KINGSTON MESLEKİ AHLAK KURALLARI

Kingston Technology Company, Inc. ve dünya genelindeki tesisleri (bundan sonra toplu olarak “Kingston” olarak anılacak), çalışma koşullarının güvenli olduğundan, iş faaliyetlerinin sorumlu, ahlaki ve insan haklarına ve çevreye saygıyla gerçekleştirildiğinden emin olmak için standartları ortaya koyan Responsible Business Alliance’ın (RBA) Mesleki Ahlak Kuralları’nı benimsemek konusunda kararlıdır. Kingston olarak ticari faaliyetlerimizde RBA Mesleki Ahlak Kuralları’nın (bundan sonra “bu Kurallar” olarak anılacak) desteklenmesi ve uygulanması ile işimizin her alanında bütünlüğün destekleneceğine ve korunacağına inanıyoruz. Kingston, bu Kurallara göre belirlenen politikalara uygun olarak, tedarikçilerinin iş gücü, sağlık ve güvenlik, çevre, iş ahlakı ile ilgili standartları belirleyen bu Kuralları ve bu Kurallara uygunluğu yönetmek için kabul edilebilir bir sistemin unsurlarını kabul etmesini ve uygulamasını beklemektedir. Tedarikçilerin dünya genelinde faaliyet gösterdiği yasal ve kültürel ortamların farklılık gösterebileceğini kabul ediyor olmamıza karşın bu Kurallar, tüm Tedarikçilerin Kingston ile iş yaparken karşılaması beklenen minimum gereksinimleri ortaya koyar. Tedarikçilerin Kingston’ın bu Kurallar’a göre performansı değerlendirmesinde işbirliği yapması ve tedarikçi tesislerinin Kingston temsilcileri tarafından incelenmesi dahil incelemelere karşı açık olması gerekmektedir. Tedarikçiler, bu Kurallar’a uyumu göstermek için gerekli belgeleri tutmalı ve Kingston’a, Kingston’ın talebi üzerine bu belgelere erişim olanağı sunmalıdır. Tedarikçiler Kingston temsilcilerine izleme ziyaretleriyle bağlantılı olarak üretim tesislerine makul düzeyde erişim olanağı sağlamalıdır. Kingston Tedarikçilerinin bu Kurallar’ı ihlal etmesi tedarikçi ile yapılan işin sona erdirilmesiyle sonuçlanabilir ve Tedarikçiler, Kingston’ın bu Kurallar’a göre performans değerlendirmesi sırasında işbirliği yapmalıdır. Bu Kurallar, RBA tarafından yeni değişiklikler yapıldıkça sürdürülecek ve güncellenecektir.

A. İŞ GÜCÜ

Kingston, çalışanların insan haklarına saygı göstermek ve onlara onurlu bir şekilde davranmak konusunda kararlıdır. Bu durum doğrudan ve dolaylı tedarikçilerin yanı sıra geçici, göçmen, öğrenci, taşeron, doğrudan çalışanlar ve diğer tüm çalışan çeşitleri dahil tüm çalışanlar için geçerlidir.

İşgücü standartları:

