Kingston Support will be closed two hours early on Friday May 27 and closed all day Monday for Memorial Day.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend!

Kingston Technology’s Statement In Support of Ukraine - Learn More

ถ้อยแถลงทางกฎหมาย

เงื่อนไขการใช้

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูล (เรียกรวมเป็น "ข้อมูล") ที่จัดหาโดย Kingston จัดเตรียมขึ้นโดยเชื่อว่ามีความถูกต้องขณะโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ ทั้งนี้ Kingston ไม่ได้ให้ประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือเหมาะสมของข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Kingston ยอมรับว่าทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่จัดแสดงหรือดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ รวมทั้งซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก ข้อความข่าว ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพประกอบ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ข้อมูลคอมไพล์ ข้อมูลผู้ใช้ และสื่อข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งตัวเว็บไซต์ และการปรับแต่งหรือเสริมคุณสมบัติใด ๆ (เรียกรวมเป็น "ข้อมูล") ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในสหรัฐฯ และในประเทศอื่น ๆ หรือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นของหรือให้อนุญาตแก่ Kingston อย่างถูกต้อง

ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้งาน ทำซ้ำ คัดลอก จัดเก็บ เก็บแยก เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย จัดแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากตัวแทนของ Kingston

การเปลี่ยนแปลงบริการ

Kingston พยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลให้สามารถเปิดให้บริการเว็บไซต์ได้ตลอดทุกวันทุกเวลา ทั้งนี้ Kingston อาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวได้ในบางเวลาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การดูแลรักษาระบบตามกำหนด Kingston ไม่รับประกันความพร้อมในการให้บริการหรือเรียกค้นเว็บไซต์นี้ รวมทั้งคุณสมบัติ ฐานข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่จัดหาผ่านเว็บไซต์ และไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะไม่มีการติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด Kingston สงวนสิทธิ์ในการระงับ จำกัด แก้ไข แทรกแซงหรือยุติการดำเนินการใด ๆ ของไซต์หรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลิงค์และส่วนอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น

Kingston ไม่รับผิดชอบใดหรือรับผิดใด ๆ ต่อข้อมูลที่มีการเรียกค้นผ่านลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก รวมทั้งเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย ผู้จำหน่ายต่อ พันธมิตรในเครือข่ายหรือผู้จัดโฆษณา ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ยอมรับว่าลิงค์เหล่านี้จัดหาให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการจัดลิงค์เหล่านี้ไว้ไม่ถือเป็นการยอมรับ รับรองหรือยืนยันใด ๆ สำหรับข้อมูลที่จัดหาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกโดย Kingston ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ยังยอมรับว่า ผ่านการจัดหาช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น Kingston ไม่ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดไว้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ยกเว้นมีระบุไว้โดยเฉพาะตามแต่กรณี

การแข่งขันและ/หรือโปรโมชั่นพิเศษ

การจัดโปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะในประเทศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยกเว้นมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น Kingston สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขหรือยกเลิกการแข่งขันและ/หรือโปรโมชั่นพิเศษได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมทั้งในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาหรือการแก้ไขเนื่องจากความต้องการที่ลดลง ราคา ส่วนลดหรือราคาจัดพิเศษอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแทนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาษีสำหรับของรางวัลถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับแต่เพียงผู้เดียว