เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

ถ้อยแถลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขจาก Kingston

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันของ Kingston มีระบุไว้ดังต่อไปนี้ คุณสามารถข้ามไปยังเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยเลือกหัวข้อที่ต้องการจากรายการด้านล่าง:

Kingston ให้การรับประกันแก่ผู้ใช้ปลายทางรายแรกว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องของส่วนประกอบและการผลิตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งดังต่อไปนี้ Kingston จะดำเนินการภายใต้ทางเลือกและดุลพินิจเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีข้อบกพร่องจากการผลิตหรือในวัตถุดิบ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อม หรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยน จะจัดหาให้โดย Kingston ในรูปแบบการแลกเปลี่ยน ทั้งแบบเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หรือเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งหมดได้รับการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หาก Kingston ไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ได้ บริษัทจะคืนเงิน หรือคืนเครดิตตามมูลค่าปัจจุบันของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ขณะที่มีการเรียกร้องสิทธิ์การรับประกันหรือตามราคาที่จัดซื้อ จะต้องจัดหาหลักฐานยืนยันการจัดซื้อระบุวันที่เริ่มต้นและสถานที่จัดซื้อเดิม รวมทั้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์และราคา

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจาก (ก) การติดตั้งไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี ภัยธรรมชาติ ระบบจ่ายไฟขาดหรือเกิน ระบบกลไกที่ผิดปกติหรือเงื่อนไขแวดล้อม (ข) ความเสียหายที่ลักษณะภายนอก เช่น รอยขีดขวด รอยยุบและรอยแยกที่จอสัมผัสหรือเคส หรือ (ค) การแยกส่วนประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่มีผลหาก: (i) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำที่แจ้งไว้หรือ (ii) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่มีการแก้ไขข้อมูลบ่งชี้เดิม มีการลบหรือปิดบังข้อมูลนี้ หรือมีการดำเนินการหรือบรรจุอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบบมือสองหรือขายต่อโดยขัดต่อข้อบังคับด้านการส่งออกของ U.S.A. และของประเทศอื่น

สำหรับไดรฟ์ IronKey™ ข้อมูลการรองรับการทำงานมีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ทาง www.kingston.com Kingston ไม่ได้รับประกันใด ๆ ว่าซอฟต์แวร์ IronKey™ จะสามารถรองรับการทำงานกับฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการที่มีการปรับเปลี่ยนหรืออัพเกรดในอนาคต

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมเฉพาะการซ่อม เปลี่ยน คืนเงินหรือให้เครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ที่มีปัญหาตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่ให้ประกันต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหายหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นระหว่างพิจารณาสาเหตุของปัญหา หรือจากการถอด การให้บริการหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Kingston การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมซอฟต์แวร์จากภายนอก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ Kingston จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลต่อเนื่องเนื่องจากซอฟต์แวร์จากภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อหรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ในกรณีที่มีการเรียกร้องใด ๆ ความรับผิดชอบสูงสุดเพียงอย่างเดียวของ Kingston คือการจัดซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือคืนเงินตามความเหมาะสมภายใต้ดุลพินิจของ Kingston

ระยะเวลารับประกัน

การรับประกันผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน:**

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston ได้รับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน:

โมดูลหน่วยความจำ ได้แก่

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • หน่วยความจำขายปลีก
 • หน่วยความจำเฉพาะสำหรับเครื่องจาก Kingston:

แฟลชเมมโมรี่การ์ดประกอบไปด้วย

 • Secure Digital
 • การ์ด Secure Digital HC และ XC ไม่รวมการ์ด Industrial Temp และ Endurance
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia
 • Flash adapters

รับประกันห้าปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาห้าปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก:

 • ไดรฟ์ USB DataTraveler® (ยกเว้น DataTraveler 2000)
 • Design-In Client DRAM (“CBD”)
 • ไดรฟ์ IronKey™ (ยกเว้น IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • การ์ด Industrial Temp microSD (SDCIT)

SSD รับประกันภายใต้เงื่อนไขเป็นเวลาห้าปี:

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น: (i) ห้า (5) ปีนับจากวันที่จัดซื้อโดยลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางรายแรก (ii) เมื่อการใช้งาน SATA SSD ตามที่ตรวจวัดโดย SMART attribute 231 ที่ระบุ “ระดับการสึกหรอของ SSD” โดย Kingston แจ้งค่านอร์มัลไลซ์ที่หนึ่ง (1) จาก Kingston SSD Manager (“KSM”) หรือ (iii) เมื่อการใช้งาน NVME SSD ตามที่ระบุโดย Health attribute “Percentage Used” ของ Kingston ขึ้นถึงหรือสูงกว่าค่าหนึ่งร้อย (100) จาก KSM

