support category usb
IronKey LP50 (IKLP50)

IronKey Locker+ 50 - Hỗ trợ

Video

832342139 3:08

Sử dụng ổ USB trên máy Mac

832341773 2:52

Sử dụng ổ USB trên máy Ubuntu Linux

742433191 2:29

Kingston® IronKey™ Locker+ 50 Encrypted USB Drive Features Walkthrough

832341957 3:16

Sử dụng ổ USB trên máy tính Windows

Các câu hỏi thường gặp

Select the link below to download the latest update for the Ironkey Locker+ 50 secure USB drive.

Note: Please read the included updater instructions in its entirety prior to running the update.

Native Windows Update (Windows user): https://media.kingston.com/support/downloads/IKLP50_Win_Updater.zip
Native macOS Update (macOS User): https://media.kingston.com/support/downloads/IKLP50_Mac_Updater.zip

FAQ: KIK-LP50-Update

Thông tin này có hữu ích không?

This is common for flash storage, whether internal SSD, Flash Card, or external USB storage, and is due in part to a variance in how flash memory vs spinning platter hard drive manufacturers calculate megabyte. Hard drive manufacturers calculate a megabyte (or 1,000x1,000 bytes) as 1,000KBs, whereas the binary calculation for flash-based storage is 1,024KBs.

Example: For a 1TB flash-based storage device, Windows will calculate it as having a capacity of 931.32GB. (1,000,000,000,000÷1,024÷1,024÷1,024=931.32GB).

Furthermore, Kingston reserves some of the listed capacity for formatting (e.g., File Allocation Table) and other functions such as firmware and/or controller-specific information, and thus some of the listed capacity is not available for data storage.

FAQ: KDT-010611-GEN-06

Thông tin này có hữu ích không?

Ổ này được thiết kế để luôn được mã hóa 100%. Tính năng bảo mật được tích hợp sẵn vào ổ và không thể bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.

FAQ: KDT-012914-PRV-04

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Trò chuyện ngay