เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

„Kingston“ atitikties deklaracija (DoC)

RED direktyva 2014/53/ES

Norėdami gauti atitikties deklaracijos kopiją, raštišką prašymą, kuriame būtų gaminio informacija ir modelio numeris, siųskite elektroniniu paštu:

[email protected]

arba šiuo adresu:

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK (Jungtinė Karalystė)