Dyski SSD Design-in

Warunki ograniczonej gwarancji

Firma Kingston Digital, Inc. („Kingston”) gwarantuje klientowi (producent OEM, „klient”), że cała linia produkowanych przez nią dysków SSD Design-In („produkty”) będzie wolna od wad materiałowych i wad wykonania w warunkach normalnej eksploatacji i obsługi przez określony czas gwarancji, wskazany poniżej. Niniejsza gwarancja obejmuje każdy produkt przez trzy (3) lata od daty wysyłki lub do końca eksploatacji produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej („okres gwarancji”). Każdy produkt, który w okresie gwarancji nie działa zgodnie z gwarancją, firma Kingston według własnego uznania naprawi, wymieni na produkt podobny lub oferujący równoważne funkcje albo przekaże na konto klienta kwotę równą cenie zapłaconej za dany produkt. Firma Kingston w racjonalnie uzasadnionym czasie dokona naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu zwróconego w ramach gwarancji albo dokona zwrotu zapłaconej kwoty na konto klienta.

Wyrażając zgodę na warunki umowy handlowej między przedsiębiorstwami dotyczącej zakupu produktów, do której jest dołączona ta gwarancja, klient uzyskuje tytuł do gwarancji na warunkach przedstawionych poniżej. Aby skorzystać z tej gwarancji, (i) klient musi postępować zgodnie z udzielonymi przez firmę Kingston instrukcjami zwracania produktów; (ii) klient musi niezwłocznie i w okresie gwarancji na piśmie powiadomić firmę Kingston o wadliwym produkcie oraz dostarczyć opis nieprawidłowego działania produktu; (iii) produkt musi zostać zwrócony do punktu serwisowego wskazanego przez firmę Kingston na ryzyko i koszt klienta; oraz (iv) firma Kingston musi być przekonana, że rzeczona usterka istnieje i nie została spowodowana wypadkiem, nieprawidłową eksploatacją, zaniedbaniem, modyfikacją, naprawą, nieprawidłową instalacją lub nieprawidłowym testowaniem produktu. W przypadku, gdy firma Kingston ustali, że produkt nie jest wadliwy lub że jego uszkodzenie zostało spowodowane wypadkiem, nieprawidłową eksploatacją, zaniedbaniem, modyfikacją, naprawą, nieprawidłową instalacją lub nieprawidłowym testowaniem produktu, klient poniesie wszelkie koszty diagnozowania i analizowania wady, wysyłki oraz inne powiązane koszty.

Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieprawidłowo użytkowane (wyładowanie statyczne, nieprawidłowa instalacja, naprawa, wypadek lub użytkowanie niezgodne z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Kingston), zaniedbane lub modyfikowane, oraz produktów, których firma Kingston nie ma możliwości poddania testom w normalnych warunkach eksploatacji.

Usterki wywołane nadmiernym obciążeniem operacjami zapisu uważane są za osiągnięcie końca okresu eksploatacji produktu i nie są objęte tą gwarancją. W przypadku implementacji atrybutu SMART dla dysków SSD SATA firmy Kingston wskaźnik zużycia nowego, nieużywanego produktu ma dla atrybutu SMART 231 (E7h), oznaczonego jako „SSD Life Remaining”, wartość sto (100), a koniec okresu gwarancji następuje, gdy wskaźnik zużycia ma wartość jeden (1). Wartość procentowego wskaźnika zużycia (atrybut „Percentage Used”) nowego, nieużywanego dysku SSD z interfejsem NVMe wynosi 0, natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit gwarancji, wartość tego wskaźnika wynosi sto (100). Więcej informacji jest dostępnych na stronie Kingston.com/wa.

Zapewnienie odpowiedniego marginesu dla systemu hosta i zgodności aplikacji należy do obowiązków producenta systemu (OEM). Gwarancja nie obejmuje usterek związanych ze zużywaniem się układów NAND. Produkty zostały zaprojektowane jako produkty pamięci masowej klasy konsumenckiej lub klienckiej. Wykorzystanie produktów w zastosowaniach innego typu lub stosowanie obciążeń większych niż określone w specyfikacji produktu może spowodować przedwczesne zużycie lub awarię, które nie są objęte niniejszą gwarancją.

Ponadto firma Kingston świadczy usługi gwarancyjne tylko pierwszemu klientowi, który zastosuje produkty w swoich urządzeniach po przeprowadzeniu procesu kwalifikacji z udziałem firmy Kingston.

Wszystkie zwrócone produkty stają się własnością firmy Kingston. Produkty zamienne mogą być fabrycznie nowe lub odnowione, według uznania firmy Kingston. Każdy wymieniony lub naprawiony produkt jest objęty gwarancją przez czas 90 dni lub do końca okresu pierwotnej gwarancji na zakupiony produkt (zastosowanie ma ten okres, który jest dłuższy). Firma Kingston nie odpowiada za żadne oprogramowanie lub sprzęt użytkownika, dane konfiguracji ani za dane umieszczone bądź zapisane w produkcie lub zintegrowane z produktem zwracanym do firmy Kingston w ramach gwarancji.

Przed zwróceniem produktu do firmy Kingston klient musi skontaktować się z firmą Kingston w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu towaru (Return Material Authorization, RMA). Każdy produkt zwrócony do firmy Kingston bez ważnego numeru autoryzacji zwrotu towaru wyraźnie wskazanego na zewnętrznej stronie opakowania zostanie odesłany klientowi na jego koszt. Firma Kingston pokrywa koszty zwrotu wadliwych produktów pod warunkiem przestrzegania przez klienta instrukcji wysyłki udzielonych przez dział RMA firmy Kingston. Firma Kingston nie odpowiada za koszty wysyłki produktu odsyłanego do klienta.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEJ GWARANCJI I WSZELKICH WARUNKÓW WYMIENIONYCH W TYM DOKUMENCIE FIRMA KINGSTON UDOSTĘPNIA WSZYSTKIE PRODUKTY PROTOTYPOWE, PROJEKTY REFERENCYJNE ORAZ OPROGRAMOWANIE PRODUKTÓW „TAKIE, JAKIMI SĄ” I NIE UDZIELA NA NIE ŻADNEJ GWARANCJI.

WYŁĄCZNA GWARANCJA: W PRZYPADKU GDY PRODUKT FIRMY KINGSTON NIE DZIAŁA TAK JAK GWARANTUJE TO FIRMA KINGSTON, JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU ALBO UZNANIE KONTA KLIENTA, PRZY CZYM WYBÓR RODZAJU ZADOŚĆUCZYNIENIA PODEJMUJE FIRMA KINGSTON. POWYŻSZE GWARANCJE I ZADOŚĆUCZYNIENIA ZASTĘPUJĄ I WYKLUCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, JAWNE LUB DOROZUMIANE, WYNIKAJĄCE Z FAKTÓW LUB Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWE LUB INNEGO RODZAJU, W TYM GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA KINGSTON NIE PRZYJMUJE I NIKOGO NIE UPOWAŻNIA DO PRZYJMOWANIA ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ I UŻYTKOWANIEM JEJ PRODUKTÓW. W RAMACH TEJ GWARANCJI FIRMA KINGSTON NIE PONOWI ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI PO WYKONANIU TESTÓW I OGLĘDZIN PRODUKTU USTALI, ŻE DOMNIEMANA WADA NIE ISTNIEJE ALBO ZOSTAŁA SPOWODOWANA PRZEZ KLIENTA LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ, ZANIEDBANIEM, NIEPRAWIDŁOWĄ INSTALACJĄ LUB TESTOWANIEM, PRÓBĄ NAPRAWY PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE OSOBY ALBO JAKĄKOLWIEK INNĄ PRZYCZYNĄ WYKRACZAJĄCĄ POZA PRZEWIDZIANY SPOSÓB UŻYTKOWANIA PRODUKTU, WYPADKIEM, POŻAREM, WYŁADOWANIEM ATMOSFERYCZNYM LUB INNYM CZYNNIKIEM RYZYKA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ŻADNYM WYPADKU, FIRMA KINGSTON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC NIEDOPATRZENIA) ZA INCYDENTALNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, LUB SZCZEGÓLNE SZKODY I ODSZKODOWANIA KARNE, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, ANI ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, STRATY W DZIAŁALNOŚCI FIRMY ANI ZA ŻADNE INNE STRATY FINANSOWE, ANI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH BĄDŹ UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ UŻYTKOWANIEM, DZIAŁANIEM, WADĄ LUB PRZERWĄ W UŻYTKOWANIU PRODUKTU, NAWET JEŚLI FIRMA KINGSTON ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KINGSTON WOBEC KLIENTA W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY, JAKĄ KLIENT ZAPŁACIŁ ZA PRODUKT, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE POWIĘKSZONEJ O KONIECZNE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ FIRMĘ KINGSTON.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA ŻADNYCH JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA FIRMIE KINGSTON NA WYKLUCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WÓWCZAS W MAKSYMALNYM MOŻLIWYM ZAKRESIE GWARANCJE TE SĄ OGRANICZONE DO OKRESU JAWNEJ GWARANCJI. NA KAŻDY PRODUKT WYMIENIONY FIRMA KINGSTON UDZIELA OGRANICZONEJ GWARANCJI NA OKRES ALBO 90 DNI, ALBO DO KOŃCA POZOSTAŁEGO OKRESU GWARANCJI ORYGINALNEGO PRODUKTU (ZASTOSOWANIE MA TEN OKRES, KTÓRY JEST DŁUŻSZY).

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE BĘDZIE WYŁĄCZAĆ ANI OGRANICZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KINGSTON ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIAMI FIRMY KINGSTON.

Rev. 08/2021