Kingston ดำเนินงานในรูปแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ภาพรวม

Kingston Technology Company, Inc. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SER) กว่า 24 ปีที่ผ่านมา Kingston ยังคงรักษาปรัชญาในการทำงานขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับปณิธานหลักของบริษัท ได้แก่ การให้เกียรติ จงรักภักดี ซื่อตรง ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว โดยทุ่มเทด้านบุคลากรและพร้อมส่งเสริมสถานที่ทำงานให้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพ ปณิธานหลักเหล่านี้ยังมีผลต่อหน้าที่ของเราในการสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นแก่ชุมชนที่เราเปิดดำเนินการและเพื่อช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พนักงานของ Kingston คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา บริษัทพร้อมจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้เกียรติ ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพในทุกพื้นที่ภายใต้ระบบการจัดการ OHSAS 18001 โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ในปี 2004

ในด้านความปลอดภัย บริษัทยังมีกระบวนการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย และการฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ ในด้านสุขภาพ Kingston มีการจัดทำแผนงานส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายให้แก่พนักงาน ซึ่งได้แก่การให้ความรู้โดยบุคลากรด้านสุขภาพ โปรแกรมออกกำลังกายและจดหมายข่าวด้านสุขภาพ

Kingston ให้ความสำคัญและเคารพในวัฒนธรรมการทำงานที่หลากหลาย เราพร้อมปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นทำไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใด โดยไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด บรรพบุรุษ ศาสนา เพศ อัฒลักษณ์ทางเพศ ภาวะตั้งครรภ์ สถานภาพการแต่งงาน ความโน้มเอียงทางเพศตามจริงหรือที่สังเกตได้ อายุ ความพิการหรือความบกพร่องทางจิต สถานะการดูแลครอบครัว สถานะการรับราชการทหารหรือภาวะทางการแพทย์ใด ๆ รวมทั้งสถานะทางพันธุกรรม Kingston ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติหรือล่วงละเมิดบุคคลเนื่องจากสาเหตุดังที่ระบุข้างต้น หรือสาเหตุอื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

Kingston มุ่งมั่นปกป้องสิทธิ์ของพนักงานทั่วโลกผ่านนโยบายและหลักเกณฑ์การดำเนินงานของบริษัท เราพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในพื้นที่ รวมทั้งกฎหมายควบคุมอายุขั้นต่ำ เวลาทำงาน การทำงานล่วงเวลา ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ของแรงงานในส่วนปฏิบัติการของ Kingston ทุกแห่ง การจ้างงานของบริษัทเป็นไปโดยสมัครใจและพนักงานมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมสมาคมได้อย่างเสรี

แร่จากพื้นที่ขัดแย้ง

Kingston ตระหนักถึงข้อกังวลของลูกค้า ฉะนั้นแหล่งที่มาของแร่สำหรับใช้ในการผลิตสินค้าของเราจึงไม่ใช่ "แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง" แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งหมายถึงแร่ 3TG (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตนและทอง) ที่ถูกขุดขึ้นในประเทศที่มีรายงานถึงความขัดแย้งทางอาวุธและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความมุ่งมั่นของเราในประเด็นดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการแบบสองขั้นตอน

การให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวของบริษัทสะท้อนออกมาเป็นขั้นตอนสองขั้นตอนในการดำเนินการ

1) Kingston มีมาตรการที่รับรองว่าวัตถุดิบที่จัดซื้อและใช้ในกระบวนการผลิตของเราที่ประกอบด้วยแร่จะปราศจากแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง Kingston มีเอกสารรับรองชัดเจนจากผู้จัดหาของบริษัททุกรายที่จัดส่งโลหะผสมสำหรับใช้ในการผลิตสินค้าของ Kingston เพื่อยืนยันว่าแร่และวัตถุดิบที่จัดหาไม่ได้มาจากพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งหรือจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือภูมิภาคอื่นๆที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2) นอกจากนี้ Kingston ยังร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อกำกับดูแลให้แน่ใจว่าส่วนประกอบที่จัดซื้อและใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราปราศจากแร่จากพื้นที่ขัดแย้ง บริษัทมีการขอความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ และมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานยืนยันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลผู้ร่วมดำเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Kingston มีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนมิถุนายน 2004 Kingston ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม เราเปิดดำเนินกิจการอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการก่อคาร์บอนและเพื่อเปิดเผยขั้นตอนการทำงานของบริษัทผ่านการให้ความร่วมมือในโครงการเปิดเผยข้อมูลด้านคาร์บอน เนื่องจากการใช้พลังงานในโรงงานของบริษัทเป็นสัดส่วนสำคัญในการก่อคาร์บอน บริษัทจึงได้คิดค้นวิธีต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน • โดยได้เพิ่มแนวทางการรีไซเคิลไว้ที่ส่วนปฏิบัติการทุกแห่ง โดยหวังว่าจะสามารถรีไซเคิลของเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้ได้มากที่สุด Kingston เป็นผู้ผลิตหน่วยความจำรายแรกที่เปิดตัวโครงการรีไซเคิลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าของเราในสหรัฐฯ • Kingston เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ โดยเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ และมองหาแนวทางเพื่อเพิ่มการใช้วัตถุดิบใช้แล้วที่นำมารีไซเคิลได้อยู่เสมอ

ชุมชน

Kingston เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะหน่วยหนึ่งของชุมชนโลก และมุ่งมั่นนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ดีทุกโอกาสที่สามารถทำได้ ด้วยความช่วยเหลือจากพนักงานของเรา Kingston จึงได้เข้าร่วมแผนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนที่เราเปิดดำเนินการ เช่น การเปิดธนาคารอาหารในท้องถิ่น การร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล หรือการบริจาคสื่อการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา

โครงการแจ้งข้อมูลการก่อคาร์บอน

Kingston Technology มีการตรวจสอบการปล่อยมลพิษเพิ่มเติมโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโรงงานในสหรัฐฯ ไต้หวัน จีนและสหราชอาณาจักร ผลการตรวจสอบระบุว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นมลพิษทางอ้อมจากกระแสไฟฟ้าที่บริษัทจัดซื้อ (99.56%) โดยส่วนที่เหลือ (.44%) เป็นการปล่อยมลพิษโดยตรงจากการใช้รถและการผลิตของบริษัท ผลการคำนวณใช้วิธีการ IPCC และ USEPA เป็นเกณฑ์ ข้อมูลที่จัดแสดงเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/17 ถึง 12/31/17สำหรับส่วนปฏิบัติการทั้งหมด

ในแต่ละปี Kingston ไม่เคยหยุดยั้งในการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลและกรอบความครอบคลุมในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้

ส่วนปฏิบัติการของ Kingston ในสหรัฐฯ

ประเภทมลพิษที่มาการปล่อย CO2 วัดหน่วยเป็นตัน CY 2017
โดยตรง รถของบริษัท 9.76
ทางอ้อม ค่าไฟฟ้า 2,18

ส่วนปฏิบัติการของ Kingston ในไต้หวัน

ประเภทมลพิษที่มาการปล่อย CO2 วัดหน่วยเป็นตัน CY 2017
โดยตรง รถของบริษัท 0.01
ทางอ้อม ค่าไฟฟ้า 7,55

ส่วนปฏิบัติการของ Kingston ในเซียงไฮ้

ที่มาการปล่อย CO2 วัดหน่วยเป็นตัน CY 2017
โดยตรง รถของบริษัท 78.51
ทางอ้อม ค่าไฟฟ้า 10,01

โรงงานของ Kingston ในสหราชอาณาจักร

ประเภทมลพิษที่มาการปล่อย CO2 วัดหน่วยเป็นตัน CY 2017
โดยตรง รถของบริษัท 0.00
ทางอ้อม ค่าไฟฟ้า 18

การใช้น้ำ

ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดของ Kingston Technology จากส่วนปฏิบัติการต่าง ๆ ของเราคือ 106.85 เมกะลิตร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2016 (ยอดรวมทั่วโลกสำหรับปี 2017) ประมาณ 10% ของกระบวนการผลิตโดย Kingston ต้องใช้น้ำ การใช้น้ำส่วนใหญ่มีขึ้นเพื่อการดูแลรักษาโรงงาน สำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์และเพื่อรองรับการใช้น้ำของกลุ่มพนักงานเอง

ขยะ

ส่วนปฏิบัติการทั่วโลกของ Kingston Technology ผลิตของเสียในปีปฏิทิน 2017 เป็นจำนวน 3881.02 เมตริกตัน ส่วนปฏิบัติการทั้งหมดของ Kingston มีสัญญาจัดการขยะกับบริษัทรีไซเคิลขยะที่ได้รับการรับรอง โดยขยะจากกระบวนการผลิตของเราจะถูกนำไปรีไซเคิลครอบคลุมส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น DRAM บอร์ด PCB พลาสติกและกระดาษ Kingston ยังดูแลเรื่องการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบอย่างจริงจัง ระหว่างปี 2016 Kingston (ทั่วโลก) กำหนดเป้าหมายการลดขยะลง 10% ภายใน ไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 แต่เราสามารถทำตามเป้าหมายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2017

California Transparency in Supply Chains Act ปี 2010 (SB 657) & UK Modern Slavery Act of 2015

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018

Kingston Technology Corporation และหน่วยงานในสังกัด (เรียกรวมเป็น "Kingston") ให้ความใส่ใจกับลูกค้าที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์จาก Kingston ซึ่งผลิตในเครือข่ายการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ Kingston จึงมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายของเราเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ภายใต้กฎหมาย California Transparency in Supply Chains Act ปี 2010 (SB 657) และ UK Modern Slavery Act of 2015Kingston มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