KSM มีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ และมีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ Kingston ที่ kingston.com/SSDmanager สำหรับ SATA SSD ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่าการสึกหรอที่หนึ่งร้อย (100) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ถึงขีดจำกัดการรับประกันแล้วจะแสดงค่าการสึกหรอที่หนึ่ง (1) สำหรับ NVMe SSD ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้จะแสดงค่า Percentage Used ที่ 0 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ถึงขีดจำกัดการรับประกันแล้วจะแสดงค่า Percentage Used เกินกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อย (100)

ดูข้อมูลการรับประกันเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ได้จากตารางการรับประกันผลิตภัณฑ์ SSD ต่อไปนี้

ตารางการรับประกันภายใต้เงื่อนไข 5 ปี (SATA SSD)
ตระกูลไดรฟ์เลขชิ้นส่วน
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
ตารางการรับประกันภายใต้เงื่อนไข 5 ปี (NVME SSD)
ตระกูลไดรฟ์เลขชิ้นส่วน
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
ตารางการรับประกันภายใต้เงื่อนไข 5 ปี (SSD แบบพกพา)
ตระกูลไดรฟ์เลขชิ้นส่วน
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

รับประกันสามปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาสามปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก:

 • SSD ต่อพ่วง IronKey™ Vault Privacy 80 (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • การ์ด High Endurance microSD (SDCE)
 • การ์ด Industrial (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler® microDuo3 G2(DTDUO3G2) และ SSD ที่ระบุในตารางต่อไปนี้
ตารางการรับประกันสามปี (SATA SSD)
HyperX Savage SHSS37Axxx

SSD รับประกันภายใต้เงื่อนไขเป็นเวลาสามปี:

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น: (i) สาม (3) ปีนับจากวันที่จัดซื้อโดยลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางรายแรก (ii) เมื่อการใช้งาน SATA SSD ตามที่ตรวจวัดโดย SMART attribute 231 ที่ระบุ “ระดับการสึกหรอของ SSD” โดย Kingston แจ้งค่านอร์มัลไลซ์ที่หนึ่ง (1) จาก Kingston SSD Manager (“KSM”) หรือ (iii) เมื่อการใช้งาน NVME SSD ตามที่ระบุโดย Health attribute “Percentage Used” ของ Kingston ขึ้นถึงหรือสูงกว่าค่าหนึ่งร้อย (100) จาก KSM

KSM มีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ และมีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ Kingston ที่ kingston.com/SSDmanager สำหรับ SATA SSD ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่าการสึกหรอไว้ที่หนึ่งร้อย (100) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ครบอายุการรับประกันจะแสดงค่าส่วนแสดงการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1) สำหรับ NVMe SSD ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้จะแสดงค่า Percentage Used เป็น 0 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ครบอายุการรับประกันจะแสดง Percentage Used มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อย (100)

ดูข้อมูลการรับประกันเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ได้จากตารางการรับประกันผลิตภัณฑ์ SSD ต่อไปนี้
ตระกูลไดรฟ์เลขชิ้นส่วน
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
ตารางการรับประกันภายใต้เงื่อนไขสามปี (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

รับประกันสองปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาสองปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless - Gen 3
 • MobileLite® Wireless - Gen 2
 • รีดเดอร์ MobileLite®
 • รีดเดอร์ microSD
 • Nucleum
 • Workflow Station และ Workflow Readers
 • ผลิตภัณฑ์ภายใต้ Kingston Customization Program Kingston Customization Program จำกัดเงื่อนไขการตัดเครดิตหรือคืนเงินในช่วงระยะเวลารับประกันสองปี ในบางกรณี Kingston อาจตัดสินใจเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาซึ่งสั่งผ่าน Kingston Customization Program เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าที่สามารถใช้การได้

รับประกันหนึ่งปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก:

 • MobileLite® Wireless - Gen 1
 • ชุดอุปกรณ์เสริม DataTraveler®
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • รีดเดอร์ SD/MMC
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตแล้ว Kingston มีอำนาจโดยเด็ดขาดในการตัดสินใจส่งซ่อมผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแทนสินค้าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือคืนเงินบางส่วนของราคาจัดซื้อหรือพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมหรือเปลี่ยนแทนจะได้รับการคุ้มครองตามระยะเวลารับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขที่เหลือหรือเก้าสิบ (90) วัน พิจารณาจากช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้มีผลเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้รายแรกและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อเป็นชุดจะต้องส่งคืนเป็นชุดเพื่อรับสิทธิ์ประกันสินค้า

บริการทางเทคนิคฟรี

หากพบปัญหาระหว่างการติดตั้งหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Kingston ในภายหลัง สามารถติดต่อกับฝ่ายเทคนิคของ Kingston ได้ก่อนรับบริการซ่อม

ขอรับบริการทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ kingston.com/support

นอกจากนี้ Kingston ยังมีบริการทางเทคนิคภาษาอังกฤษจัดให้ฟรีสำหรับลูกค้าทั่วโลก

สหรัฐฯ และแคนาดา:

สามารถติดต่อกับฝ่ายเทคนิคของ Kingston ในสหรัฐฯ และแคนาดาได้โดยตรงที่หมายเลขติดต่อฟรี: +1 (800) 435-0640

ละตินอเมริกา:

ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ Kingston ในลาตินอเมริกาได้ที่ kingston.com/support.

