Design-In SSD

Erklæring om begrænset garanti

Kingston Digital, Inc. ("Kingston") garanterer over for OEM-kunden ("Kunden"), at hele dets serie af Design-In SSD-produkter ("Produkter") er fejlfri i materiale og forarbejdning under normal brug og tjeneste i den gældende garantiperiode, der er beskrevet nedenfor. Denne garanti dækker hvert produkt i tre (3) år fra forsendelsesdatoen eller slutningen på produktets levetid, afhængigt af hvad der optræder først ("Garantiperioden"). Kingston vil efter eget skøn reparere eller udskifte ethvert produkt, der ikke fungerer som garanteret, med et lignende eller funktionsmæssigt tilsvarende produkt eller kreditere kundens konto med et beløb, som svarer til den pris, der er betalt for det pågældende produkt, som har fejlfunktion i løbet af garantiperioden. Kingston vil have rimelig tid til at reparere eller udskifte et defekt produkt, som returneres under garantien, eller kreditere beløbet til kundens konto.

Ved at acceptere vilkårene for den erhvervsmæssige kontrakt fra virksomhed til virksomhed for køb af produkter, som denne garanti vedrører har kunden ret til garantien, som angivet heri. For at udnytte denne garanti gælder følgende: (i) kunden skal følge Kingstons returneringsinstruktioner, (ii) kunden skal straks give skriftlig besked til Kingston inden for den gældende garantiperiode, at det pågældende produkt er defekt, og skal udarbejde en beskrivelse af defekten, (iii) det pågældende produkt skal returneres til Kingstons særlige serviceinstans på kundens risiko og udgift, og (iv) Kingston skal anerkende, at den påstående defekt er reel og ikke er opstået som følge af uheld, misbrug, misligholdelse, ændring, reparation, forkert installation eller ukorrekt afprøvning. Hvis det returnerede produkt af Kingston konstateres ikke at være defekt, eller at defekten er et resultat af uheld, misbrug, misligholdelse, ændring, ukorrekt reparation, forkert installation eller ukorrekt afprøvning, skal kunden afholde alle omkostninger for fejlanalyse, forsendelse og alle andre relaterede udgifter.

Denne garanti gælder ikke for produkter, som har været misbrugt (herunder statisk elektricitet, forkert installeret, repareret, udsat for uheld eller manglende overensstemmelse med instruktionerne fra Kingston), misligholdt eller ændret, eller som Kingston ikke kan teste under sine normale testforhold.

Fejl, som skyldes for stor skriveaktivitet, betragtes som en tilstand for udtjent produkt og er ikke dækket af denne garanti. I forbindelse med Kingstons implementering af SMART for SATA SSD-drev, viser et nyt, ubrugt produkt en slidindikatorværdi på ét hundrede (100) for SMART-atributten 231 (E7h), der er mærket som "SSD Life Remaining" (Resterende SSD-levetid), mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, har en slidindikatorværdi på én (1). For NVMe SSD-drev gælder, at et nyt, ubrugt produkt viser en tilstandsattribut med en "Percentage Used"-værdi på 0, mens et produkt, der har nået sin garantigrænse, har en "Percentage Used"-værdi, der er større end eller lig med ét hundrede (100). Se Kingston.com/wa for at få flere oplysninger.

Det er systemets OEM-bygger, der er ansvarlig for at sikre kompatibilitet mellem værtssystem og applikationer med tilstrækkelig margin. Fejl, der er relateret til NAND-slid, udelukkes fra denne garanti. Produkterne er designet som et lagerprodukt i forbruger- eller klientklasse. Brug af produkterne i forskellige typer anvendelse eller anvendelse af en højere arbejdsbelastning end den, der er angivet i produktspecifikationerne, kan medføre tidlig slid eller fejl, som ikke er dækket af denne garanti.

Derudover yder Kingston kun garantiservice til den oprindelige kunde, som integrerer produkterne i sine enheder efter en kvalifikationsproces hos Kingston.

Alle produkter, som returneres, overgår som Kingstons ejendom. Erstatningsprodukter kan efter Kingstons skøn være enten nye eller istandsatte. Eventuelle erstattede eller reparerede produkter er omfattet af enten en 90-dages begrænset garanti eller resten af den oprindelige garanti for det specifikke produkt på det pågældende tidspunkt, alt efter hvad der er længst. Kingston er ikke ansvarlig for brugertilpasset software eller firmware, konfigurationsoplysninger eller hukommelsesdata, der er opbevaret på eller integreret i de produkter, der returneres til Kingston i henhold til nogen garanti.

