Xác thực ASUS

Tìm model máy chủ hoặc bo mạch chủ của bạn dưới đây để xem danh sách các linh kiện Kingston đã được Asus thử nghiệm và kiểm nghiệm.

Vui lòng liên hệ với Văn phòng đại diện của Kingston nếu bạn có bất kì thắc mắc nào.

ASUS

Bo mạch chủ Mã sản phẩm của Kingston Xác thực
Z11PA-D8, Z11PA-D8C KSM29RD4/32MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS8/8HAI, KVR24R17S8/8MA, KVR24L17Q4/32 Xác thực
Z11PA-U12, Z11PA-U12/10G-2S KSM32RD4/32HDR, KSM29RD4/32HDR, KSM26RD4/32MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS8/8HAI Xác thực
Z11PR-D16, RS520-E9-RS12-E, RS520-E9-RS8 KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS8/8HAI Xác thực
Z11PG-D16, ESC4000 G4, ESC4000 G4S KSM32RD8/16HDR, KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RD8/16MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS8/8HAI Xác thực
Z11PG-D24, ESC8000 G4 Series KSM32RD4/32HDR, KSM29RD4/32HDR, KSM26RD4/32MEI, KSM26RD8/16MEI Xác thực
P11C-C/4L, P11C-E/4L, TS300-E10-PS4, RS300-E10-RS4, RS300-E10-PS4 KSM26ED8/16ME, KSM26ES8/8ME Xác thực
WS C621E SAGE, TS700-E9-RS8, TS700-E9-PS4 KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS8/8HAI Xác thực
E900 G4, WS980T KSM26RD4/32HAI, KSM26RS8/8HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM29RD4/32MEI, KSM32RD4/32HDR Xác thực
Z11PP-D24, RS720-E9-RS12-E, RS720-E9-RS8-G, RS700-E9-RS12, RS720-E9-RS8, RS700-E9-RS4 KSM29RD4/32HDR, KSM29RD8/16HDR, KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS8/8HAI Xác thực
KNPP-D32, RS700A-E9-RS12, RS720A-E9, RS700A-E9 series, RS720A-E9 series KSM26RS8/8HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32MEI Xác thực
Z11PH-D12, RS720Q-E9-RS8-S, RS720Q-E9-RS24-S, Z11PH-D12 Series, RS720Q-E9 series KSM32RD4/32HDR, KSM29RD8/16HDR, KSM32RD8/16HDR, KSM26RS8/8HAI, KSM26RD8/16MEI, KSM26RD4/32MEI Xác thực
Z11PR-D16-DC, RS500-E9-RS4, RS500-E9-PS4, RS500-E9-RS4-U KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RD8/16MEI, KSM26RS8/8HAI Xác thực
WS C246 PRO, E500 G5 KSM26ES8/8ME, KSM26ED8/16ME Xác thực
WS690T KSM26ES8/8ME, KSM26ED8/16ME Xác thực
E700 G4, ESC700 G4, WS880T KSM32RD4/32HDR, KSM29RD4/32HDR, KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RS4/16HAI Xác thực
WS C422 PRO/SE KSM26RD4/32HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI Xác thực
WS C422 SAGE/10G KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS8/8HAI Xác thực
WS X299 PRO KVR26N19D8/16, KVR26N19S8/8, KVR24N17D8/16, KVR24N17D8/8, KVR24N17S8/8, KVR24N17S8/4 Xác thực
KMPG-U8, ESC4000A-E11 KSM32RS8/16MFR, KSM32RD8/32MFR Xác thực
PRO WS C621-64L SAGE, Pro E800 G4 KSM26RS4/16HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM29RD4/32MEI, KSM29RD4/32HDR, KSM32RD4/32HDR Xác thực

