Sprzedaż towarów przez Internet – warunki

1. Niniejsze warunki

1.1 Niniejsze warunki (Warunki) mają zastosowanie do wszelkich zamówień składanych przez klienta oraz dostaw produktów i wbudowanych treści cyfrowych (jeśli dotyczy) określonych w tym zamówieniu (Towary) przez nas do klienta.

1.2 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed złożeniem zamówienia. Niniejsze Warunki określają, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy dostarczać klientowi Towary, w jaki sposób klient i my możemy zmienić lub rozwiązać umowę między nami (Umowa), co należy zrobić w przypadku wystąpienia problemu i inne ważne informacje. Jeśli klient uważa, że w niniejszych Warunkach wystąpił błąd, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu jego omówienia.

1.3 W niektórych obszarach klienci mają różne prawa wynikające z niniejszych Warunków w zależności od tego, czy są przedsiębiorcami, czy konsumentami. Klient jest konsumentem, jeśli:

1.3.1 jest osobą fizyczną oraz

1.3.2 kupuje od nas Towary w całości lub głównie do własnego użytku (nie do wykorzystania w związku z prowadzoną działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową).

1.4 Gdy w niniejszych Warunkach używamy określeń „na piśmie” lub „pisemnie”, dotyczy to również wiadomości e-mail.

2. O nas

2.1 Firma Kingston Technology Europe Co LPP (my, nasze lub nas) jest spółką zarejestrowaną pod numerem OC384101 w Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury On Thames, Middlesex, England, TW16 7EP. Nasz brytyjski numer VAT to GB 163 6314 18.

2.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Umowy lub Towarów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem e-mail [email protected]

3. Nasza umowa z klientem

3.1 W przypadku klientów biznesowych Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy nami w związku z zakupem dokonanym przez klienta. Klient potwierdza, że nie polegał na żadnych oświadczeniach, obietnicach, prezentacjach, zapewnieniach lub gwarancjach złożonych lub udzielonych przez nas lub w naszym imieniu, które nie są określone w niniejszych Warunkach, oraz że nie będzie miał prawa do roszczeń z tytułu niezawinionego lub wynikającego z niedbałości wprowadzenia w błąd lub błędnego oświadczenia na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w niniejszych Warunkach.

3.2 Niniejsze Warunki i Umowa zostały sporządzone i w języku angielskim.

3.3 Możemy również przetłumaczyć niniejsze Warunki na inne języki. W przypadku wystąpienia konfliktu rozstrzygająca będzie angielska wersja językowa niniejszych Warunków (oraz wszelkich powiadomień lub innych dokumentów odnoszących się do niniejszych Warunków lub Umowy).

4. Złożenie zamówienia i jego przyjęcie

4.1 Aby złożyć zamówienie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Każde zamówienie jest ofertą zakupu Towarów objętych niniejszymi Warunkami.

4.2 Nasz proces zamawiania umożliwia sprawdzenie i skorygowanie ewentualnych błędów przed złożeniem u nas zamówienia. Należy dokładnie sprawdzić zamówienie przed jego potwierdzeniem.

4.3 Po złożeniu zamówienia klient otrzyma od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że je otrzymaliśmy, jednak nie oznacza to, że zamówienie zostało przyjęte.

4.4 Przyjęcie przez nas zamówienia nastąpi w momencie wysyłki towarów z naszego magazynu. Możemy potwierdzić akceptację zamówienia, wysyłając klientowi wiadomość e-mail. Umowa pomiędzy klientem a nami zostanie zawarta tylko w przypadku wysyłki Towarów.

4.5 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie dostarczyć klientowi Towarów, poinformujemy go o tym na piśmie i nie przetworzymy zamówienia. Może to wynikać z wyczerpania zapasów Towarów, nieoczekiwanych ograniczeń naszych zasobów, których nie mogliśmy w sposób racjonalny zaplanować, ze zidentyfikowania błędu w cenie lub opisie Towarów lub z niemożności dotrzymania terminu dostawy określonego przez klienta. Jeśli klient zapłacił już za towar, jak najszybciej zwrócimy mu pełną kwotę wraz z wszelkimi kosztami dostawy.

