DRAM

Bảo hành

Công ty Công nghệ Kingston ("Kingston") bảo đảm rằng các sản phẩm linh kiện DRAM của mình không có những khiếm khuyết lớn về tay nghề và vật liệu, dưới điều kiện sử dụng và dịch vụ bình thường, theo điều khoản bảo hành áp dụng dưới đây. Các linh kiện DRAM từ đây về sau được gọi chung là "Sản phẩm” hoặc “các Sản phẩm”. Bảo hành này bảo hành cho mỗi Sản phẩm của Kingston trong một (1) năm kể từ ngày giao hàng (“Thời gian bảo hành”). Kingston sẽ tự quyết định sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ sản phẩm nào không hoạt động như được bảo đảm với một sản phẩm tương tự hoặc có chức năng tương đương, hoặc ghi có vào tài khoản của Khách hàng một khoản tiền bằng giá tiền trả cho bất kỳ Sản phẩm nào như vậy không hoạt động trong Thời gian bảo hành. Kingston sẽ dành thời gian hợp lý để sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm lỗi nào được trả lại theo Bảo hành hoặc ghi có vào tài khoản của Khách hàng.

Với việc đồng ý với các điều khoản của hợp đồng thương mại doanh nghiệp với doanh nghiệp đối với việc mua các Sản phẩm mà Bảo hành này được gắn với, khách hàng OEM ("Khách hàng") được hưởng quyền Bảo hành như nêu ra tại đây. Để nhận được lợi ích của Bảo hành này, (i) Khách hàng phải làm theo hướng dẫn trả lại của Kingston; (ii) Khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho Kingston bằng văn bản trong Thời gian bảo hành áp dụng rằng Sản phẩm như vậy bị lỗi và phải cung cấp giải thích về lỗi; (iii) Sản phẩm như vậy phải được trả lại cho cơ sở dịch vụ được chỉ định của Kingston với rủi ro và chi phí do Khách hàng chịu; và (iv) Kingston phải thấy thỏa mãn rằng các lỗi tuyên bố có tồn tại và không bị gây ra do vô tình, sử dụng sai, sơ suất, thay đổi, sửa chữa, cài đặt không đúng hoặc thử nghiệm không đúng. Nếu Kingston thấy Sản phẩm trả lại không bị lỗi hoặc lỗi bị gây ra do vô tình, sử dụng sai, sơ suất, thay đổi, sửa chữa không đúng, cài đặt không đúng hoặc thử nghiệm không đúng, Khách hàng phải chịu tất cả các chi phí phân tích kiểm tra lỗi, vận chuyển và tất cả các chi phí liên quan khác.

Bảo hành này không áp dụng đối với bất kỳ Sản phẩm nào đã bị sử dụng sai (bao gồm phóng tĩnh điện, cài đặt không đúng, sửa chữa, tai nạn hoặc sử dụng không đúng với hướng dẫn do Kingston cung cấp), sao nhãng hoặc sửa đổi, hoặc khi Kingston không đủ khả năng kiểm tra dưới các điều kiện kiểm tra bình thường.

Tất cả các Sản phẩm được trả lại trở thành tài sản của Kingston. Các Sản phẩm thay thế có thể là mới hoặc được tân trang do Kingston quyết định. Bất kỳ Sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa nào có thời gian bảo hành giới hạn 90 ngày hoặc thời gian còn lại của Bảo hành gốc đối với Sản phẩm cụ thể vào thời điểm đó, tùy theo thời gian nào lâu hơn. Kingston không chịu trách nhiệm đối với mọi phần mềm hoặc firmware tùy chỉnh, thông tin cấu hình, hoặc dữ liệu bộ nhớ chứa trong, lưu trữ trên, hoặc tích hợp với bất kỳ Sản phẩm nào trả lại cho Kingston theo bất kỳ bảo hành nào.

Khách hàng phải liên hệ với Kingston để nhận số Ủy quyền Hàng hóa bị gửi trả (RMA) trước khi trả lại bất kỳ Sản phẩm nào cho Kingston. Mọi Sản phẩm trả lại cho Kingston mà không có số Ủy quyền Hàng hóa bị gửi trả hợp lệ được đánh dấu rõ ràng bên ngoài gói hàng sẽ bị trả lại cho Khách hàng do khách hàng chịu chi phí. Kingston sẽ chịu chi phí trả lại các Sản phẩm lỗi, miễn là Khách hàng tuân thủ hướng dẫn vận chuyển do phòng RMA của Kingston cung cấp. Kingston chịu chi phí vận chuyển trả lại từ Kingston đến Khách hàng.

