Một vụ xâm nhập thẻ USB không được mã hóa nổi bật gần đây