Kunden skal kontakte Kingston for at få et RMA-nummer (Return Material Authorization), før der returneres et produkt til Kingston. Eventuelle produkter, der returneres til Kingston uden et gyldigt RMA-nummer tydeligt markeret på ydersiden af emballagen, returneres til kunden på kundens regning. Kingston afholder omkostningerne til returnering af defektive produkter, under forudsætning af at kunden følger de forsendelesanvisninger, der gives af Kingstons RMA-afdeling. Kingston er ikke ansvarlig for returforsendelsesgebyrer fra Kingston til kunden.

UANSET OVENSTÅENDE GARANTI ELLER EVENTUELLE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET HERI, LEVERER KINGSTON ALLE PROTOTYPER, REFERENCEDESIGN OG SOFTWARE TIL PRODUKTERNE "SOM DE ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART.

EKSKLUSIVE GARANTIER HVIS ET KINGSTON-PRODUKT IKKE FUNGERER SOM GARANTERET OVENFOR, VIL KUNDENS ENESTE BEFØJELSE VÆRE REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF PRODUKTET ELLER MODTAGELSE AF KREDIT FOR DET PÅGÆLDENDE PRODUKT EFTER KINGSTONS SKØN. OVENSTÅENDE GARANTIER OG FORANSTALTNINGER ER EKSKLUSIVE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, ENTEN FAKTUELT ELLER SOM FØLGE AF LOVGIVNING, BESTEMMELSER ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER GARANTIER ELLER SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. KINGSTON HVERKEN PÅTAGER SIG ELLER AUTORISERER ANDRE PERSONER PÅ VEGNE AF SIG TIL AT PÅTAGE SIG NOGET ANSVAR I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE ELLER BRUG AF SINE PRODUKTER. KINGSTON ER IKKE ANSVARLIG UNDER DENNE GARANTI, HVIS TEST ELLER UNDERSØGELSE AF DEN PÅSTÅEDE DEFEKT I PRODUKTET AFSLØRER, AT DEN IKKE ER REEL ELLER ER FORÅRSAGET AF KUNDENS ELLER ANDEN TREDJEPARTS MISBRUG, MISLIGHOLDELSE, FORKERT INSTALLATION ELLER AFPRØVNING, UAUTORISERET FORSØG PÅ REPARATION ELLER ENHVER ANDEN ÅRSAG UDEN FOR DEN TILTÆNKTE BRUG ELLER SOM FØLGE AF UHELD, BRAND, LYNNEDSLAG ELLER ANDEN FARE.

ANSVARSBEGRÆNSNING KINGSTON VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, UANSET OM DETTE ER BASERET PÅ KONTRAKT ELLER ERSTATNING (HERUNDER MISLIGHOLDELSE) VÆRE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE, FØLGEMÆSSIGE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER PØNALE SKADER AF NOGEN ART ELLER FOR TAB AF OMSÆTNING, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF BESPARELSER, DRIFTSTAB ELLER ANDET ØKONOMISK TAB ELLER TAB ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER TAB AF BRUG, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, BRUG, YDEEVNE, FEJL ELLER AFBRYDELSE AF PRODUKTERNE, OGSÅ SELV OM KINGSTON at bruge FORINDEN BLEV ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DET SAMLEDE ANSVAR FOR KINGSTON TIL KUNDEN VIL ALDRIG OVERSTIGE DEN PRIS, SOM KUNDEN HAR BETALT FOR PRODUKTET UNDER GARANTIKRAVET PLUS NØDVENDIGE OMKOSTNINGER, DER AFHOLDES AF KINGSTON.

KINGSTON FRASKRIVER SIG ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER DET. HVIS KINGSTON IKKE KAN FRASKRIVE SIG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER UNDER GÆLDENDE LOV, VIL SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER I VIDEST MULIG OMFANG VÆRE BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI. GARANTIPERIODEN FOR EVENTUELLE UDSKIFTEDE PRODUKTER VIL ENTEN VÆRE EN 90-DAGES GARANTI ELLER DEN DEL AF DEN RESTERENDE GARANTIPERIODE FOR DET OPRINDELIGE PRODUKT, ALT EFTER HVAD DER ER LÆNGST.

INTET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTIERKLÆRING KAN UDELUKKE, REDUCERE ELLER BEGRÆNSE KINGSTONS ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE, SOM SKYLDES KINGSTONS MISLIGHOLDELSE.

Rev. 08/2021