Produkty firmy Kingston są projektowane i testowane pod kątem zgodności z odpowiednimi normami obowiązującymi w krajach, gdzie są oferowane w sprzedaży, tak aby każdy mógł cieszyć się ich zaletami, używając ich zgodnie z przeznaczeniem.

RoHS

Zgodność produktów z normami i przepisami

RoHS to akronim nazwy Restriction of Hazardous Substances, odnoszącej się do dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która ogranicza stosowanie określonych niebezpiecznych materiałów występujących w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (określanych również jako EEE). Materiały objęte ograniczeniami, określone w wymaganiach RoHS dla poszczególnych regionów lub krajów, są niebezpieczne dla środowiska, zanieczyszczają składowiska odpadów i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas produkcji i recyklingu. Firma Kingston starannie przeprowadziła wewnętrzne kontrole procesów projektowania i deklaracje w ramach łańcucha dostaw, aby zapewnić zgodność wszystkich swoich produktów i materiałów opakowaniowych z poniższymi przepisami RoHS. Deklaracja zgodności jest udostępniana na życzenie.

Dowiedz się, w jaki sposób firma Kingston spełnia wymogi dyrektywy RoHS w poszczególnych regionach: UE i Taiwan.

W przypadku pytań dotyczących zgodności naszych produktów z wymogami dyrektywy RoHS należy skontaktować się z odpowiednim dystrybutorem lub sprzedawcą.

Produkty przyjazne ludziom

Produkty firmy Kingston są wykonane z wysokiej jakości materiałów w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowników.

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – to zbiór zasad dotyczących rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w odniesieniu do substancji chemicznych stworzony przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Firma Kingston wspiera cel Unii Europejskiej, jakim jest poprawa ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona środowiska poprzez działania na rzecz ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych w naszych produktach. Dowiedz się więcej na temat zgodności produktów firmy z wymogami regulacji REACH.

Regulacja 65. stanu Kalifornia

Firma Kingston stale dąży do zapewnienia, aby jej produkty były wytwarzane z materiałów, dla których nie ma zastosowania wymóg umieszczenia ostrzeżenia zgodnie z Regulacją 65 stanu Kalifornia (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) Deklaracja zgodności jest udostępniana na życzenie. Deklaracja zgodności jest udostępniana na życzenie.

Ograniczenia dotyczące stosowania substancji PFOS w celu ochrony środowiska naturalnego

Firma Kingston Technology nie wykorzystuje substancji PFOS (sulfonianów perfluorooktanu) w żadnym z procesów produkcyjnych.

Oświadczenie firmy Kingston dotyczące użycia substancji PFOS

Niektórzy producenci dostarczający firmie Kingston komponenty matryc mogą w procesie produkcji płytek wykorzystywać w ograniczonym zakresie substancje PFOS. Zastosowania takie podlegają jednak wyłączeniom zgodnie z przepisami dyrektywy EU 2006/122/ECOF w zakresie ograniczenia stosowania substancji PFOS.

Na podstawie danych przekazanych firmie Kingston przez dostawców ustaliliśmy, że substancje PFOS nie pozostają w dostarczonych nam komponentach matryc ani żadnym innym produkcie firmy Kingston.

Dyrektywa WEEE

WEEE, Dyrektywa w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu zmniejszenie ilości odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz poprawę efektywności ochrony środowiska we wszystkich aspektach związanych z cyklem życia tego typu produktów.

Stosowanie symbolu WEEE przez firmę Kingston

WEEE

Symbolem WEEE oznacza się sprzęt, którego NIE można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami i który podlega obowiązkowi selektywnej zbiórki i odpowiedniego przetwarzania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Produkty firmy Kingston są oznaczane symbolem WEEE, aby poinformować użytkowników, że chociaż zachęcamy do ich ponownego wykorzystania, można je również poddać procesowi sortowania i recyklingu w uprawnionych zakładach przetwarzania odpadów (AAFT).

Zakłady przetwarzania odpadów działające w Europie, które potrzebują szczegółowych informacji na temat produktów Kingston, są proszone o kontakt z przedstawicielem firmy Kingston ds. zapewnienia zgodności reprezentującym spółkę Kingston Technology Europe Limited lub Kingston Digital Europe Limited.

Ujednolicone oznakowanie Triman dotyczące recyklingu

Ujednolicone oznakowanie Triman to wizualna informacja dla konsumentów we Francji, że produkt (urządzenie nieelektroniczne) lub jego opakowanie jest przystosowane do selektywnej zbiórki odpadów w celu poddania recyklingowi.

Stosowanie oznakowania Triman przez firmę Kingston

Triman

Produkty firmy Kingston są oznaczane symbolem Triman, aby poinformować ich użytkowników we Francji, że produkt i/lub jego opakowanie są przystosowane do sortowania w celu poddania recyklingowi.Battery Disposal

 

Utylizacja produktów zawierających baterie

Produktów elektrycznych i zawierających baterie lub akumulatory nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi.

Informacje dotyczące utylizacji produktów zawierających baterie

Produkty elektroniczne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu ograniczenia ich szkodliwego wpływu na środowisko. Nie należy samodzielnie wyjmować baterii z produktu – może to zrobić wyłącznie firma Kingston lub profesjonalny usługodawca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących baterii i możliwości recyklingu produktu w najbliższej okolicy należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.