4.6 Jeśli przed dostawą klient będzie chciał zmienić zamówione Towary, prosimy o kontakt. Udzielimy informacji, czy zmiana jest możliwa. Jeśli jest możliwa, poinformujemy klienta o wszelkich zmianach w cenie Towarów, terminie dostawy lub innych kwestiach, które byłyby konieczne w wyniku żądanej przez klienta zmiany i poprosimy o potwierdzenie, czy chce dokonać zmiany. Jeśli nie będziemy mogli dokonać zmiany lub konsekwencje dokonania zmiany będą dla klienta nie do przyjęcia, będzie on mógł odstąpić od Umowy.

5. Nasze Towary

5.1 Zdjęcia Towarów na naszej stronie mają wyłącznie charakter ilustracyjny. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać kolory dokładnie, nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na komputerze klienta będą dokładnie odzwierciedlać kolor Towarów. Kolor Towarów otrzymanych przez klienta może nieznacznie różnić się od koloru na zdjęciach.

5.2 Opakowanie Towarów otrzymanych przez klienta może różnić się od pokazanego na zdjęciach na naszej stronie.

5.3 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji Towarów, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, lub do wprowadzenia drobnych korekt i ulepszeń technicznych, na przykład w celu przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa. Zmiany te nie będą miały wpływu na użytkowanie Towarów przez klienta.

5.4 Możemy aktualizować lub wymagać od klienta aktualizacji treści cyfrowych, pod warunkiem, że treści cyfrowe będą zawsze zgodne z opisem, który udostępniamy przed zakupem.

6. Dostawa, przeniesienie ryzyka i tytuł

6.1 Koszty dostawy będą takie, jak wyświetlane na naszej stronie internetowej.

6.2 Możemy skontaktować się z klientem w sprawie szacunkowej daty dostawy, która nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania Towarów z naszego magazynu. Czasami na naszą dostawę może mieć wpływ Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą. W punkcie 16 znajdują się informacje dotyczące naszych zobowiązań w tym przypadku.

6.3 Po dostarczeniu odpowiednich Towarów pod adres dostawy określony w zamówieniu, klient ponosi odpowiedzialność za te Towary.

6.4 Towary stają się własnością klienta po otrzymaniu przez nas pełnej płatności, w tym wszystkich stosownych opłat za dostawę.

6.5 Jeśli pod adresem klienta nie ma nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę, a Towary nie mogą zostać dostarczone do skrzynki pocztowej, my (lub zamówiony przez nas kurier) możemy zostawić klientowi notatkę informującą o sposobie zmiany dostawy lub odbioru Towarów z lokalnego magazynu.

6.6 Jeśli klient nie odbierze od nas Towarów zgodnie z ustaleniami lub jeśli po nieudanej dostawie do klienta nie dokona on zmiany sposobu dostawy lub nie odbierze jej z magazynu dostawczego, możemy skontaktować się w celu uzyskania dalszych instrukcji. Jeżeli pomimo naszych uzasadnionych starań nie będziemy w stanie skontaktować się z klientem lub zmienić sposób dostawy lub odbioru, możemy rozwiązać Umowę w oparciu o postanowienia zawarte w punkcie 10.

6.7 Dostarczamy Towary do Wielkiej Brytanii.

6.8 Klient nie może eksportować Towarów zakupionych od nas do innego kraju lub regionu, jeśli zabraniają tego przepisy dotyczące kontroli eksportu. Jeśli klient planuje wyeksportować zakupione od nas Towary, musi uprzednio uzyskać wszelkie wymagane prawem licencje związane z kontrą eksportu (lub inne zezwolenia rządowe).

