Często zadawane pytania

Najczęstsze pytania

Nie można załadować pamięci DTVP-M lub DT4000-M. Czy istnieje sposób na ustalenie przyczyny awarii?

Tak. Po podłączeniu urządzenia należy uruchomić ponownie usługę Launcher i wygenerować plik dziennika, naciskając klawisze Ctrl+Alt+F6. Umożliwia to uzyskanie dodatkowych informacji pomocy technicznej przydatnych w procesie rozwiązywania problemów z logowaniem.

FAQ: KDT-052411-MNG-07

Part Specific FAQs

Na komputerze jest wyświetlany komunikat ostrzeżenia „Kingston DataTraveler requires an active SafeConsole server to make it operational” (Urządzenie Kingston DataTraveler wymaga do działania aktywnego serwera usługi SafeConsole), a korzystanie a pamięci DTVP-M lub DT4000-M jest niemożliwe. Jak rozwiązać ten problem?

Problem ten może wystąpić w następujących sytuacjach: Zablokowany jest port 443 — jeśli włączono zaporę, wymagane jest utworzenie wyjątku w celu otwarcia tego portu (443) i zezwolenia na ruch (tj. komunikację między klientem a serwerem).

Nie importowano klucza rejestru klienta ze strony Deployment (Wdrażanie). Należy przejść do kroku 1 na stronie Deployment (Wdrażanie), pobrać plik SafeConsole.reg i zainstalować go na komputerze. Plik rejestru (.reg) zawiera następujący klucz: HKCU\Software\BlockMaster\DTVPM z wartością ciągu "Console URL" i wartością danych "https://nazwa_serwera/safestick".

Nie zainstalowano certyfikatu przeglądarki internetowej ze strony SafeConsoleDeployment (Wdrażanie usługi SafeConsole) pod adresem https://server/safeconsole/deployment.html.

Klient urządzenia DTVP-M lub DT4000-M nie znajduje się w tej samej sieci, co usługa SafeConsole lub nie może nawiązać komunikacji z serwerem.

Urządzenie DTVP-M musi być w stanie komunikować się, łączyć się i rejestrować się w usłudze SafeConsole podczas inicjalizacji i/lub w każdym przypadku zresetowania urządzenia (DTVP-M/DT4000-M). Po zainicjowaniu urządzenia można używać jako standardowego zabezpieczonego urządzenia USB. UWAGA: Funkcja "resetowania" klienta może zostać wyłączona przed administratora usługi SafeConsole przez uaktywnienie opcji "Prohibit users from resetting" (Nie zezwalaj użytkownikom na resetowanie) w obszarze Device User Settings (Ustawienia użytkowników urządzeń).

FAQ: KDT-052411-MNG-01
What is causing the SafeConsole error stating "The certificate 'certificatename' presented by 'certificateissuer' is not trusted on this machine The reason is 'self signed certificate'. Please contact your administrator."?

If the browser certificate has not been installed from the Deployment page, the error message will occur prior to receiving the warning message.

FAQ: KDT-052411-MNG-02
Dlaczego podczas próby ponownej instalacji usługi SafeConsole jest wyświetlany komunikat o błędzie „Failed to connect to SafeConsole with HTTP error 500” (Nie można nawiązać połączenia z usługą SafeConsole, błąd HTTP 500)?

Ma to miejsce, jeśli usługa SafeConsole została odinstalowana, a następnie zainstalowana ponownie na tym samym hoście przy użyciu innego hasła certyfikatu niż podczas poprzedniej instalacji. W przypadku odinstalowywania usługi SafeConsole należy pamiętać o wykonaniu następujących czynności:

a. usuń certyfikaty przeglądarki zainstalowane podczas poprzedniej instalacji LUB b. zainstaluj ponownie usługę SafeConsole, korzystając z hasła certyfikatu, którego użyto podczas poprzedniej instalacji

Certificates for Internet Explorer can be found in the Trusted Root Certification Authority store [ToolsInternet OptionsContent TabCertificates ButtonTrusted Root Cert. Authorities Tab]

Certyfikaty dla przeglądarki Firefox znajdują się na karcie Servers (Serwery) w obszarze Certificate Manager (Menedżer certyfikatów) [Tools (Narzędzia) > Options (Opcje) > Advanced (Zaawansowane) > karta Encryption (Szyfrowanie) > przycisk View Certificates (Wyświetl certyfikaty) > karta Servers (Serwery)]

FAQ: KDT-052411-MNG-04
Po zaimportowaniu certyfikatu ze strony Deployment (Wdrażanie) usługi SafeConsole jest wyświetlany błąd dotyczący certyfikatu. Jak rozwiązać ten problem?

