Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Bộ nhớ được Intel chứng nhận

Kingston đã thiết lập quan hệ vững chắc với Intel kể từ năm 1998. Bộ nhớ Kingston Server Premier được thử nghiệm để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Intel để có được sự tương thích với các bo mạch chủ và hệ thống máy chủ của công ty. Tìm model máy chủ hoặc bo mạch chủ của bạn dưới đây để xem danh sách các linh kiện Kingston đã được Advanced Validation Labs (AVL) kiểm nghiệm thay mặt Intel.

Vui lòng liên hệ với Văn phòng đại diện của Kingston nếu bạn có bất kì thắc mắc nào.

Bo mạch chủ

S2600WF (Wolf Pass), R1208WFTYS, R1208WFTYSR, R1304WF, R1304WF0YS, R1304WFTYS, R2000WF, R2208WF0ZS, R2208WF0ZSR, R2208WFQZS, R2208WFQZSR, R2208WFTZS, R2208WFTZSR, R2224WFQZS, R2224WFTZS, R2224WFTZSR, R2308WFTZS, R2308WFTZSR, R2312WF0NP, R2312WF0NPR, R2312WFQZS, R2312WFTZS, R2312WFTZSR, S2600WF0, S2600WFQ, S2600WFT, S2600WFTR
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM29LQ4/64HCI Xác thực
KSM29LQ4/64HCM Xác thực
KSM29RD4/32HCI Xác thực
KSM29RD4/32MEI Xác thực
KSM29RS4/16HCI Xác thực
KSM29RS4/16MEI Xác thực
KSM29RD8/16HCI Xác thực
KSM29RD8/16MEI Xác thực
KSM29RS8/8HCI Xác thực
KSM29RS8/8MEI Xác thực
KSM26LQ4/64HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCM Xác thực
KSM26LQ4/64HAM Xác thực
KSM26LQ4/64HAI Xác thực
KSM26RD4/32MEI Xác thực
KSM26RD4/32HCI Xác thực
KSM26RD4/32HAI Xác thực
KSM26RS4/16MEI Xác thực
KSM26RS4/16HCI Xác thực
KSM26RS4/16HAI Xác thực
KSM26RD8/16HCI Xác thực
KSM26RD8/16MEI Xác thực
KSM26RD8/16HAI Xác thực
KSM26RS8/8MEI Xác thực
KSM26RS8/8HCI Xác thực
KSM26RS8/8HAI Xác thực
KSM24RD4/32MEI Xác thực
KSM24RD4/32MAI Xác thực
KSM24RD4/32HAI Xác thực
KSM24RS4/16MEI Xác thực
KSM24RS4/16MAI Xác thực
KSM24RS4/16HAI Xác thực
KSM24RD8/16MEI Xác thực
KSM24RD8/16MAI Xác thực
KSM24RD8/16HAI Xác thực
KSM24RS8/8MEI Xác thực
KSM24RS8/8MAI Xác thực
KSM24RS8/8HAI Xác thực

Bo mạch chủ

S2600BP (Buchanan Pass), BBS2600BPB, BBS2600BPQ, BBS2600BPS, HNS2600BPB, HNS2600BPB24, HNS2600BPQ, HNS2600BPQ24, HNS2600BPS, HNS2600BPS24, HNS2600BPBLC, VRN2224BPAF6, S2600BP
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM29LQ4/64HCM Xác thực
KSM29LQ4/64HCI Xác thực
KSM29RD4/32MEI Xác thực
KSM29RD4/32HCI Xác thực
KSM29RS4/16MEI Xác thực
KSM29RS4/16HCI Xác thực
KSM29RD8/16MEI Xác thực
KSM29RD8/16HCI Xác thực
KSM29RS8/8MEI Xác thực
KSM29RS8/8HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCM Xác thực
KSM26LQ4/64HAI Xác thực
KSM26LQ4/64HAM Xác thực
KSM26RD4/32HAI Xác thực
KSM26RD4/32HCI Xác thực
KSM26RD4/32MEI Xác thực
KSM26RS4/16HAI Xác thực
KSM26RS4/16MEI Xác thực
KSM26RD8/16HAI Xác thực
KSM26RD8/16HCI Xác thực
KSM26RD8/16MEI Xác thực
KSM26RS8/8HAI Xác thực
KSM26RS8/8HCI Xác thực
KSM26RS8/8MEI Xác thực
KSM24RD4/32HAI Xác thực
KSM24RD4/32MAI Xác thực
KSM24RD4/32MEI Xác thực
KSM24RS4/16HAI Xác thực
KSM24RS4/16MAI Xác thực
KSM24RS4/16MEI Xác thực
KSM24RD8/16HAI Xác thực
KSM24RD8/16MAI Xác thực
KSM24RD8/16MEI Xác thực
KSM24RS8/8HAI Xác thực
KSM24RS8/8MAI Xác thực
KSM24RS8/8MEI Xác thực