7. Cena Towarów i płatność

7.1 Ceny Towarów (zawierające podatek VAT) będą takie, jak podane na naszej stronie internetowej w momencie składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny Towarów były prawidłowe w momencie wprowadzania odpowiednich informacji do systemu. Prosimy jednak zapoznać się z punktem 7.3, gdzie opisano sposób postępowania w przypadku odkrycia błędu w cenie Towarów zamówionych przez klienta.

7.2 Ceny naszych Towarów mogą się zmieniać od czasu do czasu, jednak nie będzie to mieć wpływu na żadne zamówienie już złożone przez klienta.

7.3 Poprzez naszą stronę internetową sprzedajemy dużą ilość Towarów. Zawsze istnieje możliwość, że pomimo naszych starań niektóre z Towarów na naszej stronie internetowej mogą być nieprawidłowo wycenione. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych przez klienta Towarów, skontaktujemy się, aby poinformować o tym błędzie i damy możliwość kontynuowania zakupu Towarów po właściwej cenie lub anulowania zamówienia. Nie zrealizujemy zamówienia, dopóki nie otrzymamy instrukcji klienta. Jeśli klient anuluje zamówienie, zwrócimy mu wszelkie kwoty, które zapłacił. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z klientem za pomocą danych kontaktowych podanych w procesie składania zamówienia, potraktujemy zamówienie jako anulowane, powiadomimy klienta na piśmie i zwrócimy mu wszelkie kwoty, które zapłacił. Jeśli omyłkowo przyjmiemy i zrealizujemy zamówienie klienta, gdy błąd cenowy jest oczywisty i wyraźny oraz mógł zostać rozpoznany przez klienta jako błędny, możemy anulować dostawę Towarów i zwrócić wszelkie kwoty zapłacone przez klienta.

7.4 Za towary można płacić, korzystając wyłącznie z metod płatności wymienionych na naszej stronie internetowej.

7.5 Zapłata za Towary i wszelkie należne opłaty za dostawę są pobierane w momencie złożenia zamówienia na Towary.

8. Prawa klienta do rozwiązania Umowy

8.1 Prawa klienta w momencie zakończenia Umowy będą zależały od tego, co kupił, czy nie ma żadnych nieprawidłowości, jakie działania podejmujemy, kiedy klient zdecyduje się rozwiązać Umowę oraz czy jest konsumentem czy klientem biznesowym:

8.1.1 jeśli zakupiony towar jest wadliwy lub błędnie opisany, klient może mieć prawo do rozwiązania Umowy (lub do naprawy lub wymiany Towaru, ponownego wykonania usługi lub odzyskania części lub całości swoich pieniędzy) – patrz punkt 11 w przypadku konsumentów lub punkt 12 w przypadku przedsiębiorców;

8.1.2 jeśli klient chce rozwiązać umowę z powodu podjętego przez nas działania lub uzyskania od nas informacji o planowanym działaniu – patrz punkt 8.2;

8.1.3 jeśli klient będący konsumentem zmienił zdanie w odniesieniu do Towarów – patrz punkt 8.3; klient może otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli mieści się to w okresie możliwości odstąpienia od umowy, jednak może to podlegać potrąceniom, a klient będzie musiał pokryć koszty zwrotu wszelkich Towarów;

8.1.4 we wszystkich innych przypadkach (jeśli nie ponosimy winy, a klient nie jest konsumentem korzystającym z prawa do zmiany zdania) – patrz punkt 8.6.

8.2 W przypadku rozwiązania przez klienta Umowy z przyczyn określonych w punktach 8.2.1 i 8.2.3 poniżej Umowa wygaśnie natychmiast, a my zwrócimy pełną kwotę za wszelkie towary, które nie zostały dostarczone. Powody są następujące:

8.2.1 poinformowaliśmy klienta o błędzie w cenie lub opisie zamówionych Towarów i nie chce on kontynuować zakupu;

8.2.2 istnieje ryzyko, że dostawa Towarów może ulec znacznemu opóźnieniu z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą;

8.2.3 klient ma prawo do rozwiązania umowy z powodu popełnienia przez nas błędu.

8.3 W przypadku większości produktów zakupionych przez Internet klienci będący konsumentami mają prawo do zmiany zdania w ciągu 14 (czternastu) dni oraz otrzymania zwrotu pieniędzy. Uprawnienie to, zgodne z Rozporządzeniem o umowach konsumenckich z 2013 r., zostało bardziej szczegółowo omówione w niniejszych Warunkach.

8.4 Prawo konsumenta do zmiany zdania nie ma zastosowania w odniesieniu do:

8.4.1 Towarów, które zostały dla klienta spersonalizowane oraz

8.4.2 nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego na zapieczętowanych nośnikach – w przypadku odpieczętowania ich przez konsumenta po ich otrzymaniu.

8.5 Konsument ma 14 (czternaście) dni od dnia odebrania przez niego (lub upoważnioną osobę) Towarów, chyba że:

8.5.1 Towary są podzielone na kilka dostaw w różnych dniach. W takim przypadku klient ma czas do 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przez niego (lub upoważnioną osobę) ostatniej dostawy.

8.5.2 Towary klienta podlegają regularnej dostawie przez określony czas. W takim przypadku klient ma czas do 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przez niego (lub wyznaczoną osobę) pierwszej dostawy Towarów.

8.6 Nawet jeśli nie ponosimy winy, a klient nie jest konsumentem, który ma prawo zmienić zdanie (patrz punkt 8.1), może on nadal rozwiązać Umowę przed jej zakończeniem, jednak z potencjalnym obowiązkiem wypłacenia nam odszkodowania. Umowa zostaje zakończona w momencie dostarczenia i opłacenia Towaru. Jeśli klient chce rozwiązać Umowę przed jej zakończeniem, gdy nie ponosimy winy i nie jest konsumentem, który zmienił zdanie, prosimy skontaktować się z nami i nas o tym poinformować. Umowa zostanie natychmiast rozwiązana, a my zwrócimy wszelkie kwoty zapłacone przez klienta za niedostarczone Towary, możemy jednak odliczyć od tego zwrotu (lub, jeśli klient nie wpłacił zaliczki, obciążyć go) uzasadnione odszkodowanie z tytułu kosztów netto, które poniesiemy w wyniku rozwiązania Umowy.

9. Jak rozwiązać z nami umowę (dotyczy również konsumentów, którzy zmienili zdanie)

9.1. Aby rozwiązać z nami umowę, należy powiadomić nas o tym w jeden z następujących sposobów:

Przesłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Należy podać swoje imię i nazwisko, adres domowy, szczegóły dotyczące zamówienia oraz, jeśli to możliwe, numer telefonu i adres e-mail.

Wydrukować ten formularz i przesłać go do nas na adres podany w formularzu. Można również po prostu napisać do nas na ten adres, podając szczegóły dotyczące zakupionego towaru, daty złożenia lub otrzymania zamówienia oraz swoje nazwisko i adres.

9.2 Jeśli z jakiegokolwiek powodu klient rozwiązuje Umowę po wysłaniu lub otrzymaniu Towarów, musi zwrócić je do nas. Oznacza to konieczność odesłania towaru na adres: Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP. Proszę użyć etykiety zwrotnej, która znajduje się na specyfikacji przesyłki znajdującej się w opakowaniu. Konsumenci korzystający z prawa do zmiany zdania muszą odesłać Towary w ciągu 14 (czternastu) dni od poinformowania nas o chęci rozwiązania Umowy.

9.3 Pokryjemy koszty zwrotu:

9.3.1 jeżeli Towary są wadliwe lub błędnie opisane lub

9.3.2 jeżeli klient rozwiązuje Umowę z powodu błędu w cenie lub opisie, opóźnienia w dostawie z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą lub ponieważ ma do tego prawo z powodu popełnionego przez nas błędu.

