องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI)

GRI logo

ในฐานะผู้พัฒนามาตรฐานการแจ้งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล Global Reporting Initiative (GRI)* เป็นระบบรายงานข้อมูลที่ใช้โดย Kingston เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากไซต์งานของเราแต่ละแห่ง ในการปฏิบัติตามและเข้าร่วมในการแจ้งข้อมูล GRI เรามุ่งหวังที่จะให้มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของเราอย่างโปร่งใสเพื่อลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของเรา

ดูรายงานความยั่งยืนประจําปี 2023 จาก Kingston

โครงการแจ้งข้อมูลการก่อคาร์บอน (CDP)

CDP logo

เพื่อรักษาความเป็นผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจที่โปร่งใส Kingston จึงมีการรายงานข้อมูลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและหลักธรรมาภิบาลของบริษัทโดยใช้ระบบแจ้งข้อมูล Carbon Disclosure Project (CDP)* ระบบส่งเสริมมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนี้จะสอบถามข้อมูลแบบครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจาก Kingston ในฐานะผู้ผลิตรับจ้าง ข้อมูลชุดนี้รวบรวมจากไซต์ต่าง ๆ ของเราทั่วโลก และไม่เพียงแต่ใช้เพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเราที่มีต่อชุมชนแต่ยังรวมไปถึงมาตรการเพื่อปรับปรุงแผนงานเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย