Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Biểu đồ Lưu trữ

Một ổ lưu trữ có thể chứa bao nhiêu tập tin? Chúng tôi đã tạo biểu đồ này để giúp bạn nắm được số lượng các loại tập tin khác nhau theo dung lượng tập tin trung bình, cũng như số lượng tập tin có thể lưu trữ trong các ổ theo các mức dung lượng cụ thể.

Dung lượng1Số lượng ảnh ước tính (12MP)Số lượng ảnh ước tính
(24MP – RAW không nén)
Số lượng bài hát ước tính
(3MB mỗi bài)
Số phút video ước chừng (1080p)2Số phút video 4K ước tính
(30 Mbps)2
Số phút video 8K ước tính
(60 Mbps)2
1TB 857,143 12,800 333,333 5,376 2,083 1,042
512GB 428,571 6,400 166,667 2,688 1,042 521
256GB 214,286 3,200 83,333 1,344 521 260
128GB 107,143 1,600 41,667 672 260 130
64GB 53,571 800 20,833 336 130 65
32GB 26,786 400 10,417 168 65 32
16GB 13,393 200 5,208 84 32 16
8GB 6,696 100 2,604 42 16 8

Một phần dung lượng được ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được dùng để định dạng và cho các chức năng khác và do đó không khả dụng để lưu trữ dữ liệu. Như vậy, dung lượng khả dụng thực tế để lưu trữ dữ liệu nhỏ hơn dung lượng được ghi trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/Flash_Memory_Guide