We wszystkich innych okolicznościach (w tym w przypadku konsumentów korzystających z prawa do zmiany zdania) klient musi pokryć koszty zwrotu.

9.4 Jeśli zgodnie z Umową klient ma prawo do zwrotu kosztów, zwrócimy mu cenę zapłaconą za Towary, w tym koszty dostawy, w taki sam sposób jak dokonano płatności. Możemy jednak dokonać odliczeń od ceny, jak opisano poniżej.

9.5 Jeśli klient korzysta z prawa do zmiany zdania:

9.5.1 Możemy zmniejszyć kwotę zwrotu ceny (z wyłączeniem kosztów dostawy), aby odzwierciedlić obniżenie wartości Towarów, jeśli zostało to spowodowane postępowaniem z nimi w sposób, który nie byłby dozwolony w sklepie. Jeśli zwrócimy zapłaconą cenę, zanim będziemy w stanie sprawdzić Towary, a następnie odkryjemy, że klient obchodził się z nimi w niedopuszczalny sposób, klient będzie zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty.

9.5.2 Maksymalny zwrot kosztów dostawy będzie odpowiadał kosztom najtańszego sposobu dostawy, jaki oferujemy.

9.6 Zwrotu środków dokonamy najszybciej jak to możliwe. Konsumenci korzystający z prawa do zmiany zdania, otrzymają zwrot pieniędzy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych Towarów lub, jeśli nastąpi to wcześniej, od dnia, w którym klient dostarczy nam dowód na to, że odesłał do nas Towary. Informacje dotyczące sposobu zwrotu Towarów zawarto w punkcie 9.2.

10. Nasze prawa do rozwiązania Umowy

10.1 Możemy rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, zwracając się do klienta na piśmie, jeśli:

10.1.1 klient nie dokona płatności w terminie, w którym jest ona wymagalna, i nadal nie dokona płatności w ciągu 14 (czternastu) dni od wysłania przez nas przypomnienia o terminie płatności lub

10.1.2 klient nie umożliwi nam w rozsądnym terminie dostarczenia Towarów.

10.2 Jeżeli rozwiążemy Umowę w jednej z sytuacji określonych w punkcie 10.1, zwrócimy klientowi środki pieniężne zapłacone z góry za niedostarczone przez nas Towary, możemy jednak odliczyć uzasadnione odszkodowanie (lub obciążyć nim klienta) z tytułu kosztów netto, które poniesiemy w wyniku zerwania przez klienta Umowy.

11. Prawa konsumenta w odniesieniu do wadliwych towarów

11.1 Jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczenia konsumentowi Towarów zgodnych z Umową. Kompleksowe informacje dotyczące najważniejszych praw konsumenta związanych z zakupem Towarów można uzyskać w lokalnym centrum lub organizacji doradztwa dla konsumentów (www.citizensadvice.org.uk). Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie mieć wpływu na prawa klienta.

11.2 Jeśli klient zechce skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrotu Towarów, musi odesłać je do nas lub (jeśli nie są odpowiednie do wysyłki) umożliwić nam ich odbiór. Pokryjemy koszty wysyłki lub odbioru. Proszę użyć etykiety zwrotnej, która znajduje się na specyfikacji przesyłki znajdującej się w opakowaniu.

11.3 Klient może również zgłosić roszczenie na podstawie oświadczenia o ograniczonej gwarancji firmy Kingston, o której informacje można znaleźć tutaj.

