Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Δήλωση συμμόρφωσης Kingston (DoC)

Οδηγία RED 2014/53/ΕΕ

Για να λάβετε ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης παρακαλείσθε να στείλετε γραπτό αίτημα, παρέχοντας πληροφορίες για τον αριθμό προϊόντος και μοντέλου, σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

[email protected]

ή

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK