DRAM

การรับประกัน

Kingston Technology Company, Inc. ("Kingston") รับประกันส่วนประกอบ DRAM ว่าปราศจากข้อบกพร่องของตัววัสดุและผลงานประกอบภายใต้การใช้งานตามปกติและเงื่อนไขการรับประกันที่เกี่ยวข้องดังระบุต่อไปนี้ ส่วนประกอบ DRAM จะเรียกรวมต่อไปนี้ว่า “ผลิตภัณฑ์” การรับประกันนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จาก Kingston เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่จัดส่ง (“ระยะเวลารับประกัน”) Kingston มีสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจเพื่อจัดซ่อมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ทำงานตามที่รับประกันเป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน หรือคืนยอดไปยังบัญชีของลูกค้าเป็นจำนวนเท่ากับราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เกิดปัญหาระหว่างระยะเวลารับประกันที่เกี่ยวข้อง Kingston จะต้องได้รับเวลาตามสมควรในการจัดซ่อมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาที่ส่งคืนภายใต้การรับประกันหรือในการคืนยอดไปยังบัญชีของลูกค้า

เมื่อยอมรับเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงเชิงพาณิชย์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งมาพร้อมกับการรับประกันนี้ หมายความว่า ลูกคากลุ่ม OEM ("ลูกค้า") มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ในการรับสิทธิประโยชน์สำหรับการรับประกันนี้ (i) ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการส่งคืนของ Kingston (ii) ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Kingston ทราบโดยเร็วเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลารับประกันที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์เกิดปัญหา และจะต้องชี้แจงรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้น (iii) จะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดให้บริการที่ Kingston กำหนดโดยลูกค้าจะแบกรับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง และ (iv) Kingston จะต้องแน่ใจว่าข้อบกพร่องที่กล่าวอ้างมีอยู่จริงหรือไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การละเลย การดัดแปลง ซ่อมแซม การติดตั้งหรือทดสอบที่ไม่ถูกต้อง หาก Kingston พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนไม่ได้มีข้อบกพร่องหรือเป็นข้อบกพร่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การละเลย การดัดแปลง การซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งหรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาด สำหรับการจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การรับประกันนี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ (รวมทั้งการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การซ่อมแซม อุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่ Kingston แจ้ง) การละเลยหรือแก้ไข หรือการใด ๆ ที่ Kingston ไม่สามารถทำการทดสอบได้ตามเงื่อนไขการทดสอบปกติ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการส่งคืนจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Kingston ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทนอาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ตามที่ Kingston เห็นสมควร ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนหรือซ่อมแซมจะมีระยะเวลารับประกัน 90 วันหรือตามระยะเวลารับประกันเดิมที่เหลืออยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พิจารณาตามกรณีที่ครอบคลุมยาวนานกว่า Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ดัดแปลงเฉพาะ หรือข้อมูลการกำหนดค่าการทำงานหรือข้อมูลในหน่วยความจำใด ๆ ที่มีอยู่ใน หรือจัดเก็บไว้ใน หรือที่ผสานรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ส่งคืนให้แก่ Kingston ภายใต้การรับประกันใด ๆ

ลูกค้าจะต้องติดต่อกับ Kingston เพื่อสอบถามหมายเลขรับรองการส่งคืนวัสดุ (RMA) ก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่ Kingston ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ส่งคืนให้แก่ Kingston โดยไม่มีหมายเลขรับรองการส่งคืนวัสดุกำกับไว้อย่างชัดเจนด้านนอกของพัสดุจะถูกส่งคืนไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง Kingston จะดูแลค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา โดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดส่งที่ฝ่าย RMA ของ Kingston แจ้ง Kingston จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งกลับจาก Kingston ไปยังลูกค้า

นอกเหนือจากการรับประกันที่ระบุข้างต้น หรือภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้นี้ Kingston มีการจัดหาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานออกแบบอ้างอิงและซอฟต์แวร์ทั้งหมด “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันเป็นการเฉพาะใด ๆ

การรับประกันเป็นการเฉพาะ: หากผลิตภัณฑ์ของ Kingston ไม่สามารถทำงานได้ตามที่ให้ประกันไว้ข้างต้น ลูกค้าจะต้องส่งซ่อมหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ Kingston เห็นสมควร การรับประกันที่ระบุข้างต้นและแนวทางแก้ไขถือเป็นแนวทางโดยเฉพาะและมีผลแทนที่การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใดทั้งโดยแจ้งและโดยนัย ไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริงหรือโดยตัวบทกฎหมาย ตามข้อบังคับหรือโดยการอื่นใด รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมเพื่อการใช้การเฉพาะด้านใด ๆ Kingston จะไม่รับผิดชอบหรือให้การรับรองใด ๆ กับบุคคลอื่นในการจัดการใด ๆ นอกเหนือไปจากส่วนความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการขาย การติดตั้ง การดูแลรักษาหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้หากผลการทดสอบและตรวจสอบพบว่าข้อบกพร่องที่กล่าวหาในผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดเนื่องจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การติดตั้งหรือทดสอบที่ไม่ถูกต้อง การพยายามซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจากสาเหตุอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุ หรือเนื่องจากอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ฟ้าผ่าหรือภยันตรายอื่นใด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งโดยสัญญาข้อตกลงหรือโดยการละเมิด (รวมทั้งการละเลยใด ๆ) Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายจากอุบัติการณ์ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเป็นบทลงโทษใด ๆ หรือการสูญเสียรายได้ โอกาสทางธุรกิจหรือความสูญเสียทางการเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการขาย การติดตั้ง การดูแลรักษา การใช้งาน ประสิทธิภาพ ข้อบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ แม้ว่า Kingston จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม ความรับผิดชอบโดยรวมของ Kingston ที่มีต่อลูกค้าจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกัน บวกกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากทาง Kingston

Kingston ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยแจ้งและโดยนัยตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หาก Kingston ไม่สามารถสงวนสิทธิ์การรับประกันโดยนัยเนื่องจากกฎหมายที่กำหนด การรับประกันโดยนัยดังกล่าวให้จำกัดเฉพาะภายในระยะเวลาของการรับประกันที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ ระยะเวลารับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทนใด ๆ คือ 90 วันหรือตามระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่สำหรับผลิตภัณฑ์เดิม พิจารณาตามระยะเวลาที่ยาวนานกว่า