Brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie

Rok budżetowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Firma Kingston Technology Corporation z oddziałami na całym świecie (określana dalej jako „firma Kingston”) to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która wytwarza urządzenia pamięci. Firma Kingston ma zakłady produkcyjne i prowadzi działalność na całym świecie. W związku z tym jesteśmy nie tylko zobowiązani, ale także zaangażowani we wspieranie ochrony praw człowieka na całym świecie. Nie tolerujemy korzystania z jakichkolwiek form współczesnego niewolnictwa, które obejmuje pracę przymusową, niewolniczą (w tym za długi), niedobrowolną pracę więźniów, niewolnictwo lub handel ludźmi, przez któregokolwiek z dostawców firmy Kingston lub w jakimkolwiek innym celu.

Zobowiązanie firmy Kingston dotyczące zakazu współczesnego niewolnictwa jest częścią szerszego podejścia, mającego na celu dostosowanie standardów firmy Kingston do naszych podstawowych wartości: promowania uczciwości i etycznego postępowania w biznesie, a także przejrzystości i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Z zaangażowaniem kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz chcemy wnosić znaczący i pozytywny wkład na rzecz społeczeństwa i ludzi, którym służymy jako firma i jej pracownicy. Naszym celem jest dostarczanie produktów w ramach działalności biznesowej i łańcucha dostaw, które mają na względzie poszanowanie praw człowieka i godności pracy oraz przestrzeganie przepisów zabraniających współczesnego niewolnictwa w bezpośrednich działaniach firmy Kingston i w jej łańcuchu dostaw.

Struktura, działalność biznesowa i łańcuch dostaw

Firma Kingston jest wiodącym producentem pamięci DRAM i modułów pamięci, urządzeń pamięci flash, takich jak dyski SSD, pamięci USB, karty pamięci oraz czytniki kart pamięci SD. Firma Kingston generuje przychody głównie ze sprzedaży produktów, usług OEM oraz produkcji na zlecenie. Nasze wysiłki na rzecz zwalczania współczesnego niewolnictwa wymagają od nas ścisłej współpracy z naszymi globalnymi dostawcami, którzy realizują produkcję lub świadczą usługi w naszym imieniu.

Firma Kingston współpracuje z wieloma dostawcami na całym świecie, którzy wspierają naszą działalność biznesową i operacyjną, również w zakresie produkcji sprzętu oraz rozszerzonych zasobów kadrowych. W związku z tym firma Kingston podejmuje działania mające na celu zapewnienie, aby nasi dostawcy stosowali zasady i praktyki zapobiegające rozwojowi praktyk współczesnego niewolnictwa w ich łańcuchach dostaw.

Zarządzanie wewnętrzne, odpowiedzialność i programy

Pracownicy firmy Kingston na całym świecie są zaangażowani w zapewnianie etycznego postępowania w zakresie m.in. praw pracowniczych i praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz praktyk stosowanych w pracy, uwzględniania wpływu na środowisko oraz wspierania naszych globalnych społeczności. Przedstawiciele kierownictwa najwyższego szczebla, kadra kierownicza i pracownicy firmy Kingston współpracują ze sobą, aby zapobiegać wszelkim formom współczesnego niewolnictwa, i stale doskonalą nasze programy wewnętrzne.

Firma Kingston przeprowadza coroczną ocenę ryzyka CSR w ramach swoich procesów i transakcji biznesowych. Program oceny ryzyka CSR opracowano w oparciu o Kodeks postępowania firmy Kingston i standardy RBA, a także przepisy federalne i lokalne w poszczególnych krajach lub regionach. Wszelkie ustalenia z oceny ryzyka CSR są odpowiednio uwzględniane, aby ograniczyć do minimum ryzyko w procesach wewnętrznych. Ponadto firma Kingston przeprowadza coroczną ocenę ryzyka CSR w ramach swoich procesów i transakcji biznesowych. Program oceny ryzyka CSR opracowano w oparciu o Kodeks postępowania firmy Kingston i standardy RBA, a także przepisy federalne i lokalne w poszczególnych krajach lub regionach. Wszelkie ustalenia z oceny ryzyka CSR są odpowiednio uwzględniane, aby ograniczyć do minimum ryzyko w procesach wewnętrznych.

Firma Kingston jest głęboko przekonana, że nasza odpowiedzialność za należytą staranność obejmuje także zapewnienie przejrzystości. Informacje dotyczące naszego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym również wysiłków przeciwko współczesnemu niewolnictwu, można znaleźć w naszym rocznym raporcie dot. zrównoważenia Sustainability Report. Raport Sustainability Report oparto na standardach GRI i zawarto w nim szczegółowe informacje na temat firmy Kingston jako organizacji poprzez jej działania finansowe i operacyjne. Przejrzyste raportowanie dowodzi naszej odpowiedzialności i świadczy o zaangażowaniu firmy Kingston w przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu.

Zasady etycznego postępowania i zapobiegania współczesnemu niewolnictwu

Firma Kingston opracowała Kodeks postępowania, który określa oczekiwania zarówno wobec pracowników firmy Kingston, jak i naszych dostawców. Kodeks postępowania firmy Kingston definiuje zasady etycznego traktowania pracowników, mające na celu ochronę ich zdrowia i bezpieczeństwa, które zabraniają wszelkich form współczesnego niewolnictwa. Oczekuje się, że pracownicy, kontrahenci i dostawcy firmy Kingston będą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania, aby zachować wewnętrzne standardy odpowiedzialności i procedury postępowania wobec podmiotów, które nie spełniają standardów firmy Kingston dotyczących współczesnego niewolnictwa. Firma Kingston stosuje odpowiednie mechanizmy odpowiedzialności i zgłaszania naruszeń, z których mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i podmioty zewnętrzne. Firma Kingston zbada wszelkie zgłoszenia dotyczące przypadków handlu ludźmi i niewolnictwa w obszarze swojej działalności lub łańcucha dostaw i podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania wszelkich problemów stwierdzonych w efekcie takiego postępowania. W ciągu ostatniego roku obrotowego nie otrzymaliśmy tego typu zgłoszeń.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Kodeksem postępowania firmy Kingston

Zobowiązania firmy Kingston do przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu poprzez zachowywanie należytej staranności i zarządzanie dostawcami

Jednym z przykładów zachowywania należytej staranności jest nasze stałe członkostwo w organizacji Responsible Business Alliance (RBA). Jako członek RBA jesteśmy zobowiązani do dostosowywania naszych zasad i działalności do postanowień Kodeksu postępowania RBA, a także do wspierania i zachęcania naszych dostawców i podwykonawców do podobnego postępowania. Członkostwo w RBA wymaga m.in., aby członkowie zajęli zdecydowane stanowisko wobec współczesnego niewolnictwa.

Członkostwo w RBA wiąże się nie tylko z prawdopodobieństwem, że firma Kingston zostanie poddana audytowi przez innych członków RBA, ale także z możliwością zażądania przeprowadzenia audytów RBA u naszych dostawców. Audyty RBA przeprowadza się w celu oceny zasad i postępowania dostawców w odniesieniu do zagrożeń i mechanizmów kontroli współczesnego niewolnictwa, ich procedur zarządzania i sprawowania nadzoru nad ich własnymi dostawcami. Audyty RBA przeprowadzają podmioty zewnętrzne posiadające certyfikat RBA.

Audyty dostawców firmy Kingston pomagają zwiększyć świadomość i wysiłki podmiotów w łańcuchu dostaw na rzecz zmniejszenia ryzyka współczesnego niewolnictwa. Audyty dostawców są realizowane przez firmę Kingston zgodnie z wytycznymi RBA dotyczącymi audytów oraz struktury działań naprawczych i następczych. Przeprowadzane są także audyty następcze w celu oceny działań naprawczych, które pomagają w zapewnieniu odpowiedzialności dostawców i ciągłym doskonaleniu ich działań na rzecz zwalczania współczesnego niewolnictwa. W 2022 r. przeprowadzono 4 audyty dostawców.

Dodatkowo firma Kingston prosi swoich dostawców o wypełnianie kwestionariuszy samooceny (SAQ), dotyczących zapewnianych przez nich warunków pracy oraz programu CSR. Kwestionariusza SAQ pozwalają nam zidentyfikować sygnały ostrzegawcze związane ze środowiskiem pracy, które mogą wpłynąć na naszą decyzję o kontynuacji lub zmianie bieżącej relacji z dostawcą. W 2022 r. oceniono 138 dostawców w oparciu o kryteria środowiskowe i społeczne.

Firma Kingston wprowadziła i realizuje program dotyczący pozyskiwania surowców kopalnych z regionów objętych konfliktem (Conflict Minerals Program). Firma Kingston jest członkiem organizacji Responsible Minerals Initiative (RMI), która realizuje różne programy w celu rozwiązania problemu współczesnego niewolnictwa i pracy dzieci. Członkostwo w RMI umożliwia firmie Kingston zarządzanie i utrzymywanie łańcucha dostaw, w którym nie pozyskuje się cennych surowców kopalnych (obecnie cyny, wolframu, tantalu, złota i kobaltu) z kopalni, które finansują współczesne niewolnictwo i pracę dzieci.

Szkolenie

Firma Kingston kontynuuje opracowywanie i wdrażanie szkoleń w zakresie CSR w każdym ze swoich oddziałów regionalnych. Szkolenia te obejmują również Kodeks postępowania firmy Kingston, aby podkreślić oczekiwanie, że nasi pracownicy, współpracownicy zewnętrzni i dostawcy będą przestrzegać obowiązujących przepisów i zgłaszać wątpliwości dotyczące nielegalnych lub nieetycznych działań.

