Gwarancja na produkty wbudowane

Gwarancja

Firma Kingston Digital, Inc. wraz podmiotami powiązanymi („Kingston”) gwarantuje klientowi OEM („Klient”), z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, że jej produkty wbudowane będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez określony, wskazany poniżej, czas gwarancji. Pojęcie „produkty wbudowane” obejmuje produkty eMMC, eMCP, ePoP, MCP, UFS, uMCP, SSD BGA i odrębne układy pamięci DRAM (określane dalej jako „produkt” lub „produkty”). Gwarancja obejmuje każdy produkt przez jeden (1) rok od daty wysyłki („okres gwarancji”). Firma Kingston, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt, który nie działa zgodnie z gwarancją, w odpowiednim okresie gwarancyjnym, na podobny lub funkcjonalnie równoważny produkt. Firma Kingston w racjonalnie uzasadnionym czasie dokona naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu zwróconego w ramach gwarancji albo dokona zwrotu zapłaconej kwoty na konto Klienta. Jeżeli firma Kingston nie będzie w stanie naprawić lub wymienić produktu, zwróci lub zaliczy na poczet gwarancji mniejszą z kwot: aktualną wartość produktu w chwili zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego lub wartość ceny zakupu.

Wyrażając zgodę na warunki umowy handlowej między przedsiębiorstwami dotyczącej zakupu produktów, do której jest dołączona ta gwarancja, Klient uzyskuje tytuł do gwarancji na warunkach przedstawionych poniżej. Aby skorzystać z tej gwarancji, (i) Klient musi postępować zgodnie z określonymi przez firmę Kingston instrukcjami zwrotu produktów; (ii) Klient musi niezwłocznie i w okresie gwarancji na piśmie powiadomić firmę Kingston o wadliwym produkcie oraz dostarczyć opis nieprawidłowego działania produktu; (iii) produkt musi zostać zwrócony do punktu serwisowego wskazanego przez firmę Kingston na ryzyko i koszt Klienta; oraz (iv) firma Kingston musi być przekonana, że rzeczona usterka istnieje i nie została spowodowana wypadkiem, nieprawidłową eksploatacją, zaniedbaniem, modyfikacją (w tym m.in. fizycznymi zmianami lub modyfikacjami), grawerowaniem laserowym, naprawą, nieprawidłową instalacją lub nieprawidłowym testowaniem produktu. W przypadku gdy firma Kingston ustali, że produkt nie jest wadliwy lub że jego uszkodzenie zostało spowodowane wypadkiem, nieprawidłową eksploatacją, zaniedbaniem, modyfikacją (w tym m.in. fizycznymi zmianami lub modyfikacjami), grawerowaniem laserowym, naprawą, nieprawidłową instalacją lub nieprawidłowym testowaniem produktu, Klient poniesie wszelkie koszty diagnozowania i analizowania wady, przesyłki oraz inne powiązane koszty.

Wszelkie przypadki niewłaściwego użycia (w tym narażenie na wyładowania elektrostatyczne, niewłaściwa instalacja, naprawa, wypadek lub użycie niezgodne z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Kingston), zaniedbanie, modyfikacje (w tym m.in. zmiany fizyczne) lub grawerowanie laserowe dowolnego Produktu lub wszelkie okoliczności, których firma Kingston nie będzie w stanie sprawdzić w normalnych warunkach testowych, spowodują unieważnienie niniejszej gwarancji.

Usterki wywołane nadmiernym obciążeniem operacjami zapisu uważane są za osiągnięcie końca okresu eksploatacji produktu i nie są objęte tą gwarancją. Zapewnienie odpowiedniego marginesu dla systemu hosta i zgodności aplikacji należy do obowiązków Klienta. Gwarancja nie obejmuje usterek związanych ze zużywaniem się układów NAND.

Wszystkie zwrócone produkty stają się własnością firmy Kingston. Produkty zamienne mogą być fabrycznie nowe lub odnowione, według wyłącznego uznania firmy Kingston. Każdy wymieniony lub naprawiony produkt jest objęty gwarancją przez czas 90 dni lub do końca okresu pierwotnej gwarancji na zakupiony produkt (zastosowanie ma ten okres, który jest dłuższy). Firma Kingston nie odpowiada za żadne oprogramowanie lub sprzęt użytkownika, dane konfiguracji ani za dane umieszczone bądź zapisane w produkcie lub zintegrowane z produktem zwracanym do firmy Kingston w ramach gwarancji.

