Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Kingstons overensstemmelseserklæring

Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EF

For at få en kopi af overensstemmelseserklæringen bedes du sende en skriftlig anmodning, med produktoplysninger og modelnummer, til enten:

[email protected]

eller

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Storbritannien

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.