 1. Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması

  Bağımlı (borç karşılığında çalıştırma) ya da ödünç işçilik, hapishanede istemsiz ve sömürücü çalıştırma dahil zorla çalıştırma, kölelik ya da insan kaçakçılığına izin verilmez. Bu, işçilik ya da hizmetler için tehdit, zorlama, baskı, insan kaçırma ya da sahtecilik yoluyla insan taşıma, barındırma, nakletme ya da almayı içermektedir. Çalışanların tesisteki hareket özgürlüğü üzerinde anlamsız kısıtlamaların yanı sıra şirket tarafından sağlanan, geçerli durumlarda çalışanların koğuşları ya da barakaları dahil tesislere giriş ya da çıkışlarda da anlamsız kısıtlamalar olmamalıdır. İşe alma sürecinin bir parçası olarak tüm çalışanlara, istihdam kural ve koşullarının açıklamasını içeren, çalışanın kendi ana dilinde yazılı bir istihdam sözleşmesi sağlanmalıdır. Yabancı ülke vatandaşı göçmen çalışanlara, çalışanın geldiği ülkeden ayrılmasından önce istihdam sözleşmesi sağlanmalı ve gelinen ülkede, istihdam sözleşmesinde, yerel yasaların gereklerini karşılamak ya da eşit ya da daha iyi koşullar sağlamak için yapılanlar dışında hiçbir değişiklik ya da oynama yapılmamalıdır. Tüm çalışmanın gönüllü olması gerekmektedir ve çalışanlar, çalışanın sözleşmesine açıkça belirtilmesi gereken makul bir süre önceden bildirimde bulunurlarsa istedikleri zaman işten ayrılma ve istihdamlarını sonlandırma özgürlüğüne sahip olmalıdır.İşverenler, temsilcileri ve alt temsilcileri kimlik, pasaport ya da çalışma izinleri gibi kimlik ya da göçmenlik belgelerini alıkoyamaz ya da diğer bir şekilde tahrip edemez, gizleyemez ve haczedemez. İşverenler bu tür belgeleri yalnızca yasaların gerektirdiği durumlarda alıkoyabilir. Bu tür bir durumda, hiçbir zaman çalışanların belgelerine erişimi reddedilemez. Çalışanların, istihdamları için işverenlerin temsilcilerine ya da alt temsilcilerine işe alım ücretleri ya da diğer ilgili ücretler ödemeleri zorunlu tutulamaz. Bu tür ücretlerin çalışanlar tarafından ödendiği tespit edildiğinde ilgili ücretler çalışana geri verilmelidir.

 2. Genç Çalışanlar

  Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiliği kullanılmayacaktır. “Çocuk” terimi, 15 yaşından küçük, zorunlu eğitimin tamamlanması yaşından küçük ya da ülkedeki asgari çalışma yaşından küçük (hangisi daha büyükse) herkesi ifade etmektedir. Kingston, çalışanların yaşını doğrulamak için uygun mekanizmaları kullanmaktadır. Tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun meşru işyerinde eğitim programların kullanılması desteklenmektedir. 18 yaşından küçük çalışanlar (Genç Çalışanlar), gece vardiyaları ya da fazla mesai dahil olmak üzere sağlıklarını ya da güvenliklerini tehlikeye atabilecek işleri yapmamalıdır. Kingston, öğrenci kayıtlarının düzgün tutulması, eğitim iş ortaklarının gerekli özeni göstermesi ve yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere göre öğrencilerin haklarının korunması yoluyla öğrenci çalışanların düzgün biçimde yönetildiğinden emin olur. Kingston, tüm öğrenci çalışanlara uygun desteği ve eğitimi sağlar. İlgili yerel yasaların olmaması durumunda öğrenci çalışanlar, stajyerler ve çırakların çalışma ücreti, eşit ya da benzer görevleri yapan diğer giriş seviyesi çalışanların çalışma ücreti ile aynı olmalıdır. Çocuk işçiliği tespit edildiğinde yardım/iyileştirme sağlanır.

 3. Mesai Saatleri

  Mesai saatleri, yerel yasaların belirlediği azami süreyi aşmayacaktır. Ayrıca haftalık mesai süresi acil ya da olağandışı durumlar dışında, fazla mesai dahil olmak üzere 60 saati aşmamalıdır. Tüm fazla mesailer gönüllülük esasına dayalı olmalıdır. Çalışanlar, her yedi günde en az bir gün izinli olmalıdır.

 4. Ücretler ve Yan Haklar

  Çalışanlara verilen ödenekler, asgari ücret, fazla mesai ücretleri ve yasal olarak zorunlu olan yan haklarla ilgili olanlar dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ücret yasalarına uygun olacaktır. Tüm çalışanlar eşit çalışma ve niteliğe göre eşit ücret almalıdır.Yerel yasalara uyumlu olarak çalışanlara, standart saatlik ücretlerden daha yüksek fazla mesai ücreti ödenecektir. Disiplin cezası olarak maaşlardan kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir. Çalışanlara, her ödeme döneminde, yapılan iş için doğru ödeneğin verildiğini doğrulamak için yeterli bilginin yer aldığı zamanında ve anlaşılır bir ücret beyanı verilmelidir. Geçici, sevk edilmiş ve dışarıdan alınan işçilik kullanımlarının tümü, yerel yasaların sınırları dahilinde olmalıdır.

 5. Ayrımcılık Yapmama/Taciz Etmeme/İnsani Muamele

  Kingston, taciz ve yasa dışı ayrımcılığın olmadığı bir işyerine sahip olma konusunda kararlıdır. Şiddet, cinsiyet esaslı şiddet, cinsel taciz, cinsel istismar, işkence, zihinsel ya da fiziksel baskı, aşağılama, toplum içinde utandırma ya da çalışanların sözlü olarak istismar edilmesi ya da bu tür muamelelerle tehdit etme dahil olmak üzere hiçbir kötü ya da insanlık dışı muamele olmamalıdır. Şirketler işe alım ve ücretler, terfiler, ödüller ve eğitime erişim gibi istihdam uygulamalarında ırk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik ya da ifade, etnik ya da ulusal köken, engellilik, hamilelik, din, politik görüşler, sendika üyeliği, koruma altındaki eski askerlik statüsü, koruma altındaki genetik bilgiler ya da medeni hale göre ayrımcılık ya da taciz yapmamalıdır. Bu gereksinimleri destekleyen disiplin politikaları ve usulleri açıkça tanımlanmalı ve çalışanlara aktarılmalıdır. Çalışanlara, dini uygulamalar ve engellilik durumları için makul bir olanaklar sağlanmalıdır. Ayrıca çalışanlar ya da çalışan adayları, ayrımcı şekilde kullanılabilecek, hamilelik ve bakirelik gibi tıbbi testlere ya da fiziksel incelemelere tabi tutulmamalıdır. Bu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (No.111) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 6. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme

  Çalışanlar ve yönetim arasında açık iletişim ve doğrudan katılım, işyeri ve tazminat sorunlarını çözmenin en etkili yoludur. Çalışanlar ve/veya temsilcileri, yönetimle, ayrımcılık, misilleme, aşağılanma ya da taciz korkusu olmadan çalışma koşulları ve yönetim uygulamaları hakkında açık biçimde iletişim kurabilmeli ve fikirlerini ve kaygılarını paylaşabilmelidir. Kingston, bu ilkelere uygun olarak tüm çalışanları sendika kurma ya da tercih ettikleri sendikaya katılma, toplu sözleşme yapma ve barışçıl amaçlı örgütlere katılma haklarının yanı sıra, çalışanların bu tür etkinliklerden kaçınma haklarına saygı gösterir. Örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü hakkının yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerle kısıtlandığı durumlarda, işçilerin alternatif yasal işçi temsilciliklerini seçmelerine ve bunlara katılmalarına izin verilmelidir.

B. SAĞLIK ve GÜVENLİK

Kingston, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının işle ilgili yaralanma ve hastalık vakalarının en aza indirilmesinin yanı sıra ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini, üretim tutarlılığını ve çalışanların şirkette tutulması ve moralini iyileştirdiğini kabul etmektedir. Kingston aynı zamanda süregelen çalışan girdisi ve eğitiminin, işyerinde sağlık ve güvenlik sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesinde gerekli olduğunu da kabul etmektedir. ISO 45001 ve Uluslararası Çalışma Örgütü Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönergeleri gibi tanınmış yönetim sistemleri, Kurallar’ın hazırlanmasında referans olarak kullanılmıştır ve ek bilgi için yararlı bir kaynak olabilir.

Sağlık ve güvenlik standartları:

 1. Mesleki Sağlık ve Güvenlik

  Çalışanların sağlık ve güvenlik tehlikelerine (örn. kimyasal, elektrik ve diğer enerji kaynakları, yangın, ulaşım araçları ve düşme tehlikeleri) maruz kalma potansiyeli belirlenmeli, değerlendirilmeli ve Kontrol Hiyerarşisi kullanılarak azaltılmalıdır. Tehlikelerin bu yöntemlerle yeterli düzeyde kontrol edilemediği durumlarda çalışanlara uygun, bakımı düzgün yapılmış, kişisel koruyucu teçhizatlar ve bu tehlikelerle ilgili riskler konusunda eğitim malzemeleri verilecektir. Hamile kadınların ve emziren annelerin kendileri veya çocukları için tehlikeli olabilecek çalışma koşullarında çalıştırılmaması ve emziren anneler için makul olanaklar sağlanması gibi cinsiyete uygun önlemler alınmalıdır.

 2. Acil Durum Hazırlığı

  Olası acil durumlar ve olaylar tespit edilmeli ve değerlendirilmeli, acil durum raporlaması, çalışan bildirim ve tahliye yöntemleri, çalışan eğitimi ve tatbikatları dahil olmak üzere acil durum planları ve müdahale yöntemleri uygulayarak etkileri en aza indirilmelidir. Acil durum tatbikatları en az yılda bir ya da yerel yasaların gerektirdiği (hangisi daha katıysa) sıklıklarda gerçekleştirilmelidir. Acil durum planlarında aynı zamanda uygun yangın tespit ve söndürme ekipmanları, açık ve engel içermeyen yeterli çıkış olanakları, acil durumda müdahale edecek kişilerin iletişim bilgileri ve kurtarma planları da yer almalıdır. Bu tür planlar ve yöntemler, insan hayatı, çevre ve eşyalara gelebilecek zararı en aza indirmeye odaklanmalıdır.

 3. Mesleki Yaralanmalar ve Hastalıklar

  Mesleki yaralanmalar ve hastalıkları yönetmek, izlemek ve bildirmek için çalışan bildirimini teşvik etme, yaralanma ve hastalık vakalarını sınıflandırma ve kaydetme, gerekli tıbbi tedaviyi sağlama, vakaları araştırma ve nedenlerini ortadan kaldırmak için düzeltici eylemler uygulama, çalışanların işe geri dönüşünü sağlama gibi olanakları içeren yöntemler ve sistemler var olmalıdır. Çalışanların olumsuz tepki alma korkusu olmaksızın kendilerini muhtemel tehlikeden uzaklaştırmalarına ve durum hafifleyene kadar geri dönmemelerine izin verilir.

 4. Endüstriyel Hijyen

  Çalışanların kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlere maruz kalma durumları tespit edilmeli, değerlendirilmeli ve Kontrol Hiyerarşisine göre kontrol altına alınmalıdır. Herhangi bir olası tehlike tespit edildiğinde Kingston, olası tehlikeleri ortadan kaldırma ve/veya azaltma olanakları arayacaktır. Tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması uygulanabilir değilse, olası tehlikeler uygun tasarım, mühendislik ve idari kontrollerle kontrol altına alınmalıdır. Tehlikeler bu yöntemlerle yeterli düzeyde kontrol altına alınamadığında, çalışanlara ücretsiz olarak uygun, bakımı düzgün yapılmış, kişisel koruyucu teçhizatlar sağlanmalıdır. Çalışanlara güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlanmalı ve bu ortamlar işçi sağlığı ve çalışma ortamlarının sürekli ve sistematik olarak izlenmesi yoluyla korunmalıdır. Çalışanların sağlığının, meslekleri gereği maruz kaldıklarından zarar görüp görmediğini rutin olarak değerlendirmek için mesleki sağlık izlemesi sağlanmalıdır. Koruyucu mesleki sağlık programları devam etmeli ve iş yerinde tehlikelerle maruz kalmayla bağlantılı riskler hakkında eğitim amaçlı malzemeleri içermelidir.

