Sisse kinnitatud

Garantii

Kingston Digital Inc (edaspidi „Kingston“) garanteerib, et tema terves manustatud toodete sarjas ei esine tavapärase kasutamise ja hoolduse ajal olulisi defekte ei töötluses ega materjalides allpool kirjeldatud garantiiaja jooksul. Mõiste „manustatud tooted” hõlmab eMMC-d, eMCP-d ja MCP-d (edaspidi koos kui „toode” või „tooted”). See garantii kehtib iga Kingstoni toote kohta ühe (1) aasta jooksul alates saatmiskuupäevast (edaspidi „garantiiperiood“). Kingston parandab või asendab oma äranägemise järgi kõik tooted, mis ei tööta samaväärse või funktsionaalselt samaväärse tootega garantii kohaselt, või tagastab kliendi kontole summa, mis on võrdne hinnaga, mis makstakse sellise toote eest, millel esineb defekt kohaldatava garantiiperioodi jooksul. Kingstonil on mõistlik aeg garantiiga tagastatud defektse toote parandamiseks, asendamiseks või kliendi kontole raha tagastamiseks.

Nõustudes ettevõtjatevahelise ärilepingu tingimustega toodete ostmiseks, millele on lisatud käesolev garantii, on originaalseadme soetajale (edaspidi „klient”) siin esitatud garantiiga seotud alljärgnev õigus. Selle garantii eeliste saamiseks (i) peab klient järgima Kingstoni tagasisaatmise juhiseid; (ii) peab klient kohaldatava garantiiaja jooksul viivitamata kirjalikult teatama Kingstonile, et selline toode on puudulik, ja seda puudust lähemalt selgitama; (iii) selline toode tuleb tagastada Kingstoni määratud teenindusse kliendi vastutusel ja kulul; (iv) Kingston peab olema veendunud, et väidetavad puudused on olemas ega ole põhjustatud õnnetusest, väärkasutamisest, hooletusest, ümberehitamisest, parandamisest, valest paigaldamisest või valest testimisest. Kui Kingston leiab, et tagastatud toode ei ole puudusega või et puuduse põhjustas õnnetus, väärkasutamine, hooletussejätmine, muutmine, vale remont, sobimatu paigaldamine või vale testimine, peab klient kandma kõik tõrkeanalüüsi ja saatmisega seotud, kõik muud kulud ning muud seotud tasud.

See garantii ei kehti ühegi toote kohta, mida on väärkasutatud (sh staatiline tühjendus, vale paigaldamine, remont, õnnetusjuhtumid või kasutamine mitte-vastavalt Kingstoni juhistele), tähelepanuta jäetud, muudetud või mida Kingston ei ole võimeline katsetama normaalsetes katsetingimustes.

Liigse kirjutamistegevuse tagajärjel tekkinud rikkeid peetakse kasutuselt kõrvaldamise tingimusteks ja see garantii seda ei hõlma. Süsteemi originaalseadmete tootja vastutus on tagada hostisüsteemi ja rakenduste piisava varuga ühilduvus. NAND-i kulumisega seotud rikked ei kuulu selle garantii alla.

Kõik tagastatud tooted muutuvad Kingstoni omandiks. Asendustooted võivad Kingstoni äranägemisel olla kas uued või parandatud. Igale asendatud või parandatud tootele antakse kas 90-päevane piiratud garantii või selle toote originaalgarantii ülejäänud osa – olenevalt sellest, kumb on pikem. Kingston ei vastuta kohandatud tarkvara, püsivara, konfiguratsiooniteabe ega mäluandmete eest, mis on Kingstonile mis tahes garantii kohaselt tagastatud või talletatud toodetes või integreeritud selle tootega.

Enne toote Kingstonile tagastamist tuleb kliendil pöörduda Kingstoni poole tagastatava materjali autoriseerimisnumbri (RMA) saamiseks. Kõik tooted, mis tagastatakse Kingstonile ilma kehtiva tagastatava materjali autoriseerimisnumbrita ja mis ei ole pakendi välisküljele selgelt märgitud, tagastatakse kliendile kliendi kulul. Kingston kannab puudustega toodete tagastamiskulud tingimusel, et klient peab kinni Kingstoni RMA osakonna antud saatmisjuhistest. Kingston vastutab Kingstonilt kliendile saatmiskulude tagastamise eest.