Przedstawiciele kierownictwa najwyższego szczebla, kadry kierowniczej i pracownicy, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zarządzanie łańcuchem dostaw w naszych najważniejszych zakładach produkcyjnych, przechodzą regularne szkolenia w zakresie zagadnień objętych brytyjską ustawą o współczesnym niewolnictwie, które pomagają im dostrzec sygnały ostrzegawcze dotyczące współczesnego niewolnictwa w łańcuchu dostaw. Obecnie pracujemy nad dalszym udoskonaleniem tego programu szkoleniowego, który będzie realizowany w naszych oddziałach na całym świecie.

Ocena i informowanie o skuteczności

Firma Kingston planuje audyty RBA, a także przeprowadza własne audyty dostawców oraz ich obiektów. Audyty te obejmują szczegółowe oględziny obiektu, spotkania z kierownictwem, rozmowy z pracownikami na miejscu, przeglądy dokumentów i oceny powiązanych obszarów, takich jak miejsca zakwaterowania, stołówki, oczyszczalnie ścieków i magazyny. Protokół z audytu ma na celu ocenę działania dostawców w obszarach objętych naszym Kodeksem postępowania, w tym zagrożenia zjawiskiem współczesnego niewolnictwa.

Jak wspomniano wyżej, zarówno ustalenia audytów RBA, jak i firmy Kingston są następnie dokładnie weryfikowane, aby zapewnić skuteczność działań naprawczych.

Firma Kingston zdaje sobie sprawę z ograniczeń audytów. Dlatego przeprowadziła ocenę istotności na 2022 r., aby ocenić, które istotne zagadnienia, oparte na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, są ważne dla naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Wyniki przeprowadzonej oceny wskazały na istotne znaczenie następujących zagadnień:

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  2. Dobrostan pracowników i warunki pracy
  3. Etyka w biznesie

Na podstawie wyników tej oceny firma Kingston planuje stale oceniać wszelkie usprawnienia w tych obszarach naszej działalności oraz działalności naszych dostawców. Jest to związane i zgodne z naszym zobowiązaniem do przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu. Oceny istotności będą przeprowadzane okresowo, aby zapewnić zgodność z oczekiwaniami naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Ponadto firma Kingston przesyła do bezpośrednich dostawców Kodeks postępowania i wzory listów potwierdzających w celu uzyskania potwierdzenia, że materiały stosowane w produktach firmy Kingston są zgodne z przepisami dotyczącymi współczesnego niewolnictwa obowiązującymi w krajach, w których dostawcy prowadzą działalność.

Zgłaszanie wątpliwości lub podnoszenie kwestii związanych ze współczesnym niewolnictwem

Zgłaszanie wątpliwości lub podnoszenie kwestii związanych ze współczesnym niewolnictwem Każda z regionalnych placówek firmy Kingston realizuje aktywną politykę informowania o nieprawidłowościach, oferując pracownikom i współpracownikom zewnętrznym różne możliwości zgłaszania problemów. Narzędzia umożliwiające zgłaszanie problemów, z opcją zgłoszenia anonimowego, są dostępne w wielu językach i promowane poprzez wewnętrzne zasady, komunikację i szkolenia. Narzędzia te są także udostępniane dostawcom w ramach Kodeksu postępowania firmy Kingston. Nasz Kodeks postępowania zabrania również działań odwetowych za zgłaszanie wątpliwości.

W przypadku otrzymania za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji zgłoszenia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących współczesnego niewolnictwa firma Kingston podejmuje w porozumieniu z odpowiednimi interesariuszami działania w celu zbadania i rozwiązania problemu. Jak wcześniej wspomniano, podjęte działania mogą potencjalnie spowodować ograniczenie lub zawieszenie współpracy z dostawcą lub jej całkowite zakończenie. Wszelkie zgłoszenia wewnętrzne mogą skutkować podjęciem odpowiednich działań dyscyplinarnych lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Zatwierdzenia

Niniejsze oświadczenie dotyczące przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu w Wielkiej Brytanii zostało zatwierdzone przez wiceprezesa ds. administracyjnych firmy Kingston Technology Inc. i uzyskało aprobatę zarządu firm Kingston Technology Europe Co LLP oraz Kingston Digital Europe Co LLP.

Oświadczenie zostało złożone zgodnie z wymogami brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie i służy również spełnieniu wymogów kalifornijskiej ustawy o przejrzystości w łańcuchach dostaw (SB 657) oraz australijskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie.

Wiceprezes ds. administracyjnych
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
Data: 06/19/2023

Poprzednie sprawozdania roczne - tylko w języku angielskim

2022

2021

2020

2019

2018