เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

การแจ้งขอเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใต้ประกัน (RMA)

Your contact info
ผลิตภัณฑ์ Kingston ของคุณ
กรุณาเลือกเลขชิ้นส่วนโดยพิจารณาจากความจุของผลิตภัณฑ์แฟลชของคุณ เลขชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบ (เช่น DT109B/16GB และ DT109K/16GB)
ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับกรอกในฟิลด์นี้เกี่ยวข้องกับเลขผลิตภัณฑ์หน่วยความจำจริงที่คุณมีปัญหา

หากผลิตภัณฑ์มีหลายชิ้น (เช่น ไดรฟ์ USB มีฝาปิดและสายคล้องแยก) จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว และให้กรอกเลข "1" ในฟิลด์นี้
หน่วยความจำส่วนใหญ่จะมีเลขรุ่นปรับปรุงกำกับไว้ หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ ดูการตรวจหาเลขรุ่นปรับปรุงสำหรับหน่วยความจำ Kingston ของคุณได้ตามภาพด้านล่าง


เลขการปรับปรุงเลขคำสั่งงาน


หากคุณมีปัญหาในการค้นหาหมายเลขปรับปรุง ให้สังเกตตัวเลขต่อไปนี้
    ตัวอย่างหมายเลขรุ่นปรับปรุง: 3511111-111.A11LF


หมายเหตุ: เลข (99) และ/หรือ (LF) อาจไม่มีแสดงอยู่
กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่พบและได้ทำอะไรเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง
ใช้ระบุผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ของคุณ (เช่น Apple, Asus, Samsung, Toshiba ฯลฯ) ไม่ได้เป็นการอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของ Kingston
ใช้อ้างอิงรุ่นคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ (เช่น iPhone5, Sabertooth Z87, Galaxy S4, Satellite S55-A5352 ฯลฯ)
ที่อยู่จัดส่ง
Standard replacement:
Customer returns the defective product to Kingston before the replacement part is shipped. Subject to availability, the replacement part will be shipped to the customer on the following business day of the product being received. All requests are processed within 2 business days.
แนบสำเนาใบเสร็จ
ต้องมีเอกสารกำกับระบุสถานที่และวันที่จัดซื้อเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าตามสิทธิ์รับประกัน
กรุณาแก้ไขข้อมูลที่ไฮไลต์ข้างต้น