BẤT CHẤP BẢO HÀNH ĐÃ NÓI Ở TRÊN HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO ĐƯỢC NÊU RA Ở ĐÂY, KINGSTON CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC NGUYÊN MẪU, THIẾT KẾ THAM KHẢO VÀ PHẦN MỀM CHO CÁC SẢN PHẨM "NGUYÊN TRẠNG", MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI BẢO HÀNH NÀO:

BẢO HÀNH DÀNH RIÊNG: NẾU MỘT SẢN PHẨM KINGSTON KHÔNG HOẠT ĐỘNG NHƯ ĐƯỢC BẢO ĐẢM Ở TRÊN, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA KHÁCH HÀNG SẼ LÀ SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ SẢN PHẨM HOẶC NHẬN ĐƯỢC TIỀN CHO SẢN PHẨM ĐANG NÓI ĐẾN, TÙY THEO LỰA CHỌN CỦA KINGSTON. CÁC BẢO HÀNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐÃ NÓI Ở TRÊN MANG TÍNH LOẠI TRỪ VÀ THAY THẾ TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN KHÁC, GHI RÕ HAY NGẦM HIỂU, TRÊN THỰC TẾ HOẶC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỊNH HOẶC KHÁC, BAO GỒM CÁC BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN HAY SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CẤP PHÉP CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC CHỊU THAY MÌNH BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN, LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA MÌNH. KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO BẢO HÀNH NÀY NẾU VIỆC THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA CỦA CÔNG TY CHO THẤY RẰNG LỖI NGHI NGỜ TRONG SẢN PHẨM KHÔNG TỒN TẠI HOẶC BỊ GÂY RA DO KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI THỨ BA NÀO KHÁC SỬ DỤNG SAI, SƠ SUẤT, LẮP ĐẶT HOẶC THỬ NGHIỆM KHÔNG ĐÚNG, CỐ GẮNG SỬA CHỮA TRÁI PHÉP, HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO KHÁC NGOÀI PHẠM VI SỬ DỤNG DỰ ĐỊNH, HOẶC DO TAI NẠN, HỎA HOẠN, SÉT ĐÁNH HOẶC MỐI NGUY HIỂM KHÁC.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM: TRONG MỌI TÌNH HUỐNG, CHO DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG HAY HÀNH VI SAI LẦM (BAO GỒM SƠ SUẤT), KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TÌNH CỜ, HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT NÀO, HOẶC THIỆT HẠI DOANH THU, THIỆT HẠI KINH DOANH HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI TÀI CHÍNH NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN, LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ, SỬ DỤNG, THỰC HIỆN, HỎNG HÓC, HOẶC SỰ GIÁN ĐOẠN CỦA CÁC SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI KINGSTON ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TRÁCH NHIỆM TÍCH LŨY TỔNG CỦA KINGSTON ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ VƯỢT QUÁ GIÁ TIỀN MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢ CHO SẢN PHẨM THEO TUYÊN BỐ BẢO HÀNH CỘNG VỚI CHI PHÍ CẦN THIẾT DO KINGSTON CHỊU.

KINGSTON PHỦ NHẬN TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH ĐƯỢC GHI RÕ HOẶC NGẦM HIỂU ĐẾN MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. NẾU KINGSTON KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN CÁC BẢO HÀNH NGẦM HIỂU THEO LUẬT ÁP DỤNG, THÌ ĐẾN MỨC ĐỘ CÓ THỂ, NHỮNG BẢO HÀNH ĐƯỢC NGẦM HIỂU ĐÓ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN CỦA BẢO HÀNH RÕ RÀNG. THỜI GIAN BẢO HÀNH ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM THAY THẾ NÀO SẼ LÀ BẢO HÀNH GIỚI HẠN 90 NGÀY HOẶC PHẦN CỦA THỜI GIAN BẢO HÀNH CÒN LẠI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GỐC, TÙY THEO THỜI GIAN NÀO LÂU HƠN.