Bo mạch chủ

S2600ST (Sawtooth Pass)
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM29LQ4/64HCM Xác thực
KSM29LQ4/64HCI Xác thực
KSM29RD4/32MEI Xác thực
KSM29RD4/32HCI Xác thực
KSM29RS4/16MEI Xác thực
KSM29RS4/16HCI Xác thực
KSM29RD8/16MEI Xác thực
KSM29RD8/16HCI Xác thực
KSM29RS8/8MEI Xác thực
KSM29RS8/8HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCM Xác thực
KSM26LQ4/64HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HAM Xác thực
KSM26LQ4/64HAI Xác thực
KSM26RD4/32MEI Xác thực
KSM26RD4/32HCI Xác thực
KSM26RD4/32HAI Xác thực
KSM26RS4/16MEI Xác thực
KSM26RS4/16HCI Xác thực
KSM26RS4/16HAI Xác thực
KSM26RD8/16MEI Xác thực
KSM26RD8/16HCI Xác thực
KSM26RD8/16HAI Xác thực
KSM26RS8/8HCI Xác thực
KSM26RS8/8MEI Xác thực
KSM26RS8/8HAI Xác thực
KSM24RD4/32MEI Xác thực
KSM24RD4/32MAI Xác thực
KSM24RD4/32HAI Xác thực
KSM24RS4/16MEI Xác thực
KSM24RS4/16MAI Xác thực
KSM24RS4/16HAI Xác thực
KSM24RD8/16MEI Xác thực
KSM24RD8/16MAI Xác thực
KSM24RD8/16HAI Xác thực
KSM24RS8/8MEI Xác thực
KSM24RS8/8MAI Xác thực
KSM24RS8/8HAI Xác thực

Bo mạch chủ

S2600WT (Wildcat Pass)
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM26LQ4/64HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCM Xác thực
KSM26RD4/32HCI Xác thực
KSM26RD4/32MEI Xác thực
KSM26RS4/16MEI Xác thực
KSM26RD8/16HCI Xác thực
KSM26RD8/16MEI Xác thực
KSM26RS8/8HCI Xác thực
KSM26RS8/8MEI Xác thực
KSM24RD4/32HCI Xác thực
KSM24RD4/32MEI Xác thực
KSM24RS4/16HCI Xác thực
KSM24RS4/16MEI Xác thực
KSM24RD8/16HCI Xác thực
KSM24RD8/16MEI Xác thực
KSM24RS8/8HCI Xác thực
KSM24RS8/8MEI Xác thực
KSM24LQ4/64HMM Xác thực
KSM24LQ4/64HMI Xác thực
KVR24R17D8/16I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/8I Xác thực
KVR24R17D4/16I Xác thực
KVR24R17S8/8I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/16I Xác thực
KVR24R17D4/32I Xác thực Xác thực
KVR24R17S8/4I Xác thực Xác thực
KVR24L17Q4/32I Xác thực
KVR21R15S8/4I Xác thực
KVR21R15D8/8I Xác thực Xác thực
KVR21R15S4/8I Xác thực Xác thực
KVR21R15D4/16I Xác thực Xác thực

