Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Ổ đĩa flash USB Mã hóa của Kingston tuân thủ FIPS (Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang), được phê duyệt để sử dụng theo NIST (Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia) của chính quyền Mỹ.

Chứng nhận FIPS

Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) là những tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ về công nghệ thông tin và bảo mật máy tính. Chương trình FIPS do Viện Tiêu chuẩn Quốc gia (NIST) thực hiện.NIST FIPS 140 là chương trình tiêu chuẩn mật mã được chính phủ liên bang Hoa Kỳ bắt buộc sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Tất cả các sản phẩm sử dụng mật mã của các cơ quan dân sự và quân sự liên bang Hoa Kỳ phải tuân thủ FIPS 140. Phiên bản FIPS mới nhất là 140-3.

Việc phê chuẩn FIPS 140 đòi hỏi một quá trình thử nghiệm khắt khe do một phòng thí nghiệm được chứng nhận thực hiện. Kết quả sau đó được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), cơ quan chuyên cung cấp chứng nhận FIPS 140, đánh giá. Truy cập trang web.

Sản phẩm hiện tại IronKey Vault Privacy 50 Số sê-ri IronKey Vault Privacy 80 ES IronKey Keypad 200 Số sê-ri IronKey D500S IronKey S1000
Được xác thực FIPS*

FIPS 197

FIPS 197 FIPS 140-3 Cấp 3 (Đang chờ)  FIPS 140-3 Cấp 3 (Đang chờ) FIPS 140-2 Level 3
Thuật toán được phê duyệt A2557 A2557 AES 3749 A3268 AES 1412
    AES 3757   AES 2559
    DRBG 1032    
    HMAC 2459   HMAC 1577
        HMAC 1579
        RNG 774
        RSA 688
        RSA 1311
    SHS 3127   SHS 1282
        SHS 2158
        TDES 965


Archive Product DataTraveler 2000 DataTraveler 4000G2 IronKey D300S IronKey W700
Được xác thực FIPS* FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-2 Level 3
Thuật toán được phê duyệt AES 3749 AES 2838 AES 2838 AES 1412
AES 3757 AES 2559
DRBG 1032 DRBG 494 DRBG 494
HMAC 2459 HMAC 1779 HMAC 1779 HMAC 1577
  HMAC 1579
  RNG 774
  RSA 1480 RSA 1480 RSA 668
  RSA 1311
SHS 3127 SHS 2379 SHS 2379 SHS 1282
  SHS 2158
  TDES 965
* Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS).  Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html