Kingston เป็นสมาชิกของ Responsible Business Alliance http://www.responsiblebusiness.org/ หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston อ้างอิงจาก RBA Code of Conduct ซึ่งเป็นชุดมาตรฐานด้านสังคมและจริยธรรมที่ระบุห้ามการใช้แรงงานภาคบังคับ แรงงานชำระหนี้หรือแรงงานขัดหนี้ หรือแรงงานผู้ถูกจองจำโดยไม่สมัครใจ ในฐานะสมาชิกของ RBA, Kingston มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการทำงานภายใต้เงื่อนไขของ RBA Code of Conduct รวมทั้งพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้เช่นกัน Kingston ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA ด้านการปฏิบัติการและเครือข่ายการจัดซื้อจัดหา

Kingston มีการจัดส่งหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston และหนังสือแสดงการยอมรับให้แก่ซัพพลายเออร์โดยตรงของบริษัทเพื่อให้การรับรองว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้แรงงานทาสและแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมายในประเทศที่มีการเปิดดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ Kingston ยังมีการกำกับดูแลมาตรฐานการทำงานและกระบวนการภายในที่ตรวจสอบได้สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทด้านการใช้แรงงานทาสและแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมาย พนักงานและฝ่ายบริหารของบริษัทที่มีหน้าที่โดยตรงด้านการดูแลเครือข่ายการจัดหาจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ SB 657 และ UK Modern Slavery Act of 2015

Kingston ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบเครือข่ายการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อประเมินและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จากการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานมนุษย์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการส่งแบบสอบถามประเมินตนเองให้แก่ซัพพลายเออร์ทางตรง โดยความคิดเห็นต่าง ๆ จะถูกนำไปประเมิน บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจาก Kingston ที่มีหน้าที่ตรวจสอบซัพพลายเออร์ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทหรือไม่ด้านการค้ามนุษย์และใช้แรงงานทาสในเครือข่ายการจัดหาจะมีการกำกับดูแลในด้านนี้ รวมทั้งมีการจัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก/หน่วยงานตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจยืนยันเครือข่ายการจัดหาผลิตภัณฑ์ของ Kingston อย่างต่อเนื่อง
Rosy Wang signature
รุ่นก่อนหน้า
01/01/2018

คำเตือน California Prop 65

California Proposition 65 หรือ “The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986” เดิม เป็นแนวทางริเริ่มที่ได้รับการรับรองโดยผู้ลงคะแนนเพื่อจัดการข้อกังวลเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษต่าง ๆ California's Proposition 65 ให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียในการจัดทำคำเตือนพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่แคลิฟอร์เนียระบุว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความผิดปกติของทารกในครรภ์ หรือต่อระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ อาจได้รับมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่อที่กำหนด คำเตือน Proposition 65 ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ละเมิดมาตรฐานหรือเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

ดังนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์บางตัว Kingston จึงได้จัดทำคำเตือนต่อไปนี้ไว้ที่บรรจุภัณฑ์:

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่แคลิฟอร์เนียระบุว่าก่อให้เกิดมะเร็ง ความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ

ข้อมูลที่จัดไว้ในหน้าเอกสารนี้จัดหามาจากเว็บไซต์ของ California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) อัพเดตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2015 กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในประเด็นนี้ได้จากเว็บไซต์ของ OEHHA ดูรายละเอียดได้จาก http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

RBA (EICC เดิม)

Kingston Technology Company, Inc. เปิดเผยว่าบริษัทได้จับมือกับ Responsible Business Alliance (RAB) (Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) เดิม) และเข้าเป็นสมาชิก Applicant Member เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2016

RBA คือเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดที่มุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของแรงงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวงจรการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก Kingston ตระหนักและให้ความสำคัญกับแนวทางของ RBA และเจตจำนงค์ของสมาชิกที่มีร่วมกัน ในฐานะสมาชิก Applicant Member ของ RBA, Kingston มุ่งมั่นในการส่งเสริมวิสัยทัศน์และภารกิจของ RBA ได้แก่

วิสัยทัศน์ของ RBA

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลที่ส่งเสริมคุณค่าของแรงงาน สิ่งแวดล้อมและธุรกิจแบบยั่งยืน

ภารกิจของ RBA

สมาชิก ผู้จัดจำหน่ายและผู้เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อปรับปรุงการทำงานและสภาพแวดล้อมผ่านมาตรฐานและแนวทางที่เป็นแบบอย่างที่ดี

หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA คือชุดมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมสำหรับเครือข่ายการจัดจำหน่ายของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และในฐานะ Applicant Member ของ RBA, Kingston มุ่งมั่นที่จะปรับการทำงานของตนให้สอดล้องกับเงื่อนไขในหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA เพื่อรองรับและส่งเสริมซัพพลายเออร์ลำดับแรกของบริษัทให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน Kingston ให้ความสำคัญกับการใช้ชุดเครื่องมือจาก RBA และการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA ด้านการปฏิบัติการและเครือข่ายการจัดซื้อจัดหา

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RBA และการประสานความร่วมมือของสมาชิกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืนได้จาก http://www.responsiblebusiness.org/