12. Prawa przedsiębiorców w odniesieniu do wadliwych Towarów

12.1 Jeśli klient jest klientem biznesowym i jakiekolwiek dostarczone mu Towary zostaną uznane za wadliwe w okresie określonym w oświadczeniu o ograniczonej gwarancji firmy Kingston („Gwarancja”), o której informacje można znaleźć tutaj, postaramy się wymienić Towary. Jeśli nie będziemy w stanie wymienić Towarów, zwrócimy mniejszą z dwóch wartości: aktualną wartość Towarów lub cenę ich zakupu. Wszelkie roszczenia dotyczące wadliwych Towarów będą rozpatrywane zgodnie z warunkami Gwarancji (z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń i wyłączeń).

12.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe Towary, jeśli:

12.2.1 w jakikolwiek sposób użytkowano Towary po powiadomieniu nas o chęci zgłoszeniu roszczenia z tytułu wady Towarów;

12.2.2 wada powstała z powodu nieprzestrzegania naszych ustnych lub pisemnych instrukcji dotyczących przechowywania, instalacji, uruchomienia, użytkowania lub konserwacji Towarów lub (w przypadku ich braku) dobrych praktyk handlowych;

12.2.3 wada powstała w wyniku wykorzystania przez nas rysunku, projektu lub specyfikacji dostarczonej przez klienta;

12.2.4 klient zmodyfikował lub naprawił Towary bez naszej pisemnej zgody lub

12.2.5 wada powstała w wyniku normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania lub nieodpowiednich warunków pracy.

12.3 Z wyjątkiem postanowień zawartych w punkcie 12 nie ponosimy wobec klienta żadnej odpowiedzialności z tytułu niezgodności Towarów z Gwarancją.

12.4 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich dostarczonych przez nas naprawionych lub wymienionych Towarów.

13. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez konsumenta

13.1 W przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych Warunków, ponosimy odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez klienta, które można było przewidzieć w wyniku złamania przez nas Umowy lub niedochowania przez nas należytej staranności, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można było przewidzieć. W celu uniknięcia wątpliwości klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej ochrony i kopii zapasowych danych i sprzętu oraz, z zastrzeżeniem punktu 13.2, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, za utratę lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania.

13.2 Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec klienta w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; za oszustwo lub podanie fałszywych informacji; za naruszenie ustawowych praw klienta w odniesieniu do Towarów, wyszczególnionych w punkcie 11.1; oraz za wadliwe produkty zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.

13.3 Jeśli dostarczone przez nas wadliwe treści cyfrowe spowodują uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do klienta i jest to spowodowane brakiem należytej staranności i umiejętności, naprawimy szkodę lub wypłacimy klientowi odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, stosując się do naszego zalecenia dotyczącego zastosowania oferowanej bezpłatnej aktualizacji, ani za szkody, które zostały spowodowane przez niezastosowanie się do instrukcji instalacji lub do zalecanych przez nas minimalnych wymogów systemowych.

13.4 Konsumentom dostarczamy Towary wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Jeśli klient będzie używał Towarów w celach handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, nasza odpowiedzialność wobec klienta będzie ograniczona zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 14.

14. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez przedsiębiorców

14.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za:

14.1.1 śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców (jeśli dotyczy);

14.1.2 oszustwo lub podanie fałszywych informacji;

14.1.3 naruszenie warunków dorozumianych w art. 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.;

14.1.4 produkty wadliwe zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r. lub

14.1.5 wszelkie kwestie, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem.

14.2 Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w punkcie 12.1 wyłącza się wszystkie warunki dorozumiane w paragrafach od 13 do 15 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.

14.3 Z zastrzeżeniem punktu 14.1:

14.3.1 nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta, czy to w związku z umową, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem obowiązków ustawowych lub w inny sposób, za jakąkolwiek utratę zysku lub pośrednią bądź wtórną stratę wynikającą z Umowy lub z nią związaną;

14.3.2 nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta, czy to w związku z umową, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem obowiązków ustawowych lub w inny sposób, za utratę lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania oraz

14.3.3 nasza całkowita odpowiedzialność wobec klienta za wszelkie inne straty wynikające z Umowy między nami lub w związku z nią, czy to w związku z umową, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem obowiązków ustawowych lub w inny sposób, jest ograniczona do 100% całkowitej kwoty zapłaconej przez klienta za Towary na mocy Umowy.

