UK Modern Slavery Act

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2022

Kingston Technology Corporation และส่วนปฏิบัติการของบริษัททั่วโลก (เรียกต่อจากนี้จะเรียกรวมกันว่า “Kingston”) เป็นบริษัทในสหรัฐฯ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ Kingston มีโรงงานผลิตอยู่ทั่วโลกและยังมีบทบาทในตลาดทั่วทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่เพียงให้คำมั่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลกอีกด้วย บริษัทไม่ยินยอมให้มีการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ เช่น แรงงานภาคบังคับ แรงงานกำหนดเงื่อนไขผูกพัน (เช่น จากมูลหนี้) หรือแรงงานขัดหนี้ แรงงานจากผู้ต้องขังโดยไม่สมัครใจ แรงงานทาสหรือการซื้อขายแรงงานอย่างผิดกฎหมายใด ๆ โดยซัพพลายเออร์ของ Kingston หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ปณิธานของ Kingston ในการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่คือส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับประสานมาตรฐานต่าง ๆ ของ Kingston ให้เข้ากับปณิธานหลักของเราได้แก่ การส่งเสริมความซื่อตรงทางธุรกิจและจริยธรรมในการดำเนินงาน รวมถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบอย่างใสสะอาดในเครือข่ายการจัดหา เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงขับเคลื่อนในเชิงบวกให้กับชุมชนและผู้คนที่บริษัทดูแลและพนักงานของบริษัทอย่างจริงจัง เราจริงจังในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายทางธุรกิจและการจัดจำหน่ายที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของแรงงาน และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุห้ามการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในส่วนปฏิบัติการของ Kingston โดยตรงและในเครือข่ายการจัดหา

โครงสร้างการทำงาน ธุรกิจและเครือข่ายการจัดหา

Kingston คือผู้ผลิต DRAM โมดูลหน่วยความจำและแฟลชเมมโมรี่ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น SSD, USB, การ์ด SD และรีดเดอร์ Kingston มีรายได้หลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการสำหรับ OEM และการผลิตตามสัญญาจ้าง ความตั้งใจของเราในการแก้ไขปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่จะต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเรากับซัพพลายเออร์ของเราทั่วโลกที่ผลิตและจัดหาบริการให้แก่เราหรือในนามของเรา

Kingston ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ทั่วโลกที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจและการทำงานของเรา ซึ่งรวมถึงภาคการผลิตฮาร์ดแวร์และบุคคลากรจำนวนมากของเรา ด้วยเหตุนี้ Kingston จึงมีมาตรการเพื่อกำกับดูแลให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเราจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการใช้แรงงานทาสในเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาของเรา

การจัดการภายใน ส่วนความรับผิดชอบและแผนงานต่าง ๆ

พนักงานของ Kingston ทั่วโลกต่างทุ่มเทในการทำงานภายใต้จริยธรรมหลัก และเคารพในสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและการทำงาน รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและพร้อมสนับสนุนชมชนของเรา ฝ่ายบริหารระดับสูงของ Kingston ผู้บริหารองค์กรและพนักงานทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันการใช้แรงงานทาสรูปยุคใหม่ และพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนงานภายในของเราอย่างต่อเนื่อง

Kingston มีการประเมินความเสี่ยง CSR ประจำปีเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในกระบวนการของเราและในการติดต่อธุรกิจของบริษัท แผนประเมินความเสี่ยง CSR พัฒนาขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston และมาตรฐาน RBA รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่กำหนดภายในประเทศหรือภูมิภาค โดยจะมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงที่ค้นพบระหว่างการประเมิณความเสี่ยง CSR เพื่อลดความเสี่ยงต่อกระบวนการภายในบริษัทให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ Kingston ยังมีการประเมินความเสี่ยง CSR ประจำปีเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในกระบวนการของเราและในการติดต่อธุรกิจของบริษัท แผนประเมินความเสี่ยง CSR พัฒนาขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston และมาตรฐาน RBA รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่กำหนดภายในประเทศหรือภูมิภาค ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง CSR จะถูกพิจารณาอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดในกระบวนการภายในของบริษัท

Kingston เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบของเราในการตรวจสอบประวัติการดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความโปร่งใส ปณิธานของเราด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งความพยายามต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่พิสูจน์ได้จากรายงานประจำปีด้านความยั่งยืนของเรา GRI โดยระบุข้อมูลกิจกรรมด้านการเงินและปฏิบัติการต่าง ๆ ของ Kingston ในฐานะองค์กรไว้โดยละเอียด การแจ้งข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นการพิสูจน์การทำงานที่ตรวจสอบได้ของ Kingston และชี้ให้เป็นถึงความจริงจังของ Kingston ในการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงานและการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