Bo mạch chủ

S2600CW (Cottonwood Pass)
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM26LQ4/64HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCM Xác thực
KSM26RD4/32HCI Xác thực
KSM26RD4/32MEI Xác thực
KSM26RS4/16HCI Xác thực
KSM26RS4/16MEI Xác thực
KSM26RD8/16HCI Xác thực
KSM26RD8/16MEI Xác thực
KSM26RS8/8HCI Xác thực
KSM26RS8/8MEI Xác thực
KSM24LQ4/64HMM Xác thực
KSM24LQ4/64HMI Xác thực
KSM24RD4/32HCI Xác thực
KSM24RD4/32MEI Xác thực
KSM24RS4/16MEI Xác thực
KSM24RD8/16HCI Xác thực
KSM24RD8/16MEI Xác thực
KSM24RS8/8HCI Xác thực
KSM24RS8/8MEI Xác thực
KVR24R17D8/16I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/8I Xác thực
KVR24R17D4/16I Xác thực
KVR24R17S8/8I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/16I Xác thực
KVR24R17D4/32I Xác thực Xác thực
KVR24R17S8/4I Xác thực Xác thực
KVR24L17Q4/32I Xác thực
KVR21R15S8/4I Xác thực
KVR21R15D8/8I Xác thực Xác thực
KVR21R15S4/8I Xác thực Xác thực
KVR21R15D4/16I Xác thực Xác thực

Bo mạch chủ

S2600TP (Taylor Pass)
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM26LQ4/64HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCM Xác thực
KSM26RD4/32HCI Xác thực
KSM26RD4/32MEI Xác thực
KSM26RS4/16HCI Xác thực
KSM26RS4/16MEI Xác thực
KSM26RD8/16HCI Xác thực
KSM26RD8/16MEI Xác thực
KSM26RS8/8HCI Xác thực
KSM26RS8/8MEI Xác thực
KSM24RD4/32HCI Xác thực
KSM24RD4/32MEI Xác thực
KSM24RS4/16MEI Xác thực
KSM24RD8/16HCI Xác thực
KSM24RD8/16MEI Xác thực
KSM24RS8/8HCI Xác thực
KSM24RS8/8MEI Xác thực
KSM24LQ4/64HMM Xác thực
KSM24LQ4/64HMI Xác thực
KVR24R17D8/16I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/8I Xác thực Xác thực
KVR24R17D4/16I Xác thực
KVR24R17S8/8I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/16I Xác thực Xác thực
KVR24R17D4/32I Xác thực
KVR24R17S8/4I Xác thực
KVR24L17Q4/32I Xác thực Xác thực
KVR21R15S8/4I Xác thực Xác thực
KVR21R15D8/8I Xác thực Xác thực
KVR21R15S4/8I Xác thực
KVR21R15D4/16I Xác thực

Bo mạch chủ

S2600KP (Kennedy Pass)
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM26LQ4/64HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCM Xác thực
KSM26RD4/32HCI Xác thực
KSM26RD4/32MEI Xác thực
KSM26RS4/16HCI Xác thực
KSM26RS4/16MEI Xác thực
KSM26RD8/16HCI Xác thực
KSM26RD8/16MEI Xác thực
KSM26RS8/8HCI Xác thực
KSM26RS8/8MEI Xác thực
KSM24RD4/32HCI Xác thực
KSM24RD4/32MEI Xác thực
KSM24RS4/16MEI Xác thực
KSM24RD8/16HCI Xác thực
KSM24RD8/16MEI Xác thực
KSM24RS8/8HCI Xác thực
KSM24RS8/8MEI Xác thực
KSM24LQ4/64HMM Xác thực
KSM24LQ4/64HMI Xác thực
KVR24R17D8/16I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/8I Xác thực
KVR24R17D4/16I Xác thực
KVR24R17S8/8I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/16I Xác thực
KVR24R17D4/32I Xác thực Xác thực
KVR24R17S8/4I Xác thực Xác thực
KVR24L17Q4/32I Xác thực
KVR21R15S8/4I Xác thực
KVR21R15D8/8I Xác thực Xác thực
KVR21R15S4/8I Xác thực Xác thực
KVR21R15D4/16I Xác thực Xác thực