Sản phẩm hết hạn

Bo mạch chủ Mã sản phẩm của Kingston Xác thực
D1521D4I KVR24R17D4/16, KVR21N15S8/4 Xác thực
C3558D4U-2OP KVR21N15S8/4, KVR21R15S4/8 Xác thực
C3558D4I-4L KVR21R15S4/8, KVR21N15D8/8, KVR21N15S8/4, KVR21E15S8/4HA Xác thực
C3758D4I-4L KVR21R15S4/8 Xác thực
EP2C612D16FM KVR21R15S4/8, KVR21R15D4/16 Xác thực
EP2C612D16FM-N KVR21R15S4/8, KVR21R15D4/16 Xác thực
EP2C612D16-2L2T KVR21R15S4/8, KVR21R15D4/16, KVR24R17S8/8MA Xác thực
EPC612D8A KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 Xác thực
EPC612D8A-TB KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 Xác thực
EPC612D8 KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 Xác thực
EP2C612D8 KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 Xác thực
EP2C612D8-8R KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 Xác thực
EP2C612D8-2T8R KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 Xác thực
EP2C612D16SM KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 Xác thực
EP2C612D16SM-2T KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 Xác thực
EP2C612D16NM KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 Xác thực
EP2C612D16NM-8R KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 Xác thực
EP2C612D16NM-2T8R KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 Xác thực
EP2C612D16NM-2T KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 Xác thực
EP2C612D16C-4L KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 Xác thực
EPC612D4U KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21L15Q4/32, KVR21R15D4/16 Xác thực
EPC612D4U-2T8R KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21L15Q4/32, KVR21R15D4/16 Xác thực
EPC612D4U-8R KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21L15Q4/32, KVR21R15D4/16 Xác thực
E3C204-V+ KVR1600D3E11S/4G, KVR16E11/4, KVR16E11/8, KVR1333D3E9S/4G, KVR13E9/4HC, KVR13E9/8HM Xác thực
E3C204-4L KVR1600D3E11S/4G, KVR16E11/4, KVR16E11/8, KVR1333D3E9S/4G, KVR13E9/4HC, KVR13E9/8HM Xác thực
E3C204 KVR1600D3E11S/4G, KVR16E11/4, KVR16E11/8, KVR1333D3E9S/4G, KVR13E9/4HC, KVR13E9/8HM Xác thực
E3C204-V4L KVR1600D3E11S/4G, KVR16E11/4, KVR16E11/8, KVR1333D3E9S/4G, KVR13E9/4HC, KVR13E9/8HM Xác thực
E3C224-V+ KVR16LE11/8EF, KVR16E11/8, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4KF, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8HM, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
E3C224-4L KVR16LE11/8EF, KVR16E11/8, KVR16E11/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8HM, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
E3C224 KVR16LE11/8EF, KVR16E11/8, KVR16E11/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8HM, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
E3C224-V4L KVR16LE11/8EF, KVR16E11/8, KVR16E11/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8HM, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
E3C224D2I KVR16LE11/8KF, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8I, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
E3C226D2I KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LE11/8EF, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-S6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-4L/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-2T2OS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-2L+2OS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-2L+OS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-2TS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-2T2O/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-2T/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-2L+/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EP2C602-S6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
EPC602D8A KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16N11H/8, KVR16LR11D8/8KF, KVR16N11H/4, KVR16R11S4/4HC, KVR16LE11S8/4KF, KVR16LR11D4/16HA, KVR16R11D4/16, KVR13LL9Q4/32 Xác thực
EP2C602-2TS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
2U12L6SW-2TS6 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
E3C224D4M-16RE KVR16LE11S8/4KF Xác thực
E3C224D4I-14S KVR16LE11S8/4KF Xác thực
1U12LX-14S KVR16LE11S8/4KF Xác thực
C2750D4I KVR16N11H/8, KVR16N11H/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR16LE11S8/4KF, KVR1333D3E9S/4G Xác thực
1U12LW-C2750 KVR16N11H/8, KVR16N11H/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR16LE11S8/4KF, KVR1333D3E9S/4G Xác thực