Kingston มีหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่กำหนดความคาดหวังสำหรับพนักงานของ Kingston และซัพพลายเออร์ของเราไว้ หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston กำหนดนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม โดยระบุห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ทุก ๆ รูปแบบ พนักงาน ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ของ Kingston จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรา เพื่อรักษามาตรฐานและกระบวนการการตรวจสอบที่มีไว้เพื่อดำเนินการกับผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของ Kingston เกี่ยวกับแรงงานทาสยุคใหม่ Kingston มีกลไกการตรวจสอบและร้องเรียนซึ่งจัดไว้ให้สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก Kingston จะมีการตรวจสอบเหตุที่แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือการใช้แรงงานทาสในธุรกิจของตนหรือในเครือข่ายการจัดหา และดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ ทั้งนี้ยังไม่มีการแจ้งเหตุในลักษณะนี้ระหว่างรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston

ความมุ่งมั่นของ Kingston เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน และการบริหารจัดการซัพพลายเออร์

วิธีหนึ่งที่ Kingston ใช้เพื่อตรวจสอบคือโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของเรากับ Responsible Business Alliance (RBA). ในฐานะสมาชิกของ RBA เรามุ่งมั่นในการปรับประสานนโยบายและการทำงานของเราตามข้อกำหนดใน RBA Code of Conductรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของเราในการดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ สมาชิกของ RBA จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

การเป็นสมาชิก RBA ยังหมายถึง Kingston อาจถูกตรวจสอบโดยสมาชิก RBA อื่น ๆ หรือสามารถแจ้งขอให้มีการตรวจสอบซัพพลายเออร์ของบริษัทเองโดย RBA การตรวจสอบของ RBA จะมีขึ้นเพื่อพิจารณานโยบายและการทำงานของซัพพลายเออร์ในส่วนของความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และระบบจัดการหรือกำกับดูแลซัพพลายเออร์ของตน การตรวจสอบของ RBA ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองโดย RBA

การตรวจสอบซัพพลายเออร์ของ Kingston ช่วยในการปรับปรุงความตระหนักรู้และความทุ่มเทเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาของเรา การตรวจสอบซัพพลายเออร์จะมีขึ้นโดย Kingston ภายใต้แนวทางการตรวจสอบของ RBA และเป็นไปตามโครงสร้างการแก้ไขและติดตามผลของ RBA การตรวจสอบเพื่อติดตามผลจะมีขึ้นเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่าง ๆ และเพื่อช่วยให้สามารถขอคำชี้แจงจากซัพพลายเออร์และเกิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องในส่วนการทำงานเพื่อป้องปรามการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ เมื่อปี 2022 มีการตรวจสอบซัพพลายเออร์ขึ้น 4 ราย

นอกจากนี้ Kingston ยังกำหนดให้ซัพพลายเออร์จะต้องตอบแบบสำรวจการประเมินตนเอง (SAQ) เกี่ยวกับเงื่อนไขในการปฏิบัติงานและแผน CSR ที่มี SAQ ช่วยให้เราสามารถระบุสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแรงงานที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของเราในการร่วมงานต่อหรือในการปรับความสัมพันธ์ในปัจจุบันที่มีกับซัพพลายเออร์ เมื่อปี 2022 ซัพพลายเออร์ 138 รายถูกประเมินแนวทางการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

Kingston กำหนดและดำเนินแผนงานควบคุมการใช้แร่จากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งภายใต้ปณิธานของเราเพื่อช่วยในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ Kingston เป็นสมาชิกของ Responsible Minerals Initiative (RMI) ซึ่งมีแผนงานต่าง ๆ กำหนดไว้สำหรับจัดการกับปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่และการใช้แรงงานเด็ก การเป็นสมาชิกของ RMI ช่วยให้ Kingston สามารถจัดการและดูแลเครือข่ายการจัดหาที่ไม่ได้เลือกใช้แร่มีค่า (เช่น ดีบุก ทังสเตน แทนทาลัม ทองคำและโคบอลท์) จากเหมืองที่มีการใช้แรงงานทาสยุคใหม่หรือแรงงานเด็ก

