Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Kingston Technology Corporation và các cơ sở của công ty trên toàn thế giới (sau đây gọi chung là "Kingston") là một công ty có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, chuyên phát triển các sản phẩm bộ nhớ. Kingston có các cơ sở sản xuất trên toàn thế giới và các sản phẩm của hãng có mặt trên thị trường toàn cầu. Do đó, chúng tôi không những có nghĩa vụ mà còn cam kết thúc đẩy nhân quyền trên toàn thế giới. Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hình thức nô lệ hiện đại nào bao gồm lao động cưỡng bức hay ràng buộc (bao gồm lao động lệ thuộc vì nợ), lao động giao kèo hay lao động tù lao cưỡng bức, nô lệ hoặc buôn người bởi bất kỳ nhà cung cấp nào của Kingston hoặc vì bất kỳ mục đích nào khác.

Cam kết nghiêm cấm hoạt động nô lệ hiện đại là một phần trong nỗ lực tổng thể của Kingston nhằm điều chỉnh các tiêu chuẩn của mình cho phù hợp với các giá trị cốt lõi của công ty: khuyến khích tinh thần liêm chính và ứng xử có đạo đức trong kinh doanh, cũng như tính minh bạch và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm với xã hội và môi trường, cũng như đóng góp tích cực và mạnh mẽ cho xã hội và con người mà công ty và nhân viên của chúng tôi phục vụ. Chúng tôi tận tâm cung cấp các sản phẩm thông qua một doanh nghiệp và chuỗi cung ứng tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của lao động, tuân thủ các luật về chống nô lệ hiện đại trong các hoạt động trực tiếp hoặc chuỗi cung ứng của Kingston.

Cấu trúc, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng

Kingston là nhà sản xuất hàng đầu về DRAM và mô-đun bộ nhớ, cũng như các sản phẩm bộ nhớ flash như ổ SSD, USB, thẻ SD và đầu đọc thẻ. Kingston tạo ra doanh thu chủ yếu từ việc bán các sản phẩm, cung cấp dịch vụ OEM và sản xuất theo hợp đồng. Để thành công trong những nỗ lực chống lại chế độ nô lệ hiện đại, chúng tôi cần phải trông cậy vào mối quan hệ sâu rộng của mình với các nhà cung cấp trên toàn cầu, là những đơn vị sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi.

Kingston hợp tác với nhiều nhà cung cấp trên toàn thế giới để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và vận hành của chúng tôi, bao gồm sản xuất phần cứng và cung cấp lực lượng lao động mở rộng. Do đó, Kingston thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp của chúng tôi đã đề ra các chính sách và thông lệ để ngăn chặn các hành vi nô lệ hiện đại hình thành trong chuỗi cung ứng của họ.

Quản lý nội bộ, trách nhiệm giải trình và các chương trình

Đội ngũ nhân viên của Kingston trên toàn thế giới cam kết đảm bảo duy trì cách làm việc có đạo đức, bao gồm quyền lao động và nhân quyền, sức khỏe và an toàn của nhân viên và các thực tiễn trong công việc, cân nhắc đến tác động môi trường và hỗ trợ cộng đồng toàn cầu của chúng ta. Ban quản lý cấp cao, các lãnh đạo điều hành doanh nghiệp và nhân viên của Kingston cùng nhau chung sức để ngăn chặn bất kỳ hình thức nô lệ hiện đại nào và không ngừng tìm tòi để cải tiến các chương trình nội bộ của chúng tôi.