Przed zwróceniem produktu do firmy Kingston Klient musi skontaktować się z firmą Kingston w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu towaru (Return Material Authorization, RMA). Każdy produkt zwrócony do firmy Kingston bez ważnego numeru RMA wyraźnie wskazanego na zewnętrznej stronie opakowania zostanie odesłany Klientowi na jego koszt. Firma Kingston pokrywa koszty zwrotu wadliwych produktów pod warunkiem przestrzegania przez Klienta instrukcji wysyłki podanych przez dział RMA firmy Kingston. Firma Kingston odpowiada za koszty wysyłki produktu odsyłanego do Klienta.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEJ GWARANCJI I WSZELKICH WARUNKÓW OKREŚLONYCH W TYM DOKUMENCIE FIRMA KINGSTON UDOSTĘPNIA WSZELKIE PRODUKTY PROTOTYPOWE, PROJEKTY REFERENCYJNE ORAZ OPROGRAMOWANIE PRODUKTÓW NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I NIE UDZIELA NA NIE ŻADNEJ GWARANCJI.

WYŁĄCZNA GWARANCJA: W PRZYPADKU GDY PRODUKT FIRMY KINGSTON NIE DZIAŁA TAK JAK GWARANTUJE TO FIRMA KINGSTON, JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU ALBO ZWROT ŚRODKÓW NA KONTO KLIENTA, PRZY CZYM WYBÓR RODZAJU ZADOŚĆUCZYNIENIA PODEJMUJE WYŁĄCZNIE FIRMA KINGSTON. POWYŻSZE GWARANCJE I ZADOŚĆUCZYNIENIA ZASTĘPUJĄ I WYKLUCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, JAWNE LUB DOROZUMIANE, WYNIKAJĄCE Z FAKTÓW LUB Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWE LUB INNEGO RODZAJU, W TYM GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA KINGSTON NIE PRZYJMUJE I NIKOGO NIE UPOWAŻNIA DO PRZYJMOWANIA ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ I UŻYTKOWANIEM JEJ PRODUKTÓW. W RAMACH TEJ GWARANCJI FIRMA KINGSTON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI PO WYKONANIU TESTÓW I OGLĘDZIN PRODUKTU USTALI, ŻE DOMNIEMANA WADA NIE ISTNIEJE ALBO ZOSTAŁA SPOWODOWANA PRZEZ KLIENTA LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ, ZANIEDBANIEM, NIEPRAWIDŁOWĄ INSTALACJĄ LUB TESTOWANIEM, PRÓBĄ NAPRAWY PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE OSOBY, MODYFIKACJĄ (W TYM M.IN. FIZYCZNYMI ZMIANAMI LUB MODYFIKACJAMI) ALBO JAKĄKOLWIEK INNĄ PRZYCZYNĄ WYKRACZAJĄCĄ POZA PRZEWIDZIANY SPOSÓB UŻYTKOWANIA PRODUKTU, WYPADKIEM, POŻAREM, WYŁADOWANIEM ATMOSFERYCZNYM LUB INNYM CZYNNIKIEM RYZYKA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W ŻADNYM WYPADKU FIRMA KINGSTON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY LUB DELIKTU (WŁĄCZAJĄC NIEDOPATRZENIA) ZA INCYDENTALNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY I ODSZKODOWANIA KARNE, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, ANI ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, STRATY W DZIAŁALNOŚCI FIRMY ANI ZA ŻADNE INNE STRATY FINANSOWE, ANI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH BĄDŹ UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ, UŻYTKOWANIEM, DZIAŁANIEM, WADĄ LUB PRZERWĄ W UŻYTKOWANIU PRODUKTU, NAWET JEŚLI FIRMA KINGSTON ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KINGSTON WOBEC KLIENTA W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY, JAKĄ KLIENT ZAPŁACIŁ ZA PRODUKT, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE POWIĘKSZONEJ O KONIECZNE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ FIRMĘ KINGSTON.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA ŻADNYCH JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA FIRMIE KINGSTON NA WYKLUCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WÓWCZAS W MAKSYMALNYM MOŻLIWYM ZAKRESIE GWARANCJE TE SĄ OGRANICZONE DO OKRESU OPISANEJ GWARANCJI. NA KAŻDY PRODUKT WYMIENIONY FIRMA KINGSTON UDZIELA OGRANICZONEJ GWARANCJI NA OKRES ALBO 90 DNI, ALBO DO KOŃCA POZOSTAŁEGO OKRESU GWARANCJI ORYGINALNEGO PRODUKTU (ZASTOSOWANIE MA TEN OKRES, KTÓRY JEST DŁUŻSZY).

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE BĘDZIE WYŁĄCZAĆ ANI OGRANICZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KINGSTON ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIAMI FIRMY KINGSTON.

PRODUKTY FIRMY KINGSTON NIE SĄ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU JAKO PODSTAWOWE KOMPONENTY WYPOSAŻENIA DO PODTRZYMYWANIA ŻYCIA ALBO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH USTERKA LUB AWARIA PRODUKTÓW MOGŁABY SPOWODOWAĆ ZRANIENIE LUB ZGON.

Aktualizacja: 12/2021

Poprzednie gwarancje

11/2019 - 12/2021