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา:

สำหรับฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (ยกเว้นประเทศที่ระบุไว้แยกเฉพาะ) โปรดไปที่ kingston.com/support

เอเชีย:

สำหรับฝ่ายบริการทางเทคนิคในเอเชีย โปรดไปที่: kingston.com/support

รัสเซีย เบลารุส:

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston ในรัสเซีย: [email protected]

ยูเครน:

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston ในยูเครน: [email protected]

ประเทศในเอเชียกลางและคอเคซัส มอลโดว่า:

ติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคของ Kingston สำหรับประเทศในกลุ่ม CIS: [email protected]

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์การรับประกันและเงื่อนไข

ขอรับบริการตามสัญญารับประกันโดยส่งคืนสินค้าที่มีปัญหาไปยังจุดจัดซื้อเดิมหรือตัวแทนจำหน่ายของ Kingston ที่ได้รับอนุญาตที่คุณจัดซื้อสินค้าจาก Kingston กรุณายืนยันเงื่อนไขนโยบายการส่งคืนสินค้าก่อนส่งคืนสินค้า โดยปกติจะต้องระบุข้อมูลบ่งชี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น เลขรุ่นและซีเรียลนัมเบอร์ (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดปัญหาที่พบ คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดซื้อ ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมดหากมีการเปลี่ยนใหม่หรือคืนเงินจะถือเป็นทรัพย์สินของ Kingston เมื่อได้รับแล้ว สินค้าที่จัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่จะถูกจัดส่งโดย Kingston เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใต้กรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้นำเข้าหรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kingston จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับประกัน

สหรัฐฯ:

ในสหรัฐฯ คุณสามารถขอรับบริการตามสัญญารับประกันได้โดยตรงจากศูนย์บริการของ Kingston หลังจากได้รับเลขรับรองการส่งคืนสินค้า ("RMA") จาก Kingston เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอรับเลข RMA ได้โดยเข้าไปที่ kingston.com/support หรือติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ Kingston ที่เบอร์ +1 (714) 438-1810 หรือ +1 (800) 337-3719 สำหรับการส่งคืนหน่วยความจำ ValueRAM กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคที่เบอร์ +1 (800) 435-0640 เพื่อขอรับบริการหรือความช่วยเหลือใด ๆ เกี่ยวกับ RMA

หลังจากได้รับเลข RMA จาก Kingston แล้ว ภายในสามสิบ (30) วันคุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปที่ Kingston Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. โดยคุณจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง สินค้าที่จัดส่งไปยังศูนย์บริการจะต้องบรรจุให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการนำส่ง เลข RMA จาก Kingston จะต้องแสดงไว้ที่ด้านนอกของพัสดุอย่างชัดเจน หากคุณไม่ได้แสดงหมายเลข RMA ที่ด้านนอกของพัสดุ พัสดุจะถูกส่งคืนให้คุณโดยที่ยังไม่ได้เปิด

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา:

สำหรับยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา หากคุณไม่สามารถขอรับบริการตามสัญญารับประกันได้โดยตรงจากจุดซื้อเดิมหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kingston หรือผู้แทนจำหน่ายที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ คุณสามารถขอรับบริการตามสัญญารับประกันได้โดยตรงจากศูนย์บริการของ Kingston หลังจากได้รับเลขรับรองการส่งคืนสินค้า ("RMA") จาก Kingston แล้ว เลข RMA สามารถขอได้ผ่านทาง kingston.com/support ในบางกรณีเราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานการซื้อ

หลังจากได้รับเลข RMA จาก Kingston แล้ว ภายในสามสิบ (30) วันคุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปที่ Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. โดยคุณจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ผลิตภัณฑ์จะต้องบรรจุให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการนำส่ง เลข RMA จาก Kingston จะต้องแสดงไว้ที่ด้านนอกของพัสดุอย่างชัดเจน หากคุณไม่ได้แสดงหมายเลข RMA ที่ด้านนอกของพัสดุ พัสดุจะถูกส่งคืนให้คุณโดยที่ยังไม่ได้เปิด

เอเชีย:

ในเอเชีย กรุณาดูรายละเอียดสำหรับพื้นที่ของคุณ

ในไต้หวัน คุณสามารถขอรับบริการตามสัญญารับประกันได้ที่ (a) จุดซื้อเดิมของคุณ (b) ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตโดยไปที่ kingston.com/support/taiwan-service-centers หรือ (c) จากศูนย์บริการของ Kingston ได้โดยตรงหลังจากได้รับเลขรับรองสินค้าส่งคืน ("RMA") จาก Kingston แล้ว เลข RMA สามารถขอได้ผ่านทาง kingston.com/support/tw-rma-apply ในบางกรณีเราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานการซื้อ