Kingston thực hiện Đánh giá rủi ro CSR (Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp) hàng năm để đánh giá rủi ro trong các quy trình và giao dịch kinh doanh của chính chúng tôi. Chương trình Đánh giá rủi ro CSR được xây dựng dựa trên Bộ quy tắc ứng xử và các tiêu chuẩn RBA của Kingston, cũng như các luật liên bang và địa phương của mỗi quốc gia hoặc khu vực. Mọi kết quả từ chương trình Đánh giá rủi ro CSR sẽ được xử lý cho phù hợp để đảm bảo rủi ro ở mức tối thiểu trong các quy trình nội bộ. Hơn nữa, Kingston cũng thực hiện Đánh giá rủi ro CSR để đánh giá rủi ro trong các quy trình và giao dịch kinh doanh của chính mình. Chương trình Đánh giá rủi ro CSR được xây dựng dựa trên Bộ quy tắc ứng xử và các tiêu chuẩn RBA của Kingston, cũng như các luật liên bang và địa phương của mỗi quốc gia hoặc khu vực. Mọi kết quả từ chương trình Đánh giá rủi ro CSR sẽ được xử lý cho phù hợp để đảm bảo rủi ro ở mức tối thiểu trong các quy trình nội bộ.

Kingston tin chắc rằng chúng tôi cũng có trách nhiệm đánh giá về tính minh bạch trong quá trình thẩm định chi tiết. Cam kết của chúng tôi trong thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bao gồm nỗ lực chống lại vấn đề nô lệ hiện đại, đều được nêu rõ trong Báo cáo bền vững hằng năm của chúng tôi. Báo cáo bền vững này dựa trên Tiêu chuẩn GRI và cung cấp thông tin chi tiết về Kingston với tư cách là một tổ chức thông qua các hoạt động tài chính và vận hành của công ty. Các báo cáo minh bạch này thể hiện trách nhiệm và cam kết của Kingston trong việc ngăn chặn vấn đề sử dụng nô lệ hiện đại.

Các chính sách về ứng xử có đạo đức và ngăn chặn nô lệ hiện đại

Kingston có Bộ quy tắc ứng xử nêu rõ các yêu cầu đối với nhân viên Kingston và các nhà cung cấp của chúng tôi. Bộ quy tắc ứng xử của Kingston thiết lập các chính sách nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và cách đối xử đúng chuẩn mực đạo đức với người lao động, trong đó nghiêm cấm mọi hình thức nô lệ hiện đại. Nhân viên, nhà thầu và nhà cung cấp của Kingston phải tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi để duy trì các tiêu chuẩn và quy trình trách nhiệm nội bộ đối với bất kỳ bên nào không đáp ứng các tiêu chuẩn của Kingston về vấn đề nô lệ hiện đại. Kingston duy trì cơ chế giải trình và khiếu nại dành cho cả nhân viên và các bên bên ngoài. Kingston sẽ điều tra mọi báo cáo liên quan đến hoạt động nô lệ và buôn người trong hoạt động kinh doanh hoặc chuỗi cung ứng của mình và sẽ có hành động thích hợp để khắc phục mọi vấn đề mà công ty xác định là hậu quả của hành vi đó. Công ty đã không nhận được báo cáo nào như vậy trong năm tài chính vừa qua.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Bộ quy tắc ứng xử của Kingston

Cam kết của Kingston trong việc giảm thiểu vấn đề sử dụng Nô lệ hiện đại thông qua công tác thẩm định và quản lý nhà cung cấp

Một trong những cách mà Kingston tiến hành trách nhiệm thẩm định chi tiết là thông qua việc chúng tôi tiếp tục là thành viên của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA). Với tư cách thành viên RBA, Kingston cam kết điều chỉnh dần các chính sách và hoạt động của mình cho phù hợp với những điều khoản của Bộ quy tắc ứng xử RBA, hỗ trợ và khuyến khích các nhà cung cấp và nhà thầu phụ cùng làm theo. RBA yêu cầu các thành viên phải có lập trường vững chắc chống lại chế độ nô lệ hiện đại, cùng nhiều yêu cầu khác.

