เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

ISO 14001 - คำแถลงด้านการควบคุมมาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการตรวจสอบและลดผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทีมงานบริหารของ Kingston จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนและปรับใช้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับส่วนการผลิตของบริษัททั่วโลก ระบบเหล่านี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถจัดทำและดูแลระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ISO 14001 - คำแถลงด้านการควบคุมมาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Kingston ในการจัดการผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก

ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย มาตรฐาน ISO 14001 มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อผลักดันแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ๆ เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของตน และเพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่ามาตรฐานนี้จะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเชิงประสิทธิภาพไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็กล่าวถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการป้องกันมลพิษ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบข้อบังคับที่มี ที่สำคัญคือเป็นการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกจากการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถร่วมกันดูแลได้หากมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง

 

ISO 14001 เอกสารชี้แจงนโยบาย
Kingston, Fountain Valley, ISO 14001 KTFVISO14001.pdf
Kingston ประเทศจีน ISO 14001 KTCN_ISO14001.pdf
Kingston ไต้หวัน ISO 14001 KTTW-ISO14001.pdf
Kingston, สหราชอาณาจักร, ISO 14001 KTUKISO14001.pdf
Kingston, ไอร์แลนด์, ISO 14001 KT-IE-ISO14001.pdf

ISO 45001 - คำแถลงการควบคุมมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ISO 45001 - คำแถลงการควบคุมมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

Kingston ให้ความสำคัญในการจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมส่วนปฏิบัติการของบริษัททั่วโลก Kingston พร้อมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น มลรัฐและของรัฐบาลกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรฐาน ISO 45001

ISO 45001 หรือ OHSAS 18001 เดิมคือระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Assessment Series โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลปัจจัยเสี่ยงด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยต่าง ๆ ที่มี มาตรฐานนี้พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศชั้นนำเพื่อตอบรับกับความต้องการด้านมาตรฐานกลางเพื่อการรับรองและประเมินอย่างเป็นทางการ แม้ว่ามาตรฐานนี้จะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเชิงประสิทธิภาพไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็กล่าวถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการอันตรายและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติการระเบียบข้อบังคับที่มี

Kingston มีแผนงานและกระบวนการทำงานมากมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน การป้องกันเครื่องจักร การล็อคแยก/ปิดแยกอุปกรณ์ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นและป้องกันการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชมส่วนปฏิบัติการของบริษัท พนักงานทุกคนพร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่ในการพิจารณาและแจ้งปัญหาด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการปรับใช้แนวทางที่กำหนดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ISO 45001 เอกสารชี้แจงนโยบาย
Kingston ประเทศจีน ISO 45001 KTCN-ISO45001.pdf
Kingston ไต้หวัน ISO 45001:2018 KTTW-ISO-45001.pdf
Kingston ไต้หวัน CNS 45001:2018 KTTW-CNS-45001.pdf
Kingston ไอร์แลนด์ ISO 45001 KTIL-ISO45001.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO 45001 KTCFV-ISO45001.pdf
Kingston, สหราชอาณาจักร, ISO 45001 KTUKISO45001.pdf