Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI)

GRI logo

Là đơn vị tạo lập nên các tiêu chuẩn báo cáo bền vững toàn cầu, nền tảng báo cáo có tên Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI)* được Kingston sử dụng để công bố các tác động môi trường và xã hội tại mỗi cơ sở của chúng tôi. Khi tuân thủ và tham gia báo cáo GRI, chúng tôi mong muốn công bố một cách minh bạch về mục đích, tầm nhìn và chiến lược của mình nhằm cải thiện tác động của công ty đến môi trường và xã hội.

Xem Báo cáo Bền vững năm 2023 của Kingston

Dự án Công bố lượng khí thải Cacbon (CDP)

CDP logo

Để luôn là một công ty và một đối tác kinh doanh hoàn toàn minh bạch, Kingston thực hiện các báo cáo thường niên về những hoạt động gây tác động đến khí hậu và hoạt động quản trị của mình bằng cách sử dụng nền tảng báo cáo có tên Dự án Công bố lượng khí thải Cacbon (CDP)*. Đây là một nền tảng bền vững được sử dụng trên toàn cầu để yêu cầu cung cấp dữ liệu toàn diện về các hoạt động tác động đến khí hậu của cả Kingston và các hoạt động thuê ngoài. Dữ liệu này được thu thập từ mỗi cơ sở của chúng tôi trên toàn thế giới và cung cấp một phương pháp không chỉ để đo lường mà còn cải thiện tác động của chúng tôi đối với cộng đồng của mình.