:

 1. Pozwolenia i sprawozdania dotyczące ochrony środowiska

  Należy uzyskać, posiadać i aktualizować wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe (np. dotyczące monitorowania zrzutów), zatwierdzenia i rejestracje oraz przestrzegać związanych z nimi wymagań operacyjnych i sprawozdawczych.

 2. Zapobieganie zanieczyszczeniom i redukcja zasobów/strong>

  Emisje i zrzuty zanieczyszczeń oraz wytwarzanie odpadów należy ograniczyć do minimum lub wyeliminować u źródła lub poprzez takie praktyki, jak zastosowanie urządzeń kontrolujących poziom zanieczyszczenia, modyfikację procesów produkcji, utrzymania i eksploatacji obiektów, bądź w inny sposób. Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym wody, paliw kopalnych, minerałów i surowców z lasów pierwotnych, powinno być ograniczane poprzez takie działania, jak modyfikacja procesów produkcji, utrzymania i eksploatacji obiektów, zastępowanie materiałów, ponowne wykorzystanie, zachowanie, recykling lub zastosowanie innych środków.

 3. Substancje niebezpieczne

  Należy zidentyfikować i oznaczyć chemikalia, odpady i inne materiały stanowiące zagrożenie dla ludzi lub środowiska i odpowiednio nimi zarządzać, tak aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z nimi, ich przemieszczanie, przechowywanie, recykling lub ponowne użycie oraz usuwanie.

 4. Odpady stałe

  Firma Kingston wdroży usystematyzowane podejście do identyfikacji, zarządzania, ograniczania i odpowiedzialnego usuwania lub recyklingu odpadów stałych (innych niż niebezpieczne).

 5. Emisja do atmosfery

  Należy scharakteryzować, rutynowo monitorować, kontrolować i poddawać odpowiedniej obróbce przed zrzutem emisje lotnych organicznych substancji chemicznych, aerozoli, substancji o właściwościach żrących, cząstek stałych, substancji chemicznych zubożających warstwę ozonową oraz produktów ubocznych spalania powstających w wyniku działalności produkcyjnej. Należy skutecznie zarządzać substancjami zubożającymi warstwę ozonową zgodnie z Protokołem Montrealskim i obowiązującymi przepisami. Firma Kingston będzie rutynowo monitorować działanie swoich systemów kontroli emisji do atmosfery.

 6. Ograniczenia materiałowe

  Firma Kingston będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji prawnych, przepisów i wymagań klientów dotyczących zakazu lub ograniczenia stosowania określonych substancji w produktach i produkcji, w tym również etykiet z informacjami dotyczącymi recyklingu i utylizacji.

 7. Gospodarka wodna

  Firma Kingston wdraża program gospodarki wodnej, który zapewnia dokumentowanie, charakteryzowanie i monitorowanie źródeł, wykorzystania i zrzutu wody, określenie możliwości oszczędzania wody oraz kontrolowanie źródeł zanieczyszczeń. Wszystkie odprowadzane ścieki należy scharakteryzować, monitorować, kontrolować i poddawać wymaganej obróbce przed ich zrzutem lub usunięciem. Firma Kingston będzie rutynowo monitorować wydajność swoich systemów oczyszczania i ograniczania zrzutu ścieków w celu zapewnienia optymalnej wydajności i zgodności z przepisami.

 8. Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych

  Firma Kingston określi wiążący dla całej organizacji cel redukcji gazów cieplarnianych. Zużycie energii oraz wszystkie istotne emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 należy monitorować, dokumentować i publicznie raportować w odniesieniu do celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firma Kingston poszukuje opłacalnych metod poprawy efektywności energetycznej oraz minimalizacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

D. Etyka

Aby sprostać wymogom odpowiedzialności społecznej i osiągnąć sukces na rynku, firma Kingston i jej przedstawiciele przestrzegają najwyższych standardów etycznych, które obejmują:

 1. Uczciwość w biznesie

  We wszystkich działaniach biznesowych należy przestrzegać najwyższych standardów uczciwości. Firma Kingston stosuje politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form przekupstwa, korupcji, wymuszeń i malwersacji.

 2. Brak niewłaściwych korzyści

  Nie wolno obiecywać, oferować, akceptować, wręczać ani przyjmować łapówek lub innych nienależnych lub niewłaściwych korzyści. Zakaz ten obejmuje obiecywanie, oferowanie, akceptowanie, wręczanie lub przyjmowanie czegokolwiek wartościowego, bezpośrednio lub pośrednio przez stronę trzecią, w celu uzyskania lub utrzymania korzyści biznesowej, bezpośredniej korzyści biznesowej dla jakiejkolwiek osoby lub uzyskania w inny sposób niewłaściwej korzyści. Należy wdrożyć procedury monitorowania, dokumentowania i egzekwowania w celu zapewnienia zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.

 3. Ujawnianie informacji

  Wszystkie transakcje biznesowe powinny być realizowane w przejrzysty sposób i dokładnie odzwierciedlane w księgach i dokumentach biznesowych firmy Kingston. Niezbędne jest ujawnianie przez firmę Kingston, zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi praktykami branżowymi, informacji dotyczących pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyk związanych z ochroną środowiska, działalności biznesowej, struktury oraz sytuacji i wyników finansowych. Nieakceptowalne jest fałszowanie dokumentacji lub niezgodne z prawdą przedstawianie warunków lub praktyk w łańcuchu dostaw.

 4. Własność intelektualna

  Należy przestrzegać prawa własności intelektualnej. Transfer technologii i know-how powinien odbywać się w sposób zapewniający ochronę prawa własności intelektualnej, a informacje dotyczące klientów i dostawców powinny podlegać ochronie.

 5. Uczciwa działalność biznesowa, reklama i konkurencja

  Należy przestrzegać standardów uczciwej działalności biznesowej, reklamy i konkurencji.

 6. Ochrona tożsamości i zakaz działań odwetowych

  O ile nie zabrania tego prawo, powinny istnieć procedury zapewniające poufność, anonimowość i ochronę pracowników-sygnalistów. Dostawcy powinni poinformować swoich pracowników o procedurze umożliwiającej zgłaszanie wszelkich wątpliwości bez obawy przed odwetem.

  Pracownicy firmy Kingston i dostawców firmy Kingston dokonać poufnego zgłoszenia potencjalnych naruszeń etycznych, wątpliwości i skarg pracowniczych związanych ze współpracą dostawcy z firmą Kingston, korzystając z następujących metod:

  Lokalizacja USA, CA
  Adres e-mail [email protected]
  Adres 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708
 7. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców kopalnych

  Firma Kingston kieruje się określonymi zasadami i dokłada należytej staranności w ocenie źródeł i łańcucha dostaw tantalu, cyny, wolframu i złota do wytwarzanych przez siebie produktów, aby w miarę możliwości zapewnić ich pozyskiwanie zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami oraz obszarów wysokiego ryzyka lub zgodnie z równoważnym i uznanym kodeksem zasad zapewnienia należytej staranności.

 8. Prywatność

  Firma Kingston zobowiązuje się do spełnienia uzasadnionych oczekiwań dotyczących ochrony poufności danych osobowych wszystkich osób, z którymi prowadzi interesy, w tym danych dostawców, klientów, konsumentów i pracowników. W przypadku gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych firma Kingston będzie przestrzegać przepisów i wymogów regulacyjnych dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji.

E. System zarządzania

Dostawcy powinni przyjąć lub ustanowić system zarządzania, którego zakres jest powiązany z treścią niniejszego Kodeksu. System zarządzania ma na celu zapewnienie: (a) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wymaganiami klientów związanymi z działalnością i produktami Dostawcy; (b) zgodności z niniejszym Kodeksem; oraz (c) identyfikacji i ograniczenia ryzyka operacyjnego związanego z niniejszym Kodeksem. Powinien on także ułatwiać ciągłe doskonalenie.

System zarządzania powinien obejmować następujące elementy:

 1. Zaangażowanie firmy

  Deklaracje korporacyjnych zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej potwierdzające zobowiązanie firmy Kingston do przestrzegania przepisów i ciągłego doskonalenia, zatwierdzone przez kierownictwo i opublikowane w firmie w lokalnym języku.

 2. Odpowiedzialność kierownictwa

  Firma Kingston wyraźnie określi osoby z kierownictwa wyższego szczebla i przedstawicieli firmy odpowiedzialnych za zapewnienie wdrożenia systemów zarządzania i powiązanych programów. Kierownictwo wyższego szczebla powinno regularnie dokonywać przeglądu stanu systemów zarządzania.

 3. Wymogi prawne i wymagania klientów

  Proces identyfikacji, monitorowania i zrozumienia obowiązujących przepisów, regulacji i wymagań klientów, w tym wymagań niniejszego Kodeksu.

 4. Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem

  Proces służący ocenie zgodności z prawem działań związanych z ochroną środowiska, zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praktyką pracy, a także ryzyka etycznego związanego z działalnością firmy Kingston. Określenie względnego znaczenia każdego ryzyka oraz wdrożenie odpowiednich proceduralnych i fizycznych środków kontroli w celu kontrolowania zidentyfikowanych zagrożeń i zapewnienia zgodności z przepisami.

 5. Cele doskonalenia

  Określone pisemnie cele działania, zadania i plany wdrożeniowe mające na celu poprawę wyników działań firmy Kingston o charakterze społecznym, środowiskowym i związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym okresowa ocena realizacji tych celów przez firmę Kingston.

 6. Szkolenie

  Programy szkoleń dla menedżerów i pracowników w zakresie wdrażania zasad, procedur i celów doskonalenia firmy Kingston oraz spełniania odpowiednich wymogów prawnych i regulacyjnych.

 7. Komunikacja

  Proces przekazywania pracownikom, dostawcom i klientom jasnych i precyzyjnych informacji o zasadach, praktykach, oczekiwaniach i działaniach firmy Kingston.

 8. Informacje zwrotne, uczestnictwo i skargi pracowników

  Bieżące procesy, w tym skuteczny mechanizm składania skarg, mające na celu ocenę zrozumienia przez pracowników i uzyskanie informacji zwrotnych na temat działań i warunków określonych przez niniejszy Kodeks lub ich naruszeń, a także wspieranie ciągłego doskonalenia. Należy zapewnić pracownikom bezpieczne warunki do składania skarg i przekazywania informacji zwrotnych bez obaw o działania odwetowe.

 9. Audyty i oceny

  Okresowa samoocena w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, postanowieniami niniejszego Kodeksu oraz wymaganiami umownymi klienta dotyczącymi odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

 10. Proces działań naprawczych

  Proces terminowego korygowania niedociągnięć zidentyfikowanych w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych ocen, inspekcji, dochodzeń i przeglądów.

 11. Dokumentacja i rejestry

  Tworzenie i przechowywanie dokumentów i rejestrów w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wymaganiami firmy przy zachowaniu odpowiedniej poufności w celu ochrony prywatności.

 12. Odpowiedzialność dostawcy

  Proces informowania dostawców o wymogach Kodeksu i monitorowania przestrzegania Kodeksu przez dostawców.