 5. Fiziksel Açıdan Zorlayıcı İşler

  Çalışanların, elle taşıma ve ağır ya da tekrar eden eşya kaldırma, uzun süre ayakta durma ve çok sayıda tekrar eden ve zorlayıcı montaj görevleri gibi fiziksel olarak zorlayıcı görevlerin tehlikelerine maruz kalması tespit edilmeli, değerlendirilmeli ve kontrol altına alınmalıdır.

 6. Makinelerde Güvenlik

  Üretim ve diğer amaçlı makineler, güvenlik tehlikelerine karşı değerlendirilmelidir. Makinede çalışanların yaralanma tehlikesi bulunması durumunda fiziksel korumalar, güvenlik kilitleri ve engeller sağlanmalı ve düzgün bir şekilde kullanımları sürdürülmelidir.

 7. Temizlik, Yiyecek ve Barınma

  Çalışanlara, temiz tuvalet olanaklarına, içme suyuna ve temiz yiyecek hazırlama, saklama ve yeme olanaklarına kolay erişim sağlanmalıdır. Kingston ya da işçi temsilcisi tarafından sağlanan işçi konaklama birimleri, temiz ve güvenli tutulmalı ve uygun acil çıkış olanakları, banyo yapma ve duş alma için sıcak su, yeterli aydınlatma ve ısıtma ve havalandırma, kişisel ve değerli eşyaların saklanması için ayrı güvenlikli alanlar, ve makul düzeyde kişisel alan ve makul giriş ve çıkış ayrıcalıkları sağlanmalıdır.

 8. Sağlık ve Güvenlikle İlgili İletişimler

  Kingston çalışanlara, mekanik, elektriksel, kimyasal, yangın ve fiziksel tehlikeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışanların maruz kaldığı tüm tespit edilmiş işyeri tehlikeleri hakkında, çalışanın konuştuğu ya da anlayabildiği dilde uygun işyeri sağlık ve güvenlik bilgileri ve eğitimi verir. Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler, tesiste açık biçimde gösterilmeli ya da çalışanlar tarafından belirlenebilen ve ulaşılabilen bir yere yerleştirilmelidir. Eğitim tüm çalışanlara işe başlamadan önce ve daha sonra düzenli olarak verilmelidir. Çalışanların, sağlık ve güvenlikle ilgili kaygılarını misilleme olmaksızın belirtmeleri teşvik edilmelidir.

C. ORTAM

Kingston, çevreye karşı sorumluluğun, dünya standartlarında ürünler üretmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Aynı zamanda çevresel etkileri belirleriz ve üretim faaliyetlerinin toplum, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirirken halk sağlığını ve güvenliğini koruruz.

Çevresel standartlar:

 1. Çevre Ruhsatları ve Raporları

  Tüm gerekli çevre ruhsatları (ör. deşarj izleme), onaylar ve kayıtların alınması, sürdürülmesi, güncel tutulması ve işleyiş ve raporlama gereksinimlerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

 2. Kirliliğin Önlenmesi ve Kaynakların Korunması

  Kirletici emisyonları ve deşarjlar ve atık oluşumu, kaynağında ya da kirlilik kontrol ekipmanları ekleme, üretim, bakım ve tesis süreçlerini değiştirme gibi uygulamalar ya da diğer yöntemlerle azaltılmalı ya da ortadan kaldırılmalıdır. Su, fosil yakıtlar, madenler ve bakir orman ürünleri dahil olmak üzere doğal kaynakların kullanımı, üretim, bakım ve tesis süreçlerini değiştirme, alternatif malzemeler kullanma, tekrar kullanım, koruma, geri dönüştürme ya da diğer yöntemlerle azaltılmalıdır.