15. Jak możemy wykorzystywać dane osobowe klienta

Będziemy wykorzystywać dane osobowe klienta wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce prywatności.

16. Zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą

16.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które są spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zdarzeniem pozostającym poza naszą kontrolą (Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą).

16.2 Jeżeli wystąpi Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą, które ma wpływ na wykonanie naszych zobowiązań wynikających z Umowy:

16.2.1 jak najszybciej skontaktujemy się z klientem, aby go o tym poinformować oraz

16.2.2 nasze zobowiązania wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas na wykonanie naszych zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą. W przypadku gdy Zdarzenie pozostające poza naszą Kontrolą ma wpływ na naszą dostawę Towarów do klienta, ustalimy z nim nowy termin dostawy po zakończeniu Zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą.

17. Informacje ogólne

17.1 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną organizację. Skontaktujemy się z klientem, aby poinformować go, jeśli planujemy to zrobić. Jeśli klient nie będzie zadowolony z przeniesienia, może skontaktować się z nami w celu rozwiązania Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili, gdy poinformujemy go o tym fakcie, a my zwrócimy mu wszelkie płatności dokonane z góry za Towary, których jeszcze nie dostarczyliśmy.

17.2 Klient może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z Umowy na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę na piśmie.

17.3 Umowa jest zawarta między klientem a nami. Nikt z nas nie będzie musiał uzyskać zgody innej osoby w celu rozwiązania Umowy lub dokonania jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach.

17.4 Każdy z ustępów niniejszych Warunków działa odrębnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe ustępy pozostaną w pełnej mocy i będą nadal obowiązywać.

17.5 Jeśli nie będziemy nalegać na natychmiastowe podjęcie przez klienta jakichkolwiek działań, do których jest zobowiązany na mocy Umowy, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko klientowi w związku ze złamaniem przez niego warunków Umowy, nie będzie to oznaczać, że nie musi on podejmować takich działań i nie uniemożliwi nam podjęcia kroków przeciwko klientowi w późniejszym terminie. Na przykład jeśli klient nie dokona płatności, a my nie upomnimy się o nią i nadal będziemy dostarczać Towary, możemy nadal wymagać od klienta dokonania płatności w późniejszym terminie.

17.6 Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i niezależnie od miejsca zamieszkania klienta może on wnieść przeciwko nam roszczenia przed sądami angielskimi. Jeśli klient jest konsumentem zamieszkałym w Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej, może również dochodzić roszczeń przeciwko nam przed sądami w kraju, w którym zamieszkuje. My również możemy dochodzić roszczeń przeciwko klientowi przed sądami w kraju, w którym zamieszkuje.

17.7 W przypadku klientów będących firmami wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub związane z Umową między nami lub jej przedmiotem bądź formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, a sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania takich sporów lub roszczeń.

Harmonogram

WZÓR FORMULARZA ANULOWANIA

(Proszę wypełnić i zwrócić ten formularz tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od Umowy)

Odbiorca: Kingston Technology Europe Co LLP,
Kingston Court, Brooklands Close,
Sunbury On Thames, Middlesex, England, TW16 7EP,
Numer telefonu: +44 1932 738888,
E-mail: [email protected]

Ja/my [*] niniejszym zawiadamiam(-y), że ja/my [*] unieważniam(-y) moją/naszą [*] umowę sprzedaży następujących towarów [*]/świadczenia następującej usługi [*]

Zamówionych dnia [*]/odebranych dnia [*] ________________, ________________,

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
__________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów),

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów), Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku gdy niniejszy formularz jest przesyłany w postaci papierowej),

__________________________________________________________

Data

__________________

[*] Niepotrzebne skreślić