การรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานสำเร็จรูป (Embedded)

การรับประกัน

Kingston Digital, Inc. และหน่วยงานในสังกัด (“Kingston”) รับประกันภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ต่อลูกค้ากลุ่ม OEM (“ลูกค้า”) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ฟังก์ชั่นสำเร็จรูป (Embedded) ว่าปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและมาตรฐานการผลิต ตามระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ คำว่า “ผลิตภัณฑ์ฟังก์ชั่นสำเร็จรูป” (embedded) ได้แก่ eMMC, eMCP, ePoP, MCP, UFS, uMCP, BGA SSD และ DRAM เฉพาะรุ่น (เรียกต่อจากนี้ว่า “ผลิตภัณฑ์”) การรับประกันนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่จัดส่ง (“ระยะเวลารับประกัน”) Kingston มีสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการซ่อมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามการรับประกันระหว่างระยะเวลารับประกันที่เกี่ยวข้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันหรือมีคุณสมบัติการทำงานเหมือน ๆ กัน Kingston จะต้องได้รับเวลาตามสมควรในการจัดซ่อมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาที่ส่งคืนภายใต้การรับประกันหรือในการคืนยอดไปยังบัญชีของลูกค้า หาก Kingston ไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ได้ บริษัทจะคืนเงิน หรือคืนเครดิตตามมูลค่าปัจจุบันของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ขณะที่มีการเรียกร้องสิทธิ์การรับประกันหรือตามราคาที่จัดซื้อ

การยอมรับเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงเชิงพาณิชย์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งมาพร้อมกับการรับประกันนี้ ลูกค้าลูกค้าสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับการรับประกันนี้ (i) โดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการส่งคืนของ Kingston (ii) ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Kingston ทราบโดยเร็วเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลารับประกันที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์เกิดปัญหา และจะต้องชี้แจงรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้น (iii) จะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดให้บริการที่ Kingston กำหนดโดยลูกค้าจะรับแบกรับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง และ (iv) Kingston จะต้องแน่ใจว่าข้อบกพร่องที่กล่าวอ้างมีอยู่จริงหรือไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การละเลย การดัดแปลง (รวมทั้งการดัดแปลงทางกายภาพ) การสลักเลเซอร์ ซ่อมแซม การติดตั้งหรือทดสอบที่ไม่ถูกต้อง หาก Kingston พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนไม่ได้มีข้อบกพร่องหรือเป็นข้อบกพร่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การละเลย การดัดแปลง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดัดแปลงทางกายภาพ) การซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งหรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาด สำหรับการจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ปัญหาจากไฟฟ้าสถิต การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การซ่อมที่ไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุหรือการใช้ที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของ Kingston) การละเลย การดัดแปลง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดัดแปลงทางกายภาพ) หรือการสลักเลเซอร์ที่ตัวผลิตภัณฑ์ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ Kingston ไม่สามารถทำการทดสอบได้ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบตามปกติจะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการรับประกันนี้

ข้อผิดพลาดเนื่องจากการเขียนข้อมูลอย่างหนักจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดอายุการใช้งานและไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ ลูกค้ามีหน้าที่กำกับดูแลให้แน่ใจว่าระบบต้นทางและแอพพลิเคชั่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอของ NAND ไม่อยู่ในการรับประกันนี้

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการส่งคืนจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Kingston ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทนอาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ตามที่ Kingston เห็นสมควร ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนหรือซ่อมแซมจะมีระยะเวลารับประกัน 90 วันหรือตามระยะเวลารับประกันเดิมที่เหลืออยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พิจารณาตามกรณีที่ครอบคลุมยาวนานกว่า Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ดัดแปลงเฉพาะ หรือข้อมูลการกำหนดค่าการทำงานหรือข้อมูลในหน่วยความจำใด ๆ ที่มีอยู่ใน หรือจัดเก็บไว้ในหรือที่มีรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนให้แก่ Kingston ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันใด ๆ

ลูกค้าจะต้องติดต่อกับ Kingston เพื่อสอบถามหมายเลขรับรองการส่งคืนวัสดุ (RMA) ก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่ Kingston ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ส่งคืนให้แก่ Kingston โดยไม่มี RMA กำกับไว้อย่างชัดเจนด้านนอกของพัสดุจะถูกส่งคืนไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง Kingston จะดูแลค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา โดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดส่งที่ฝ่าย RMA ของ Kingston แจ้ง Kingston จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งกลับจาก Kingston ไปยังลูกค้า

นอกเหนือจากการรับประกันที่ระบุข้างต้น หรือภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้นี้ Kingston มีการจัดหาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ผลงานออกแบบอ้างอิงและซอฟต์แวร์ทั้งหมด “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันเป็นการเฉพาะใด ๆ

การรับประกันเป็นการเฉพาะ: หากผลิตภัณฑ์ของ Kingston ไม่สามารถทำงานได้ตามที่ให้ประกันไว้ข้างต้น ลูกค้าจะต้องส่งซ่อมหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ Kingston เห็นสมควร การรับประกันที่ระบุข้างต้นและแนวทางแก้ไขถือเป็นแนวทางโดยเฉพาะและมีผลแทนที่การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใดทั้งโดยแจ้งและโดยนัย ไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริงหรือโดยตัวบทกฎหมาย ตามข้อบังคับหรือโดยการอื่นใด รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมเพื่อการใช้การเฉพาะด้านใด ๆ Kingston จะไม่รับผิดชอบหรือให้การรับรองใด ๆ กับบุคคลอื่นในการจัดการใด ๆ นอกเหนือไปจากส่วนความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการขาย การติดตั้ง การดูแลรักษาหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้หากผลการทดสอบและตรวจสอบพบว่าข้อบกพร่องที่กล่าวหาในผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดเนื่องจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การติดตั้งหรือทดสอบที่ไม่ถูกต้อง การพยายามซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดัดแปลงทางกายภาพ) หรือจากสาเหตุอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุ หรือเนื่องจากอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ฟ้าผ่าหรือภยันตรายอื่นใด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งโดยสัญญาข้อตกลงหรือโดยการละเมิด (รวมทั้งการละเลยใด ๆ) Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายจากอุบัติการณ์ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเป็นบทลงโทษใด ๆ หรือการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินออม โอกาสทางธุรกิจหรือความสูญเสียทางการเงิน หรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลอื่นใด หรือการสูญเสียการใช้งานที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการขาย การติดตั้ง การดูแลรักษา การใช้งาน ประสิทธิภาพ ข้อบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ แม้ว่า Kingston จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม ความรับผิดชอบโดยรวมของ Kington ที่มีต่อลูกค้าจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันบวกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก Kingston

Kingston ไม่ได้ให้ประกันใด ๆ ทั้งโดยแจ้งโดยนัยตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ หาก Kingston ไม่สามารถสงวนสิทธิ์การรับประกันโดยนัยเนื่องจากกฎหมายที่กำหนด การรับประกันโดยนัยดังกล่าวให้จำกัดเฉพาะภายในระยะเวลาของการรับประกันที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ ระยะเวลารับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทนใด ๆ คือ 90 วันหรือตามระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่สำหรับผลิตภัณฑ์เดิม พิจารณาตามระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

ถ้อยแถลงสิทธิ์การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ ตั้งข้อสงวนหรือจำกัดความรับผิดชอบของ Kingston กรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเนื่องจากความประมาทของ Kingston

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ไม่ได้การรับรองสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือการใช้งานใด ๆ ที่หากเกิดข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดพลาดของผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นได้

ปรับปรุงครั้งที่ : 12/2021

11/2019 - 12/2021