Với tư cách thành viên này, Kingston không chỉ được những thành viên RBA khác đánh giá một cách hợp thức, mà còn có khả năng yêu cầu RBA đánh giá các nhà cung cấp của chúng tôi. Các đợt kiểm tra của RBA được thực hiện để đánh giá các chính sách và thực tiễn của nhà cung cấp liên quan đến các rủi ro và biện pháp kiểm soát nô lệ hiện đại, cũng như việc quản lý và giám sát các nhà cung cấp của chính họ. Hoạt động kiểm tra của RBA được thực hiện bởi các tổ chức bên thứ ba được RBA chứng nhận.

Đánh giá nhà cung cấp của Kingston được thực hiện để hỗ trợ nâng cao nhận thức của chuỗi cung ứng và thúc đẩy nỗ lực giảm thiểu nguy cơ sử dụng nô lệ hiện đại. Các cuộc Đánh giá nhà cung cấp được Kingston thực hiện bằng cách sử dụng các nguyên tắc đánh giá của RBA và tuân theo cấu trúc của RBA trong các hoạt động khắc phục và tiếp nối. Các cuộc đánh giá tiếp nối được thực hiện để đưa ra các hành động khắc phục, đồng thời giúp duy trì tinh thần trách nhiệm của các nhà cung cấp cũng như đảm bảo họ liên tục cải tiến hoạt động của mình để cùng đồng lòng chống lại việc sử dụng nô lệ hiện đại. Vào năm 2022, 4 cuộc đánh giá từ nhà cung cấp đã được tiến hành.

Ngoài ra, Kingston cũng yêu cầu các nhà cung cấp hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) về điều kiện làm việc và chương trình CSR của họ. Bảng SAQ cho phép chúng tôi xác định các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến vấn đề lao động có thể ảnh hưởng đến quyết định có tiếp tục mối quan hệ hiện tại với nhà cung cấp đó hay không, hay sẽ thay đổi nhà cung cấp. Vào năm 2022, 138 nhà cung cấp đã được đánh giá dựa trên các tiêu chí môi trường và xã hội.

Kingston đã thiết lập và duy trì Chương trình khoáng sản xung đột để củng cố thêm cho cam kết hỗ trợ chấm dứt nô lệ hiện đại của mình. Kingston là thành viên của Sáng kiến khoáng sản có trách nhiệm (RMI) – một tổ chức có nhiều chương trình giải quyết tình trạng nô lệ hiện đại và lao động trẻ em. Trở thành thành viên của RMI cho phép Kingston quản lý và duy trì một chuỗi cung ứng không sử dụng các khoáng sản quý (hiện là thiếc, vonfram, tantan, vàng và coban) từ các mỏ có hoạt động tài trợ cho nô lệ hiện đại và lao động trẻ em.

Đào tạo

Kingston đang tiếp tục phát triển và triển khai đào tạo CSR tại mỗi cơ sở khu vực của mình. Chương trình đào tạo này có các nội dung về Bộ quy tắc ứng xử của Kingston, một lần nữa thể hiện yêu cầu rằng các nhân viên, lực lượng lao động mở rộng và các nhà cung cấp phải tuân thủ luật pháp hiện hành và báo cáo những mối lo ngại về hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.

Ban lãnh đạo cấp cao, các giám đốc điều hành và nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý chuỗi cung ứng tại các cơ sở sản xuất chính đều được đào tạo thường xuyên về các yếu tố của Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh để giúp họ biết cách xác định các dấu hiệu cảnh báo về nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi hiện đang tích cực hoàn thiện chương trình đào tạo, sau đó sẽ áp dụng trên tất cả các cơ sở trên toàn cầu.

Đánh giá và Báo cáo về Tính hiệu quả

Kingston sắp xếp lịch cho các cuộc kiểm tra từ RBA và tự đánh giá các nhà cung cấp cùng cơ sở của họ. Các cuộc đánh giá này bao gồm các chuyến khảo sát cơ sở, các cuộc họp với ban quản lý, phỏng vấn công nhân tại cơ sở, rà soát tài liệu và đánh giá các khu vực liên quan như ký túc xá, nhà ăn, cơ sở xử lý nước thải và nhà kho. Các quy trình kiểm tra được thiết kế để đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà cung cấp ở những lĩnh vực được liệt kê trong Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi, bao gồm cả nguy cơ sử dụng nô lệ hiện đại.