LOOBUDES EELNEVAST GARANTIIST VÕI MIS TAHES SIIN TOODUD TINGIMUSTEST, PAKUB KINGSTON TOODETE PROTOTÜÜPE, REFERENTSPROJEKTE JA TARKVARA „SELLISENA, NAGU SEE ON“ JA ILMA IGASUGUSE GARANTIITA.

AINUÕIGUSED: KUI KINGSTONI TOODE EI TÖÖTA VASTAVALT ÜLALTOODUD GARANTIIDELE, ON KLIENDI AINSAKS ABINÕUKS TOOTE PARANDAMINE, ASENDAMINE VÕI KÕNEALUSE TOOTE EEST OMA RAHA TAGASI SAAMINE KINGSTONI VALIKUL. EELNIMETATUD GARANTIID JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINUÕIGUSLIKUD NING ASENDAVAD KÕIKI MUID OTSESEID VÕI KAUDSEID GARANTIISID VÕI TINGIMUSI, KAS FAKTILISELT VÕI SEADUSEST TULENEVAL VÕI MUUL ALUSEL, SEALHULGAS GARANTIID VÕI TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE TINGIMUSED. KINGSTON EI VÕTA ENDALE VASTUTUST EGA VOLITA ÜHTEGI TEIST ISIKUT VASTUTAMA OMA TOODETE MÜÜGI, PAIGALDAMISE, HOOLDAMISE VÕI KASUTAMISEGA SEOTUD MIS TAHES MUU VASTUTUSE EEST. KINGSTON EI VASTUTA SELLE GARANTII EEST, KUI SELLE TESTIMISEL JA UURIMISEL AVASTATAKSE, ET TOOTEL PUUTUB VÄIDETAV PUUDUS VÕI SELLE PÕHJUSTAS KLIENDI VÕI MÕNE MUU ISIKU VÄÄRKASUTUS, HOOLETUS, VALE PAIGALDAMINE VÕI KATSETAMINE, VOLITAMATA REMONDIKATSED VÕI MUU PÕHJUS VÄLJASPOOL KAVANDATUD KASUTUSALA JA KOGEMATA TULEKAHJU, PIKSELÖÖGI VÕI MUU OHU KORRAL.

VASTUTUSE PIIRAMINE: KINGSTON EI VASTUTA MINGIL JUHUL OLENEMATA SELLEST, KAS SEE PÕHINEB LEPINGULISEL VÕI KAHJU TEKITAMISEL (SEALHULGAS HOOLETUSEST) JUHUSLIKKU, TULENEVAT, KAUDSET, ERI- VÕI KARISTUSLIKKU KAHJU, MIS ON SEOTUD TULUDE, ETTEVÕTLUSE KAOTUSE VÕI MUU RAHALISE KAHJUGA, MIS TULENEB MÜÜGIST, PAIGALDAMISEST, HOOLDAMISEST, KASUTAMISEST, TOIMIMISEST, RIKKEST, VÕI TOODETE KATKESTAMISEST, ISEGI KUI KINGSTONILE ON TEATATUD SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST. KINGSTONI TÄIELIK KUMULATIIVNE VASTUTUS KLIENDI EES, MIS EI ÜLETA KUNAGI HINDA, MILLE KLIENT TOOTE EEST GARANTIINÕUDE ALUSEL MAKSIS, JA KINGSTONI KANTUD VAJALIKKE KULUSID.

KINGSTON LOOBUB SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL KÕIKIDEST TAOTLUSTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST. KUI KINGSTON EI SAA KOHALDATAVATE SEADUSTE ALUSEL KAUDSETEST GARANTIIDEST LAHTI ÖELDA, ON SELLISED KAUDSED GARANTIID VÕIMALUSE PIIRES PIIRATUD SÕNASELGE GARANTII KESTUSEGA. GARANTIIAEG ON ASENDATUD TOODETEL KAS 90-PÄEVANE PIIRATUD GARANTII VÕI ORIGINAALTOOTELE ALLESJÄÄNUD GARANTIIPERIOODI OSA, OLENEVALT SELLEST, KUMB ON PIKEM.