การฝึกอบรม

Kingston ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาและจัดการฝึกอบรมด้าน CSR ให้กับไซต์งานของบริษัทในระดับภูมิภาค การฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston เป็นการตอกย้ำความคาดหวังว่าพนักงานของเรา บุคคลากรอื่น ๆ และซัพพลายเออร์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายและแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการทำงาน

ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้บริหารองค์กรและพนักงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในสายการผลิตที่สำคัญ ๆ ของเราจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปภายใต้กฎหมาย UK Modern Slavery Act เพื่อให้สามารถระบุสัญญาณเตือนของการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ภายในเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาของเรา ปัจจุบันเรายังมีการปรับปรุงแผนการฝึกอบรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับไซต์งานของเราแต่ละแห่งทั่วโลก

การประเมินและแจ้งข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ

การประเมินและแจ้งข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ Kingston กำหนดรอบการตรวจสอบของ RBA และทำการตรวจสอบภายในกับซัพพลายเออร์และส่วนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเหล่านี้ครอบคลุมทั้งการเยี่ยมชมสถานที่อย่างถี่ถ้วน การพูดคุยกับฝ่ายบริหาร การสัมภาษณ์แรงงานในสถานที่ปฏิบัติงาน การพิจารณาทบทวนเอกสาร และการประเมินประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพัก โรงอาหาร โรงบำบัดน้ำเสียและคลังสินค้า กระบวนการตรวจสอบออกแบบมาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ในประเด็นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรา รวมทั้งความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ข้อมูลจากการตรวจสอบของ RBA และ Kingston จะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Kingston เข้าใจดีถึงข้อจำกัดของกระบวนการตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้ Kingston จึงมีการประเมินการจัดหาวัสดุสำหรับปี 2022 เพื่อประเมินประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และนี่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของเราทั้งจากภายในและภายนอก ผลการประเมินที่ได้ทำให้ทราบถึงความสำคัญของประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

  1. สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  2. สวัสดิภาพของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. จริยธรรมทางธุรกิจ

ผลการประเมินนี้ทำให้ Kingston มีแผนในการประเมินการปรับปรุงการทำงานในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ในส่วนปฏิบัติการของเราและของซัพพลายเออร์ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของเราในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ การประเมินด้านความเป็นรูปธรรมจะจัดขึ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราทั้งจากภายในและภายนอก

นอกจากนี้ Kingston ยังมีการจัดส่งหลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรา รวมทั้งจดหมายแจ้งการรับทราบให้แก่ซัพพลายเออร์โดยตรงของเราเพื่อยืนยันว่าส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์จาก Kingston เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในประเทศที่มีการเปิดดำเนินกิจการ

การแจ้งข้อกังวลและปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

ไซต์งานในระดับภูมิภาคของ Kingston แต่ละแห่งจะมีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ใช้งานเพื่อรองรับการแจ้งเหตุสำหรับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือสำหรับแจ้งเหตุนี้สามารถใช้งานได้หลายภาษาสำหรับแจ้งข้อกังวลแบบไม่เปิดเผยตัว และเป็นช่องทางที่ได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายภายใน ช่องทางการสื่อสารภายใน และในการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยซัพพลายเออร์ก็สามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ด้วยเช่นกันตามที่มีระบุไว้ในหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston หลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรายังห้ามไม่ให้มีการตอบโต้ผู้ที่แจ้งข้อกังวล

หากมีการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ผ่านช่องทางการแจ้งเหตุของเรา Kingston จะมีการประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการกับปัญหาดังกล่าว ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ การดำเนินการใด ๆ อาจนำไปสู่การลดหรือระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์หรือการยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ การแจ้งเหตุเป็นการภายในอาจมีการกำหนดบทลงโทษ หรือเลิกจ้างผู้กระทำผิด

การรับรอง

คำแถลงเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่ภายใต้ข้อกฎหมายของสหราชอาณาจักรนี้ได้รับการรับรองโดยรองประธานฝ่ายธุรการของ Kingston Technology Company, Inc. และกรรมการบริหารของ Kingston Technology Europe Co LLP และ Kingston Digital Europe Co LLP

คำแถลงนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของ UK Modern Slavery Act และถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย The California Transparency in Supply Chains Act (SB 657 และ Australia Modern Slavery Act

รองประธานฝ่ายธุรการ
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
วันที่ 06/19/2023

ใบแจ้งยอดรายปีก่อนหน้า - ภาษาอังกฤษเท่านั้น

2017

2021

2020

2019

2018