 3. Tehlikeli Maddeler

  İnsanlar ya da çevre için tehlike yaratan kimyasallar, atıklar ve diğer malzemeler tespit edilmeli, etiketlenmeli ve güvenli elleçlenmelerini, taşınmalarını, saklanmalarını, kullanılmaları, geri dönüştürülmelerini ya da yeniden kullanılmalarını ve bertaraf edilmelerini sağlayacak şekilde yönetilmelidir. Tehlikeli atık verileri takip edilmeli ve belgelenmelidir.

 4. Katı Atık

  Kingston, katı atıkları (tehlikeli olmayan) tespit etmek, yönetmek, azaltmak ve sorumlu biçimde bertaraf etmek ya da geri dönüştürmek için sistematik bir yaklaşımı uygulamaya alır. Atık verileri takip edilmeli ve belgelenmelidir.

 5. Hava Emisyonları

  Çalışmaların sonucunda ortaya çıkan uçucu organik kimyasalların, aerosollerin, korozif maddelerin, partiküllerin, ozon tabakasına zarar veren maddelerin ve yanma yan ürünlerinin hava emisyonları, vasıflandırılmalı, düzenli olarak izlenmeli, kontrol edilmeli ve deşarj öncesi gerektiği gibi arıtılmalıdır. Ozon tabakasına zarar veren maddelerin, Montreal Protokolüne ve yürürlükteki düzenlemelere göre etkili biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Kingston, hava emisyonu kontrol sistemlerinin performansını düzenli olarak izler.

 6. Malzeme Kısıtlamaları

  Kingston, geri dönüştürme ve bertaraf etme etiketleri dahil olmak üzere ürünlerde ve üretimde belirli maddelerin yasaklanması ya da kısıtlanması ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve müşteri gereksinimlerine uyar.

 7. Su Yönetimi

  Kingston, su kaynaklarını, kullanımını ve deşarjını belgeleyen, vasıflandıran ve izleyen; su tasarrufu sağlama fırsatlarını araştıran; ve kontaminasyon kanallarını kontrol altına alan bir su yönetimi programı yürürlüğe koyar. Tüm atık sular, vasıflandırılmalı, izlenmeli, kontrol altına alınmalı ve deşarj ya da bertaraf etmeden önce gerektiği gibi arıtılmalıdır. Kingston, en iyi performansı ve yasal uyumu sağlamak için atık su arıtma ve saklama sistemlerinin performansını düzenli olarak izler.

 8. Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonları

  Kingston, şirket çapında bir mutlak sera gazı azaltma hedefine sahiptir ve bu doğrultuda raporlama yapar. Enerji tüketimi ve Kapsam 1, 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının tüm önemli kategorileri izlenmeli, belgelenmeli ve halka açık biçimde raporlanmalıdır. Enerji verimliliğini artıracak ve enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltacak yöntemler ararız.

D. Ahlak Kuralları

Pazarda sosyal sorumluluk gereksinimlerini karşılamak ve başarılı olmak için Kingston ve temsilcileri, aşağıdakiler dahil olmak üzere en yüksek ahlaki standartlara bağlı kalacaktır:

 1. Ticari Dürüstlük

  Tüm iş etkileşimlerinde en yüksek dürüstlük standartlarına bağlı kalınacaktır. Kingston, rüşvet, yolsuzluk, haraç ve zimmetin her türlü biçimini yasaklayan sıfır toleranslı bir politikaya sahiptir.

 2. Uygunsuz Avantaj Yasaktır

  Kanunsuz ve uygunsuz avantaj elde etmek için rüşvet ya da diğer yöntemler vaat edilmemeli, teklif edilmemeli, onaylanmamalı, verilmemeli ya da alınmamalıdır. Bu yasak, işi korumak ya da elde tutmak, işi bir kişiye yönlendirmek ya da diğer bir şekilde uygunsuz bir avantaj elde etmek için doğrudan ya da bir üçüncü şahıs üzerinden dolaylı olarak değerli bir şey vaat etme, teklif etme, onaylama, verme ya da kabul etmeyi kapsamaktadır. Yolsuzluğu önleme yasalarına uyumu sağlamak için izleme, kayıt tutma ve uygulama yöntemleri yürürlükte olmalıdır.

