Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Hỗ trợ

DTHX30 - USB Data Traveler DataTraveler HyperX 3.0
File Name File Size File Version
kingston_format_utility.exe 392KB v1.0.3.0

Description

DTHX30/XX - Format Utility

Description:

Kingston USB drives are pre-formatted with a FAT32 file system for cross platform compatibility and for optimum performance. Formatting this drive with Windows, Mac or Linux may cause a performance decrease.

The solution to obtain the best possible performance is to format the drive with the Kingston utility located below.

Note: ALL DATA WILL BE ERASED. Please back up the data stored on the Hyper X drive before using the Kingston Format Utility.

Supported Operating Systems:
Windows 7 (SP1), Vista (SP1, SP2) and Windows XP (SP2, SP3)

Kingston Format Utility usage procedure
-----------------------------------------------

Requirements: DTHX30/XXGB

Installation Note: Please insert your Kingston USB drive before proceeding to step one.

Installation Process:

  1. Click on the Kingston Format Utility link to initialize the utility download.
  2. Select "OPEN" and wait for the application to complete its download.
  3. From the WinZip self-extracting window, click the "BROWSE" button.
  4. Navigate to the Desktop (for easy access) and select it, then click "OK" to proceed.
  5. Select "Unzip" to continue to the final step.
  6. Double click on the Kingston Format Utility, then select the drive letter associated with your USB drive and click "Format" to begin the process.

Warning: Kingston Format Utility is only supported on the DTHX30/XX

        Back To Top