Thông báo kết thúc (EOL) Dịch vụ IronKey EMS Cloud

Hệ thống quản lý IronKey EMS Cloud do đối tác của chúng tôi là DataLocker Inc quản lý sẽ bắt đầu quy trình kết thúc dịch vụ như đã định vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trong khuôn khổ quy trình này, các thiết bị IronKey EMS sau đây sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ từ dịch vụ IronKey EMS Cloud theo ba giai đoạn sau đây:

Giai đoạn 1

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tất cả các mẫu thiết bị cũ (liệt kê bên dưới) sẽ bị chặn kích hoạt.

Giai đoạn 2

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2022, tất cả các tính năng quản lý và lưu lượng trên thiết bị cũ (như đặt lại mật khẩu, chạy lại thiết bị, kích hoạt thiết bị) sẽ hoàn toàn không được dùng nữa.

Giai đoạn 3

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tất cả các dịch vụ IronKey EMS Cloud sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn. Các giấy phép vẫn còn hoạt động sẽ được chuyển đổi sang hệ thống DataLocker SafeConsole Management.

Các mẫu thiết bị IronKey cũ bị ảnh hưởng (Giai đoạn 1 và 2)

  • S100
  • S200
  • D200
  • S250
  • D250
  • W500
  • W700
  • W700-SC

Để xem các thiết bị USB mã hóa IronKey thuộc dòng sản phẩm hiện tại của Kingston, bạn có thể truy cập liên kết dưới đây:

https://www.kingston.com/vn/usb-flash-drives?use=data%20security

Dòng sản phẩm ổ IronKey được quản lý của Kingston (ví dụ: IronKey D300SM và S1000E) có thể được sử dụng ngay cho SafeConsole. Ngoài ra, Kingston cũng có thể cung cấp trình cập nhật cho các mẫu cũ hơn như ổ S1000E cấu hình bằng vi chương trình cũ hơn, và các ổ D300M thuộc dòng trước đó để bổ sung SafeConsole Management.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này dựa trên các kế hoạch được DataLocker thông báo kể từ tháng 4 năm 2020. Để biết cập nhật mới nhất, vui lòng truy cập trang web của DataLocker: DataLocker