 3. Bilgilerin Açıklanması

  Tüm iş görüşmeleri şeffaf biçimde gerçekleştirilmeli ve Kingston’ın işletme defterleri ve kayıtlarında doğru biçimde yansıtılmalıdır. Kingston’ın çalışma, sağlık ve güvenlik, çevresel uygulamalar, iş etkinlikleri, yapı, finansal durum ve performans bilgileri, yürürlükteki yönetmeliklere ve geçerli endüstri uygulamalarına uygun olarak açıklanacaktır. Tedarik zincirinde kayıtlar üzerinde oynama yapılması ya da koşulların ve uygulamaların yanlış gösterilmesi kabul edilemez.

 4. Fikri Mülkiyet

  Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmelidir; teknoloji ve uygulama bilgisi transferi, fikri mülkiyet hakları korunacak şekilde yapılmalı; ve müşteri ve tedarikçi bilgileri korunmalıdır.

 5. Adil İş, Reklam ve Rekabet

  Adil iş, reklam ve rekabet standartlarına bağlı kalınmalıdır.

 6. Kimlik Koruması ve Misilleme Yapmama

  Yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece gizliliği, anonimliği ve tedarikçi ve çalışanın gizli bildirimlerinin korunmasını sağlayacak programlar sürdürülmelidir. Tedarikçiler, personelinin misilleme korkusu olmadan her türlü kaygısını ortaya koymasını sağlayacak, personele açıklanmış bir süreci olmalıdır.

  Kingston'ın çalışanları ve Kingston’ın tedarikçilerinin çalışanları, aşağıdaki yöntemlerle tedarikçilerin çalışanları ile Kingston arasında olası ahlaki ihlaller, kaygılar ve şikayetlerle ilgili gizli bildirimler yapabilir:

  Posta Adresi 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708
  E-posta Adresi [email protected]
 7. Madenlerin Sorumlu Kaynaklardan Edinilmesi

  Kingston, ürünlerinde kullandığı tantal, kalay, tungsten, altın ve kobaltın kaynağı ve gözetim zinciriyle ilgili bu madenlerin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan Madenlerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için Yönergeleri ya da eşdeğer ve tanınan özen yükümlülüğü çerçevesi ile tutarlı kaynaklardan alındığından makul düzeyde emin olmak bir politika benimsemekte ve gerekli özeni göstermektedir.

 8. Gizlilik

  Kingston, kendi tedarikçileri, müşteriler ve çalışanlar dahil olmak üzere iş yaptığı herkesin kişisel bilgilerinin makul gizlilik beklentilerini karşılamayı taahhüt etmektedir. Kingston, kişisel bilgilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği, iletildiği ve paylaşıldığı durumlarda gizlilik ve bilgi güvenliği yasalarına ve düzenleyici gereksinimlerine uyar.

E. Yönetim Sistemi

Tedarikçiler, kapsamı bu Kurallar’ın içeriği ile ilgili olan bir yönetim sistemi benimsemeli ya da kurmalıdır. Yönetim sistemi aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanır: (a) Tedarikçilerin faaliyetleri ve ürünleriyle ilgili yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve müşteri gereksinimlerine uyum; (b) bu Kurallar’a uyum; ve (c) bu Kurallar ile ilgili operasyonel riskleri belirleme ve azaltma. Aynı zamanda sürekli iyileştirmeyi de desteklemelidir.

Yönetim sistemi aşağıdaki unsurları içermelidir:

 1. Şirket Taahhüdü

  İnsan hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve etik politika beyanları, Kingston'ın gerekli özeni gösterme ve sürekli iyileştirme kararlılığını ortaya koyacak şekilde oluşturulmuştur ve üst yönetim tarafından onaylanmıştır. Politika beyanları kamuya açıklanır ve erişilebilir kanallar aracılığıyla çalışanlara anladıkları bir dilde duyurulur.