เมื่อคุณได้รับเลข RMA จาก Kingston แล้ว ภายในเวลาสาม (3) วัน คุณจะต้องส่งสินค้าไปที่ Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053 โดยคุณจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ผลิตภัณฑ์จะต้องบรรจุให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการนำส่ง เลข RMA จาก Kingston จะต้องแสดงไว้ที่ด้านนอกของพัสดุอย่างชัดเจน หากคุณไม่ได้แสดงหมายเลข RMA ที่ด้านนอกของพัสดุ พัสดุจะถูกส่งคืนให้คุณโดยที่ยังไม่ได้เปิด

ในประเทศจีน คุณสามารถรับบริการตามสิทธิ์การรับประกันได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือโดยตรงจากศูนย์บริการของ Kingston สำหรับรายชื่อศูนย์บริการในประเทศจีน โปรดไปที่ kingston.com/support/china/center

สำหรับประเทศอื่นๆ ในเอเชียทั้งหมด โปรดติดต่อที่จุดซื้อเดิมของคุณเพื่อขอรับบริการตามสัญญารับประกัน หากคุณไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปที่จุดซื้อเดิมของคุณได้ โปรดติดต่อ Kingston โดยไปที่ kingston.com/support สำหรับบริการและความช่วยเหลือเกี่ยวกับ RMA

ข้อจำกัดสิทธิ์

Kingston และมีผลบอกล้างการรับประกันหรือการแสดงตัวอื่นใดทั้งหมดทั้งโดยทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามให้การรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Kingston ยกเว้นมีระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น นอกจากนี้ Kingston ขอจำกัดสิทธิ์การรับประกันอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ รวมทั้งการรับประกันอื่นใดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ มลรัฐ จังหวัดหรือหน่วยงานท้องถิ่นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด โดยอาจครอบคลุมไปถึงการรับประกันโดยนัยกรณีการไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อเป้าหมายเฉพาะด้านใด ๆ การรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้จำกัดอยู่ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดข้างต้น ในบางมลรัฐหรือบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดชอบภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข หรือการกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาสำหรับการรับประกันโดยนัย ในกรณีนี้ข้อจำกัดข้างต้นไม่ถือว่ามีผลกับคุณ

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ไม่ได้การรับรองสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือการใช้งานใด ๆ ที่หากเกิดข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดพลาดของผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นได้ Kingston ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการเสียชีวิตของบุคคลหรือการสูญเสีย การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กับอุปกรณ์ด้านการทหารหรือความมั่นคง อุปกรณ์ควบคุมการจราจร ระบบป้องกันภัยพิบัติและอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเพื่อช่วยชีวิต

ความรับผิดชอบโดยรวมของ Kingston ภายใต้การรับประกันนี้หรือการรับประกันอื่นใดทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย ให้จำกัดเฉพาะการซ่อม เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินเท่านั้น การให้บริการซ่อม เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวกรณีมีการละเมิดเงื่อนไขการรบประกันหรือ ข้อกฎหมายอื่นใด ภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อนุญาต Kingston ไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อผู้จัดซื้อหรือผู้ใช้ปลายทางสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston กรณีความเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายจากอุบัติการณ์หรืออันเป็นผลต่อเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อ ใช้หรือความบกพร่องในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kingston แม้ว่า Kingston จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม บางมลรัฐหรือบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้มีการคัดแยกหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติการณ์หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ในกรณีนี้ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ถือว่ามีผลกับคุณ

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ให้สิทธิ์ตามกฎหมายบางประการแก่คุณ โดยคุณยังคงสิทธิ์อื่น ๆ ตามที่มีในมลรัฐหรือในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประชากรในสหราชอาณาจักรหรือประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หากมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้โดยผู้บริโภค ไม่ใช่เพื่อการดำเนินธุรกิจ การรับประกันนี้เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในการผลิต ขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายได้จากศูนย์ให้คำแนะนำผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณ ข้อจำกัดสิทธิ์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำกัดหรือคัดแยกความรับผิดชอบของ Kingston ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเพิกเฉยหรือสำคัญผิดใด ๆ

การรับประกันนี้จัดหาโดย:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Embedded และ DRAM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะ โปรดดูคำชี้แจงการรับประกันสำหรับ Embedded DRAM และ ส่วนประกอบของ Design-in SSD

ผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย:

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ Kingston สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย

ปรับปรุงครั้งที่ : 01/2024

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 05/2023
05/2023 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024