Bo mạch chủ

S7200AP (Adams Pass)
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM26LQ4/64HCI Xác thực
KSM26LQ4/64HCM Xác thực
KSM26RD4/32HCI Xác thực
KSM26RD4/32MEI Xác thực
KSM26RS4/16HCI Xác thực
KSM26RS4/16MEI Xác thực
KSM26RD8/16HCI Xác thực
KSM26RD8/16MEI Xác thực
KSM26RS8/8HCI Xác thực
KSM26RS8/8MEI Xác thực
KSM24RD4/32HCI Xác thực
KSM24RD4/32MEI Xác thực
KSM24RS4/16MEI Xác thực
KSM24RD8/16HCI Xác thực
KSM24RD8/16MEI Xác thực
KSM24RS8/8HCI Xác thực
KSM24RS8/8MEI Xác thực
KSM24LQ4/64HMM Xác thực
KSM24LQ4/64HMI Xác thực
KVR24R17D8/16I Xác thực Xác thực
KVR24R17D4/16I Xác thực
KVR24R17S8/8I Xác thực Xác thực
KVR24R17S4/16I Xác thực
KVR24R17D4/32I Xác thực Xác thực

Bo mạch chủ

S1200SP (Silver Pass)
Mã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
KSM24ED8/16ME Xác thực Xác thực
KSM24ES8/8ME Xác thực Xác thực

Hệ thống cũ

Bo mạch chủMã sản phẩm của KingstonXác thực 1Xác thực 2
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LR11D8/8I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16R11D8/8I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LR11S8/4I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LE11S8/4I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16R11S8/4I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LR11D4/16I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16R11D4/16I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LR11S4/8I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16R11S4/8I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LE11/8I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16E11/8I Xác thực
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16E11S8/4I Xác thực
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16R11D8/8I Xác thực
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16R11S8/4I Xác thực
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16R11D4/16I Xác thực
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16R11S4/8I Xác thực
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16E11/8I Xác thực
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16E11S8/4I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LR11D8/8I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16R11D8/8I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LR11S8/4I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LE11S8/4I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16R11S8/4I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LR11D4/16I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16R11D4/16I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LR11S4/8I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16R11S4/8I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LE11/8I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16E11/8I Xác thực
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16E11S8/4I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) KVR16R11S4/8I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) KVR16E11/8I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) KVR16E11S8/4I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) KVR16R11D8/8I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) KVR16R11S8/4I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) KVR16R11D4/16I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16LE11S8/4I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16LR11D4/16I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16LR11S4/8I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16LE11/8I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP / (Salmon Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16LR11D8/8I Xác thực
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP / (Salmon Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16LR11S8/4I Xác thực
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16R11D8/8I Xác thực
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16R11S8/4I Xác thực
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16R11D4/16I Xác thực
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16R11S4/8I Xác thực
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16E11/8I Xác thực
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16E11S8/4I Xác thực
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16R11D8/8I Xác thực
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16R11S8/4I Xác thực
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16R11D4/16I Xác thực
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16R11S4/8I Xác thực
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16E11/8I Xác thực
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16E11S8/4I Xác thực
S1200RP (Rainbow Pass) KVR16LE11S8/4I Xác thực
S1200RP (Rainbow Pass) KVR16LE11/8I Xác thực
S1200RP (Rainbow Pass) KVR16E11/8I Xác thực
S1200RP (Rainbow Pass) KVR16E11S8/4I Xác thực
S1200SP (Silver Pass) KVR24E17S8/8I Xác thực
S1200SP (Silver Pass) KVR24E17D8/16I Xác thực
S1200SP (Silver Pass) KVR21E15S8/4I Xác thực
S1200SP (Silver Pass) KVR21E15D8/8I Xác thực Xác thực
S1200SP (Silver Pass) KVR21E15D8/16I Xác thực Xác thực
S4600LH (Lizard Head Pass) KVR16E11/8I Xác thực
S4600LH (Lizard Head Pass) KVR16E11S8/4I Xác thực
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16R11D8/8I Xác thực
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16R11S8/4I Xác thực
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16R11D4/16I Xác thực
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16R11S4/8I Xác thực
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16E11/8I Xác thực
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16E11S8/4I Xác thực
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16R11D8/8I Xác thực
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16R11S8/4I Xác thực
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16R11D4/16I Xác thực
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16R11S4/8I Xác thực
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16E11/8I Xác thực
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16E11S8/4I Xác thực

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.