 2. Yönetimin Hesap Verebilirliği ve Sorumluluğu

  Kingston, yönetim sistemlerinin ve ilgili programların uygulanmasını sağlamaktan sorumlu üst düzey yöneticileri ve şirket temsilcisini ya da temsilcilerini açıkça tanımlar. Üst düzey yönetim, yönetim sistemlerinin durumunu düzenli olarak gözden geçirir.

 3. Yasal Gereksinimler ve Müşteri Gereksinimleri.

  Yürürlükteki yasaları, yönetmelikleri ve bu Kurallar’ın gereksinimleri dahil olmak üzere müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve anlaşılmasına yönelik bir süreç.

 4. Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi

  Kingston'ın faaliyetleri ile ilgili ciddi insan hakları ve çevresel etki riskleri dahil olmak üzere yasal uyumluluk, çevre, sağlık ve güvenlik ve iş gücü uygulamaları ve ahlak risklerini belirlemeye yönelik bir süreç.Her riskin göreceli öneminin belirlenmesi ve belirlenen risklerin kontrol altına almak ve yasal uyumu sağlamak için uygun yöntemsel ve fiziksel kontrollerin uygulanması.

 5. İyileştirme Hedefleri

  Kingston’ın sosyal, çevresel, sağlık ve güvenlik performansını iyileştirmeye yönelik yazılı performans hedefleri, amaçları ve uygulama planları ve bu hedefleri gerçekleştirmedeki performansımızın düzenli değerlendirilmesi.

 6. Eğitim

  Kingston’ın politikaları, yöntemleri ve iyileştirme hedeflerinin yanı sıra ilgili yasa ve yönetmelik gereksinimlerinin karşılanması hakkında yöneticilerin ve çalışanların eğitimi için programlar.

 7. İletişim

  Çalışanlara, tedarikçilere ve müşterilere, Kingston'ın politikaları, uygulamaları, beklentileri ve performansı hakkında şeffaf ve doğru bilgiler iletmesine yönelik bir süreç.

 8. Çalışan/Paydaş Katılımı ve Çözüme Erişim

  İlgili veya gerekli olduğu durumlarda çalışanlarla, temsilcileriyle ve diğer paydaşlarla sürekli iki yönlü iletişime yönelik süreçler. Süreçler, bu Kurallar kapsamındaki faaliyet uygulamaları ve koşullar hakkında geri bildirim almayı ve sürekli iyileştirmeleri geliştirmeyi amaçlamalıdır. Çalışanlara misilleme ya da intikam korkusu olmadan şikayet ve geri bildirimde bulunmasını sağlayacak bir ortam verilmelidir.

 9. Denetimler ve Değerlendirmeler

  Yasaların ve yönetmeliklerin gereksinimlerine, Kurallar’ın içeriğine ve müşterinin sosyal ve çevresel sorumlulukla ilgili sözleşmeye tabi gereksinimlerine uyumu sağlamak için düzenli öz değerlendirmeler.

 10. Düzeltici Eylem Süreci

  Şirket içi ya da şirket dışı değerlendirmeler, incelemeler, araştırmalar ve değerlendirmelerle tespit edilen eksikliklerin zamanında düzeltilmesini sağlayacak bir süreç.

 11. Belgeler ve Kayıtlar

  Yönetmeliklere ve şirket gereksinimlerine uyumun yanı sıra mahremiyeti korumak için uygun gizliliği sağlayacak belgelerin ve kayıtların oluşturulması ve sürdürülmesi.

 12. Tedarikçinin Sorumluluğu

  Bu Kurallar'ın gereksinimlerini tedarikçilere iletmeye ve tedarikçinin Kurallar’a uyumunu izlemeye yönelik bir süreç.