Certyfikat może być blokowany przez ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. Utwórz „witrynę zaufaną” pod adresem URL usługi SafeConsole w przeglądarce internetowej, na przykład https://nazwa_serwera

FAQ: KDT-052411-MNG-04
Czy administratorzy mogą ręcznie instalować pliki licencji (.lic) w usłudze SafeConsole?

Tak. Plik licencji można zainstalować ręcznie, kopiując go do folderu license i KONIECZNIE zmieniając jego nazwę na license.key.

(c:\Program Files\BlockMaster\SafeConsole 4.1.x\license)

FAQ: KDT-052411-MNG-05
Z jakiej lokalizacji pobieranie są informacje na stronie Deployment (Wdrażanie), np. dotyczące kluczy rejestru, certyfikatów itd.?

Nazwa domeny/serwera i pliki certyfikatów są generowane podczas instalacji oprogramowania SafeConsole for Kingston i kopiowane do folderu res (SafeConsole.reg, SafeConsole.crt, Group Name.reg itp.).

(c:\Program Files\BlockMaster\SafeConsole 4.1x\webapps\safeconsole\res)

FAQ: KDT-052411-MNG-06
Podczas próby zainicjowania urządzenia (DTVP-M/DT4000-M) jest wyświetlane okno z komunikatem „Are you 'workstation_name/current_user' and responsible for this Kingston DataTraveler?” (Czy jesteś użytkownikiem „nazwa_stacji_roboczej/bieżący_użytkownik” i ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z tego urządzenia Kingston DataTraveler). Co to oznacza?

Komunikat stanowi monit o potwierdzenie tożsamości użytkownika przed zainicjowaniem urządzenia. W tym przykładzie słowo BLOCKMASTER1 oznacza nazwę komputera (stacji roboczej), za pomocą którego podejmowana jest próba inicjalizacji urządzenia DTVP-M (lub DT4000-M), natomiast słowo bmAdmin to nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego do systemu. Kliknięcie przycisku „Yes” (Tak) powoduje kontynuowanie inicjalizacji, natomiast kliknięcie przycisku „No” (Nie) powoduje anulowanie procesu inicjalizacji i zapobiegnięcie użyciu urządzenia.

FAQ: KDT-052411-MNG-08
W systemie Windows podczas próby zapisu lub usunięcia danych z urządzenia DTVP-M lub DT4000-M wyświetlany jest komunikat o ochronie przed zapisem. Jaka jest tego przyczyna?

Użytkownik może być zalogowany do pamięci w trybie tylko do odczytu. W przypadku zalogowania się w trybie tylko do odczytu i konieczności odblokowania urządzeniaz pełnymi uprawnieniami do odczytu/zapisu na zabezpieczonej partycji, należy zamknąć urządzenie i zalogować się ponownie, usuwając przed logowaniem zaznaczenie pola wyboru „Read-Only Mode” (Tryb tylko do odczytu).

FAQ: KDT-052411-MNG-09
What is SafeConsole for Kingston?

SafeConsole for Kingston is an Enterprise Management software solution that offers full USB management of Kingston’s Managed secure Flash drives (DTVP-M/DT4000-M). With WEB-based accessibility and its user-friendly interface, SafeConsole for Kingston makes it easy to configure and manage all of the extended features of the managed drives, including remote password resets, device content management, and much more.

FAQ: KDT-052411-MNG-10
Podczas konfiguracji programu SafeConsole jest wyświetlany komunikat o błędzie „This request requires HTTP authorization” (To żądanie wymaga autoryzacji HTTP).
  1. Uruchom polecenie „nslookup [nazwa domeny]”, aby uzyska z serwera DNS informacje dotyczące adresów IP zamapowanych na tę nazwę domeny.
  2. Spróbuj wysłać sygnał ping na wszystkie te adresy IP i upewnij się, że są to adresy serwerów, a nie hostów klienckich.
  3. Jeśli host nie odpowie i będzie nieprawidłowy, usuń go z serwera DNS (upewnij się, że host nie istnieje i że można bezpiecznie go usunąć).
  4. Wykonaj ponownie kroki 1–3, ale użyj wartości domaindnszones.[nazwa domeny].
  5. Wykonaj ponownie kroki 1–3, ale użyj wartości forestdnszones.[nazwa domeny].
FAQ: KDT-102511-MNG-11

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Czat na żywo z pracownikiem działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Now
Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

1(800)435-0640 (closed)