Như đã đề cập ở trên, các phát hiện từ hoạt động đánh giá của cả RBA và Kingston đều được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo tính hiệu quả của các biện pháp khắc phục.

Kingston có nhận ra những hạn chế trong quy trình đánh giá. Do đó, Kingston đã tiến hành một cuộc đánh giá tính trọng yếu cho năm 2022 để đánh giá (dựa trên các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc) xem những chủ đề trọng yếu nào là quan trọng với các bên liên quan của chúng tôi, cả trong nội bộ và bên ngoài. Kết quả của cuộc đánh giá nêu trên đã chỉ ra tầm quan trọng của những chủ đề sau:

  1. An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp
  2. Sức khỏe toàn diện và Điều kiện làm việc của Nhân viên
  3. Đạo đức kinh doanh

Với kết quả đánh giá lần này, Kingston dự định sẽ tiếp tục đánh giá mọi lĩnh vực cần cải thiện thuộc những chủ đề này, trong hoạt động của mình cũng như nhà cung cấp của chúng tôi. Việc này phù hợp và nhất quán với cam kết nghiêm cấm nô lệ hiện đại của Kingston. Chúng tôi sẽ triển khai định kỳ các cuộc đánh giá tính trọng yếu để đảm bảo sự phù hợp với các bên liên quan trong nội bộ và bên ngoài của mình.

Ngoài ra, Kingston gửi Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi và thư xác nhận đến các nhà cung cấp trực tiếp để chứng nhận rằng các vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các luật liên quan đến nô lệ và buôn người của (các) quốc gia mà Kingston đang tiến hành hoạt động kinh doanh.

Báo cáo Các Mối lo ngại hoặc Nêu lên Các Vấn đề liên quan đến Nô lệ hiện đại

Mỗi cơ sở khu vực của Kingston đều có chính sách tố giác để nhân viên công ty và nhân viên thời vụ có các lựa chọn để báo cáo. Mọi người có thể truy cập các công cụ báo cáo bằng nhiều ngôn ngữ để nêu lên mối lo ngại một cách ẩn danh. Các công cụ này được phổ biến thông qua các chính sách nội bộ, hoạt động truyền thông và đào tạo, đồng thời cũng được mở rộng cho các nhà cung cấp thông qua Quy tắc ứng xử của Kingston. Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi cũng nghiêm cấm hành vi trả đũa đối với người báo cáo lo ngại.

Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào liên quan đến vấn đề nô lệ hiện đại được báo cáo thông qua các kênh báo cáo của chúng tôi, Kingston sẽ phối hợp với các bên liên quan thích hợp để điều tra và giải quyết vấn đề. Như đã lưu ý ở phần trước, các hành động về sau có thể bao gồm cắt giảm, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh với nhà cung cấp. Bất kỳ báo cáo nội bộ nào cũng có thể dẫn đến các hành động kỷ luật thỏa đáng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Phê duyệt

Tuyên bố về Chống nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh đã được Phó Chủ tịch Hành chính của Kingston Technology Company, Inc. phê duyệt và được Hội đồng quản trị của Kingston Technology Europe Co LLP và Kingston Digital Europe Co LLP xác nhận.

Tuyên bố này được đưa ra theo các yêu cầu của Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh và cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật về sự minh bạch trong chuỗi cung ứng của California (SB 657) và Đạo luật chống nô lệ hiện đại của Úc.

Phó Chủ tịch Hành chính
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
Ngày: 19/06/2023

Báo cáo hàng năm trước đây - Chỉ có bằng tiếng Anh

2022

2021

2020

2019

2018